'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWɔn -Gɔ -Kɔŋ Do ˈÖ Ga ꞊Plɛ

Ü -dho kë -Zlan ˈˈtɔŋdë ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Ü -dho kë -Zlan ˈˈtɔŋdë ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

1, 2. De ˈbhaa -nu ˈwo kun Zoova ˈˈtɔŋdë ˈbhaa -nu ˈka?

ˈDE ˈÜ- ˈˈpiʋ̈ kö -yö kë ˈü ˈˈtɔŋdë ˈka? ˈMɛn ˈö- -dhɔ -yö ˈü kë yö -mü. ˈMɛn ka- -nu ˈka ka ˈko -wo ˈgü man ˈö- zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ -dhɛ ˈdhö -së, ˈö- kë -kɔ waa- ˈˈta -kɔ -nu ˈdhö ˈü -dhɛ -së yö -mü.

2 Zoova -Zlan -yö ö -kɔ -yɛ mɛnbhɩɩdhe ˈbhaa -nu -bha, kö -wo kë -a ˈˈtɔŋdë ˈka. -A ˈwɔnzuan ꞊nɛn ˈtɔ- Ablaamö -kun Zoova ˈˈtɔŋdë do ˈka. (Isaïe 41:8; Zakö 2:23) Davi -dhɔ -yö Zoova -kë ˈpö. -Ya -pö Davi -bha ꞊dhɛ ‘n dhɔɔbhaamɛ -mü.’ (Këwɔn -nu 13:22) -Zlan -wodhiʋ̈lomɛn Daniɛlö -wɔn -yö -kun “ˈˈgbɩɩ- ꞊dedewo” Zoova -gɔ.Daniel 9:23.

3. -Mën ˈö -kë ˈö Ablaamö, Davi waa Daniɛlö -nu ˈwo -kë Zoova ˈˈtɔŋdë -nu ˈka?

3 -Mën ˈö Ablaamö, Davi waa Daniɛlö ˈwo- -kë ˈyö ˈwo -kë Zoova ˈˈtɔŋdë -nu ˈka? Zoova -ya -pö Ablaamö -dhɛ ꞊dhɛ ‘ˈü ˈwun -ma n -ta.’ (ˈWunzüdɔdhɛ 22:18) Mɛn -nu ˈwo wo -de sü ˈˈtɩtɩ ˈö ˈwo wo ˈˈtʋ to Zoova -wo -bha, wo ˈnën ˈwo -kë -a ˈˈtɔŋdë -nu ˈka. ˈˈSɛ -gɔ do -todhʋ̈sü ˈgü -mɛn -nu -mɔɔn -a -bha -ʒianwo ˈwo -kë -a ˈˈtɔŋdë -nu ˈka. Zoova -ya -pö Izraëdhö -sɛ ˈgü -mɛn -nu -dhɛ ꞊dhɛ: “꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈka ka ˈˈtʋ ˈto n -wo -bha, a -dho kë ka -bha -Zlan ˈka ˈö ka -de ˈpö, ˈka -kë n -dhɔkëmɛn -nu ˈka.” (Jérémie 7:23) ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ꞊ya kë ꞊dhɛ ˈü- ˈˈpiʋ̈, bhi -dë ˈpö ˈü kë Zoova ˈˈtɔŋdë ˈka, kö ˈü dua -mü ˈü ˈwɔn man -a -ta.

ZOOVA -YÖ ˈÖ -KƆ -KPA ˈÖ ˈˈTƆŊDË -NU -TA

4, 5. Zoova -yö ö -kɔ -kpa ö ˈˈtɔŋ- -nu -ta -kɔ -kë ꞊dhɛ?

4 Biblö -ya -pö Zoova -yö “mɛn -nu ˈö -an zuʋ̈ˈˈ ˈdhö -klu -sü ˈka- -bha, -an -takun ˈö ꞊faan ˈka” ˈˈslö -mɛɛn. (2 Chroniques 16:9) Psaume 32:8 ˈgü, Zoova -ya -pö ö ˈˈtɔŋdë  -nu -dhɛ ꞊dhɛ: “A -dho ˈwɔndɔdhe nu ü -dhɛ, ˈö ʒiaan ˈü -dho ˈdho- -ta, ˈa- -gleŋ -da ü -bha. A -dho -dhioo dɔ ˈü -ta kö n ˈˈɲan -yö ü -bha.”

