'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 4

-Mën ˈö Adan waa Ɛvö ˈwo- ꞊slɔɔ ˈˈtʋ -to Sɔtraan -wo -bha -sü ˈgü?

-Mën ˈö Adan waa Ɛvö ˈwo- ꞊slɔɔ ˈˈtʋ -to Sɔtraan -wo -bha -sü ˈgü?

Adan waa Ɛvö wo ˈti wo ˈˈtʋ ˈto -Zlan -wo -bha, -a -wɔn ˈgü ˈyö ˈwo ga. ˈWunzüdɔdhɛ 3:6, 23; 2 Kodhɛngtö 11:3.

Ɛvö -yö ö ˈˈtʋ -to ꞊mlɛɛn -wo -bha ˈö ˈˈdhü bhɛ ˈö bhë ˈö- -bhö. ˈYö go mü ˈzü ˈyö- ˈbhaa nu Adan -dhɛ ˈyö Adan -ya -bhö.

Pë ˈwo- -kë bhë ˈwii -Zlan ꞊bhlëë -ya. -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü ˈnën ˈö -tɔ ˈwɔn yaa kë -sü. -A -wɔn ˈgü ˈyö -Zlan -yö -an -kë -dhɛ -së ˈö bhë- ˈgü.

-Dhɛ ˈö -kë ˈˈdhʋ̈ ˈyö -tosɛta -kë waa wo -bha ˈnën -nu -an -gɔ ˈˈgbɩɩ-. ˈYö ˈwo -kë zii, ˈö ˈwo ga. Wo ˈti ˈdho ꞊geebɔɔ. -An -bha -tosɛta ˈnën ɲën.

 Mɛn ˈö ꞊wa ga ꞊wa kë ˈˈsɛ -bi ˈka. ˈWunzüdɔdhɛ 3:19.

Adan waa Ɛvö -an ˈgü ˈnën -nu -mü kwa ˈka. Yö ˈnën ˈö- -wɔn ˈgü ˈö ˈkwa ga ˈpö. ˈMɛn ꞊wa ga waa ꞊mɔɔn- -bha kö -wo -dhɛ yö, kö -wo ˈwɔn man ɛɛnˈˈ kö -wo pë ˈbha kë. -Wo ꞊dhɛ ˈmɛn ˈwo yi ˈgü -an ˈdhö.—Zan 11:11-14.

Zoova ˈyi mɛn -da kö mɛn ga. -A ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛɛn ˈzü kö ˈmɛn ꞊wa ga, -yö -an -bo kö -wo ˈgo ga ˈgü. ˈPë ˈö Zoova -ya pö kö -wa kë, -wo -dho -tosɛta kë- yi ꞊gban ˈka.