'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔn -ni ˈgü?

De ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔn -ni ˈgü?

Ü -bha ˈka...

  • -Zlan -mü -ee?

  • ˈˈɛɛn mɛnbhɩɩdhe -nu -mü -ee?

  • ˈˈɛɛn ˈzü Sɔtraan -mü -ee?

 BIBLÖ -YA -PÖ:

“ˈˈKpʋngtaadhɛ -todhʋ̈sü ꞊gban -yö Sɔtraan ꞊në- -bha -gɔ ˈgü.”—1 Zan 5:19.

“Atanna Gbö -zë [...] -yö -nu kö -yö Sɔtraan ꞊në- kë -yë -nu ˈgü see-.” —1 Zan 3:8, Naɔ -së ˈsëëdhɛ.

-A ꞊TRƆƆN ˈTƆ- -MËN KA -BHA ˈKA?

Ka -dho ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an -gɛn kpɛnŋdhö dɔ. —-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:12.

-Yö -dho ka -zo -gban ꞊dhɛ kwa -bha ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -dhö ꞊dhiëëta ˈö -kë -së. —1 Zan 2:17.

 PË ˈÖ BIBLÖ -YA PÖ, KWA ꞊MƆƆN- -BHA ˈKWA KWA -ZO YÖ -A -DHƐ -EE?

꞊Ii, kwa ꞊mɔɔn- -bha. -A -gɛn -yö ꞊va, ˈˈkɛɛ -a -gɛn -yaaga -wɔn gü:

  • Sɔtraan -bha mɛn ꞊kɔɔn -sü -dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈyaa ˈdhö. Zoova -yö ˈˈdhiʋ̈ wlüüˈˈ -sü ˈka -a -bha kö ˈö Sɔtraan -bha mɛn ꞊kɔɔn -sü ɲën. -Ya ˈˈplüün -bho ꞊dhɛ ö -dho ˈˈSɔtraan ˈgü ꞊siöˈ-,” ˈö pë ˈˈpɛpɛ ˈö Sɔtraan -ya ˈgü ꞊siʋ̈, ˈö -an ꞊baa.—Eblö 2:14, ˈWun -së -naɔ ˈsëëdhɛ.

  • -Zlan -ya ö -kɔ ˈˈyɛ Yesu Klito -bha kö -yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔn. ˈˈKpɔnŋtaadhɛ ˈö ꞊dɛɛ -a ꞊kɔɔnmɛn -yö ˈˈdhiʋ̈-, ˈö ö -zo gɔn yö dosɛnŋ ö -dɩ -wɔn ˈgü, ˈˈkɛɛ Yesu -zë ˈyaa ˈˈdhʋ̈ toŋtoŋdhö. ˈWɔn ˈö ꞊gban Yesu -bha -gblüdëdhɛ -bha bhë -Zlan -ya ˈˈplüün -bho ˈö- pö ꞊dhɛ: “-Yö -dho mɛn -nu ˈö ˈwo ˈˈtëëtë waa ˈˈflɛɛmɛn -nu -wëë zë [...] Mɛn -nu ˈwo ˈˈklʋʋbhɔdhe ˈgü waa mɛn -nu ˈwo ˈˈgbɩɩdhɛ wɔ -ni ˈgü -an -ta, -yö -dho -an -gɔ -ta ˈdhɔɔ-.”—Psaume 72:13, 14.

  • -Zlan ˈyaa mɔɔn- -bha kö -yö sua kë. Biblö -ya -pö ˈˈpuu ꞊dhɛ: “Atanna [-Zlan] ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ꞊sua kë-.” (Eblö 6:18) Zoova ꞊ya ˈˈplüün -bho ꞊dhɛ ˈö -dho pë ˈbhaa kë-, -yö -kë ꞊dhɛ pë ˈö ꞊ya bo kë -sü ˈka -a ˈdhö. (Isaïe 55:10, 11) “Atanna -yö yöö ꞊dede [Sɔtraan] -zuö ˈˈkpɛnŋ yi do ˈka.”—Zan 12:31.

 -BHÖ Ü -ZOTA

꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔnmɛn ˈyaa mü ˈzü dho, ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -dho kë- -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Biblö -yö dhɛɛˈˈ ˈö bhë -a -yɔ -nu PSAUME 37:10, 11 waa -DHƐKPAƆ DHIAˈˈ ˈSËËDHƐ 21:3, 4 -an ˈgü.