'Dho -a 'gü -wɔn -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Kwa -dho ˈˈkpɔnŋ ꞊taa dhɛɛˈˈ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -yɔ ꞊slɔɔ ˈˈmɛn?

Kwa -dho ˈˈkpɔnŋ ꞊taa dhɛɛˈˈ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -yɔ ꞊slɔɔ ˈˈmɛn?

-An -yɔ -nu -wo...

  • ꞊klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -gɔ -ee?

  • ˈwɔndɔdhe ˈˈfuëë ˈgü -ee?

  • ɛɛnˈˈ Biblö gü -ee?

 BIBLÖ -YAMƐN DO ˈBHA -YA -PÖ -ZLAN -DHƐ:

“-Bhö ˈwɔngümandhe nu n -dhɛ [...] Ü -wo -yö gagade ˈka.”—Psaume 119:144, 160, Traduction du monde nouveau.

Biblö -yö -an -yɔ -nu nu -ni ˈgü mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va -dhɛ.

Ü- ˈˈpiʋ̈ kö ˈü kë -an mɛn do ˈka -ee?

Ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn ˈö -kë jw.org ˈka bhë, -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -takun.

-A ˈgüpë -WO PÖ ɛntɛnɛtö -ta.

Video -nu ˈö ˈwo -gban Biblö -bha, -bhö -an -GA.

  • ꞊Klaŋwo -nu waa ˈˈtan -nu ˈwo ˈnën -nu -bhaa ˈka.

  • -Dhioo ˈö wlüüˈˈ ˈnën -nu -bhaa ˈka

  • La foi en action

 DHƐƐˈˈ ˈˈGBLƲ̈GBLƲ̈ -NU ˈWO YÖ -A -MƐƐN ˈÖ -YƐ Ü -BHA ꞊DEDEWO?

  • -Tosɛta kë -gɛn ˈtɔ- -mën?

  • -Zlan ˈnën ˈkwa -dho kwa bha ˈˈsaan -nu -lo -a ꞊troo -ee?

  • Kwa ga kwa -dho ˈˈmɛn?

Dhɛɛˈˈ -nu ˈwo bhë -an -yɔ -nu ˈwo Biblö ˈgü -an ꞊slɔɔ jw.org -ta.

(-Bhö ˈdho LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES ˈˈpian -ta.)