5 Kwa ˈyɔɔ- do ˈö- ˈˈpii ˈdhö ˈˈgbɩɩ-, -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö kwaa -Zlan kwa -bha ˈˈtɔŋdhɛ shiʋ̈ˈˈ. ˈˈKɛɛ Zoova -zë -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö ö -kɔ ˈkpa kwa -ta. (Psaume 55:22 -wo pö.) ˈDhɛ ˈö -kë ꞊dhɛ Zoova ˈˈtɔŋdë -nu -mü kwa ˈka bhë, kwa- -dhɔkë kwa zuʋ̈ˈˈ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka. ˈKö ˈkwa -kë -ʒianwo ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- suu ooˈˈ -suu ˈgü, kwa -to -klu -sü ˈka- -bha. Kwa kwa -zo -yö -a -dhɛ ꞊dhɛ -kɔ do ˈö ˈˈtanbhomɛn do ˈö- -wo ˈdhö Biblö ˈgü, -yö ö -zo yö- ˈka -a -dhɛ, -a ˈdhö. -Ya -pö Zoova -bha ꞊dhɛ: “ˈDhɛ ˈö -kë ꞊dhɛ -yö n -kɔ -së ˈgü bhë, n ˈti -dho -pö toŋtoŋdhö.” (Psaumes 16:8; 63:8) Sɔtraan -yö kwaa -Zlan kwa -bha ˈˈtɔŋdhɛ ˈˈkan -sü ˈˈslö -mɛɛn -kɔ -kë ꞊dhɛ?

SƆTRAAN -BHA ˈWƆN -YA MƐN -BHA -SÜ

6. -Mën -wɔn ˈö Sɔtraan -ya ꞊blɛɛ mɛnbhɩɩdhe -nu -bha?

6 Kwa- -yö ˈWɔn -gɔ 11 ˈgü ꞊dhɛ Sɔtraan -ya -pö Zoova ˈyaa mɛnkɔɔnmɛn -tiaandhö ˈka. -Ya -pö ꞊suakëmɛn ˈö ˈyaa ˈwɔn kpɛnŋdhö kë yö -mü -a ˈka, ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ yö ˈti ö ꞊kwaa Adan waa Ɛvö -an -zü kö pë ˈö -an -dhɛ -së ɛɛnˈˈ ˈö -an -dhɛ ˈyaa-, -a ˈdhɛ -an -zokun -wa kë. Biblö ˈgü ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ Job -ya -zɔn kwa -dhɛ ꞊dhɛ Sɔtraan -yö ˈwɔn -ya ˈpö mɛn -nu ˈwo- ˈˈpiʋ̈ ˈwo ˈˈtɔŋdhɛ ˈkun -Zlan ˈka -an -bha. Sɔtraan -ya -pö ꞊dhɛ -wo -Zlan -dhɔkë ö ꞊trɔɔn -bha, -wo ˈti- kë -A -dhɔ ꞊dede -bha. -Ya -pö -ʒiaanwo ꞊dhɛ ö ꞊mɔɔn- -bha ˈö mɛn ꞊gban bho -Zlan -bha. ˈDhɛ ˈö -kë ˈˈdhʋ̈ Zoova -yö ö -kɔ -kpa Zɔbö -ta -kɔ -kë ꞊dhɛ? -Gleŋ -mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- sü Zɔbö -bha? ˈWɔn ˈö ˈkwa -dho -a ˈgüman , yö ꞊nɛn bhë.

7, 8. (a) Zɔbö -kun -kɔ -kë ꞊dhɛ Zoova ˈˈɲan ˈˈdhiʋ̈? (b) -Mën ˈö Sɔtraan -ya pö Zɔbö -bha?

