'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 6

ˈˈYi ˈkpii- ˈö pa bhë -gleŋ -mɛɛn ˈö- -da kwa -bha?

ˈˈYi ˈkpii- ˈö pa bhë -gleŋ -mɛɛn ˈö- -da kwa -bha?

-Zlan -yö këwɔnyaamɛn -nu ˈgü -shiʋ̈, ˈö Noe waa- -bha ˈkɔɔmɛn -nu dha. 2 Piɛdhö 2:5, 6.

Dha -yö -ban -dhɛkpaɔyi 40 ˈö -wɔ -a ˈgü gbeŋyi 40 ˈka. ˈYö ˈˈyi -yö pa ˈˈsɛ ꞊gban -ta. ˈYö këwɔnyaamɛn -nu ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈyö ˈwo ga.

ˈYö ˈˈkiö -nu ˈö ˈwo -gban -Zlan -gɔ bhë, ˈwo mɛn kwi to, ˈyö ˈwo -gla -zuu -nu ˈgü. ˈˈKɛɛ ˈyö ˈwo -kë -zuu yaa -nu ˈka.

ˈMɛn ˈwo -kë ꞊gbëë ˈgü ˈyö ˈwo dha. -Dhɛ ˈö- yi ꞊gɔɔ, Noe waa ö -gɔ ˈkɔɔmɛn -nu -wo -ga. ˈˈKɛɛ -Zlan -dho -an -bo ˈzü kö -wo -tosɛta kë yi ꞊gban ˈka.

 -Zlan -dho këwɔnyaamɛn -nu ˈgü shiʋ̈ˈˈ ˈzüzü, ˈö ˈwɔnsëkëmɛn -nu dha. Matiö 24:37-39.

Sɔtraan waa -zuu yaa -nu ꞊kun ˈˈkpënŋ- kë -ni mɛn -nu -gɔ.

꞊Dɛɛ mɛn ꞊vadhɛ ˈˈtʋ ˈyaa ˈˈta -kɔ -së ˈö Zoova -ya -zɔn kwa -dhɛ -dhɔ ˈgü bhë, -a -bha. -Wo ꞊dhɛ Noe -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü -mɛn -nu ˈdhö. -A yi ˈyaa ꞊gblɛɛn ˈzü kö Zoova -yö këwɔnyaamɛn -nu ˈgü shiʋ̈ˈˈ.—Dhukö 17:26, 27.

Mɛn ˈbhaa -nu wo ꞊dhɛ Noe ˈdhö ꞊dɛɛ. -Wo wo ˈˈtʋ -to -Zlan -wo -bha, ˈö pë ˈö -Zlan -ya pö ˈö ˈwo- -kë. Wo ˈnën ˈwo -tɔ Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu.