'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

ˈSëëdhɛ züdɔdhɛ

ˈSëëdhɛ züdɔdhɛ

-Zlan -yö ꞊dhɛ ˈnën dë ˈö- -bha ˈnën -nu -dhɔ -ya -kë -a ˈdhö. 1 Piɛdhö 5:6, 7.

-Zlan ˈnën ˈö kwa -da. -A -zo -yö kwa ˈˈpiʋ̈. -Zlan -tosɛta kë -kɔ -së -dede -zɔn ˈˈkpɔnŋtaamɛn -nu ˈˈpɛpɛ -dhɛ ꞊dhɛ -kɔ do ˈö ˈwɔndɔmɛn -tiaandhö, ö -bha ˈnën -nu -to -a -bha -a ˈdhö.

-Zlan -yö gagade -nu ˈö ˈwo -dho kwa zuʋ̈gblüdhi, ˈö ˈwo -dho kwa zuʋ̈ˈˈ kë -saa -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -wɔn ˈgü -an -zɔn kwa -dhɛ.

Kö ˈka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlan -wo -bha -yö -dho ka dɔɔˈˈ, ˈö ö ˈˈɲan to ka ˈˈdhiʋ̈. ˈWɔn ˈˈgbɩɩ- -ya nu ˈka -ta, -yö -dho ꞊faan nu ka -dhɛ.

ˈˈKɛɛ ˈwɔn -së ˈkpii- ˈö -Zlan dho -a kë ka -dhɛ ˈzü ˈyö ˈtɔ- -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a ꞊slɔɔ -sü.

 -Zlan -ya -pö ꞊dhɛ ‘-ka ꞊yɔɔn n ˈˈsɔɔ,’ ‘-ka ka ˈˈtʋ ˈto n -wʋ -bha’ kö ‘-tosɛta ˈö ˈyaa ɲën kö ˈka- ꞊slɔɔ.’ Zakö 4:8; Zan 10:27, 28.