7 ˈDe ˈö -tɔ Zɔbö? Këwɔnsëmɛn do ˈö -kë -dhö ˈö- -kwɛ -ya -mɔn ꞊dɛɛ -kwɛ 3.600 -bha yö -mü. Zoova -ya -pö -a ˈtʋ̈ŋ bhë- ˈgü, mɛn ˈbha ˈö -dho kë ꞊dhɛ -a ˈdhö ˈˈsɛ -ta yö ˈti kë -dhö. Zɔbö -yö  -kun -Zlan ꞊bhlëë -ya -ni ˈgü ꞊dedewo, ˈö kun ˈwɔn yaa -san zë -ni. (Job 1:8) Zɔbö -kun Zoova ˈˈtɔŋdë ꞊dede ˈka.

8 Sɔtraan -ya -pö Zɔbö -bha ꞊dhɛ -yö -Zlan -dhɔkë ö ꞊trɔɔn -bha. ˈYö -a pö Zoova -dhɛ ꞊dhɛ: “Ü ˈti -kɔ -kpa mɛn -ta -glɛŋ ꞊klüŋ yö ˈdhö, -a -bha -bha ˈkɔɔmɛn -nu waa pë ˈˈpɛpɛ ˈwo- -gɔ -an -zü -ee? ˈBha ˈdhuëë- ˈkpɔ -a kë -yö -nu -bha, ˈö -bha -tuëë -nu -wa pa -dhɛ ꞊gban ˈgü. ˈˈKɛɛ ˈbha- pö -yö ˈgo ˈˈgblʋʋ, -bhö ü -kɔ ˈˈyɛ pë ˈˈpɛpɛ ˈwo -gɔ -an -bha, kö ꞊ya kë ꞊dhɛ yö ˈti -dho ö -wo -ya ü -bha ü ˈwɔɔdhö, kö ˈü- yö.”—Job 1:10, 11.

9. -Mën ˈö Zoova -yö ö ꞊kwaa Sɔtraan -zü kö -ya kë?

9 Sɔtraan -ya -pö Zɔbö -yö Zoova -dhɔkë ˈpë ˈö- nu -a -dhɛ bhë -a -wɔn ˈgü. -Ya -pö ˈzü ꞊dhɛ ö ꞊mɔɔn- -bha ˈö Zɔbö -bha Zoova -dhɔkë -sü ˈduannu. ˈPë ˈö Sɔtraan -ya pö Zɔbö -bha bhë yö ˈti Zoova -zo ˈkun, ˈˈkɛɛ -Yö ö -kwaa Sɔtraan -zü kö -yö Zɔbö ˈgüdan. -Yö kë ˈˈdhʋ̈ kö Zɔbö -bha kë Zoova ˈˈtɔŋdë ˈka -sü bhë, ꞊ya kë ꞊dhɛ -yö -gban -dhɔ ꞊dede -ta, kö -ya -bhokoo yö.

SƆTRAAN -YÖ -DHO ZƆBÖ -GƆ

10. Sɔtraan -yö -dho Zɔbö -gɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ? ˈDhɛ ˈö -kë ˈˈdhʋ̈, Zɔbö -ya -kë ꞊dhɛ?

10 -A ˈzüdɔ -sü ˈgü, Sɔtraan -yö Zɔbö -bha -tuëë -nu -zë, ˈö- -kë ˈö ˈwo -an ˈbhaa ꞊kwaan. ˈDhɛ go mü, ˈyö- -bha yökëmɛn -nu ˈkpiidhɛ zë. Zɔbö -bha pë ˈˈpɛpɛ ˈgü -yö -shiʋ̈. ˈDho -kaanta ˈö Sɔtraan -ya wo Zɔbö -gɔ ˈyö- -bha ˈnën -nu -kɔŋ do ꞊gban zë dhaga ˈka. ˈˈKɛɛ ˈkö -kë ˈˈdhʋ̈, Zɔbö -yö -to -klu -sü ˈka Zoova -bha. “ˈWɔn ˈˈpɛpɛ ˈö ˈˈdhʋ̈ -a ˈgü, Zɔbö yö ˈti ˈˈdhaŋ ꞊lö -Zlan -bha ɛɛnˈˈ yö ˈti ˈwɔn -ya -Zlan -bha ꞊dhɛ -ya pë yaa ˈbha kë.”—Job 1:12-19, 22.

Zoova -yö ˈdhuëë- -kpɔ Zɔbö -bha -klu -a -bha -sü -wɔn ˈgü.

11. (a) -Mën ˈbha ˈö Sɔtraan -ya -kë Zɔbö ˈka ˈzü? (b) Zɔbö -ya -kë ꞊dhɛ?

11 Sɔtraan ˈgü yö ˈti ga. -Ya -pö -Zlan -dhɛ ˈzü ꞊dhɛ: “-Bhö ˈpa -a ga waa- ꞊nënŋ -nu ˈka, ˈbha- kë ˈˈdhʋ̈, -yö -dho ö -wo -ya ü -bha ˈü ˈwɔɔdhö.” ˈDhɛ ˈö -kë ˈˈdhʋ̈, ˈyö Sɔtraan -yö ˈˈyua ˈˈdhiʋ̈- -ya Zɔbö -bha. (Job 2:5, 7) ˈˈKɛɛ ˈkö -kë ˈˈdhʋ̈ ˈzü, Zɔbö -yö -to  -klu -sü ˈka Zoova -bha. -Ya -pö: “ˈÖ dho ˈö yö n ga -yi -bha, n ˈti -dho n bo -man -klu -Zlan -bha -sü ˈka.”—Job 27:5.

12. Zɔbö -ya -zɔn ꞊dhɛ ꞊suakëmɛn -mü Sɔtraan ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

12 ˈWɔn -nu ˈö Sɔtraan -ya -ya Zɔbö -bha bhë, waa- -kë saanˈˈ ˈgü -sü -gɛn ˈwaa kun Zɔbö ˈˈɲaan. -Yö ö -zo -gɔn -be ꞊dhɛ Zoova ˈnën ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu bhë -an -wɔ ö -ta. (Job 6:4; 16:11-14) ˈˈKɛɛ ˈkö -kë ˈˈdhʋ̈, Zɔbö -to -klu -sü ˈka Zoova -bha. -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü -ya -zɔn ꞊dhɛ pë gbɛ- ˈyaa kun Zɔbö këwɔn -bha. ˈYaa kun ö -zota -ni ö -de -wɔn ˈgü. -Yö -kun -Zlan ˈˈtɔŋdë ˈka, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -Zlan -dhɔ -yö -kun -a kë -ni ˈgü ꞊dedewo. ˈWɔn -nu ˈö Sɔtraan -yö -an -ya Zɔbö -bha bhë -wo -kun ꞊sua ˈka.

13. -Mën ˈö Zɔbö -bha -klu -Zlan -bha -sü -ya -zɔn?

13 ˈKö -kë ꞊dhɛ ˈwɔn -nu ˈwo kun kë -ni ˈgü dhaŋ- ˈgü ˈwaa kun -a ˈˈɲaan, Zɔbö -yö -to -klu -sü ˈka -Zlan -bha, ˈö- -zɔn ꞊dhɛ Sɔtraan bhë ꞊suakëmɛn -mü. Zoova -yö ˈdhuëë- -kpɔ Zɔbö -bha, -a -bha ˈˈtɔŋdhɛ ꞊dede -wɔn ˈgü.—Job 42:12-17.

SƆTRAAN -YÖ ˈWƆN -YA KWA -BHA -KƆ -KË ꞊DHƐ?

14, 15. ˈWɔn -mɛɛn ˈö Sɔtraan -ya -ya gɔɔn- waa dhebɔ -nu ˈˈpɛpɛ -bha?

14 Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -gleŋ -tiaandhö -nu ˈsü ˈwɔn ˈö -kë Zɔbö ˈka bhë- -bha. ꞊Dɛɛ, Sɔtraan -ya -pö ˈzü ꞊dhɛ kwa Zoova -dhɔkë ö ꞊trɔɔn -bha. Job 2:4 ˈgü -ya -pö: “Pë ˈˈpɛpɛ ˈö mɛnbhɩɩdhe -gɔ, -yö -dho -an nu ö -bha -tosɛta -wɔn ˈgü.” -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kö Sɔtraan -yö ˈwɔn -ya gɔɔn- -nu waa dhebɔ -nu ˈˈpɛpɛ -bha, Zɔbö do ˈyaa -mü. ˈDhɛ ˈö Zɔbö ga ˈö -kwɛ këŋ ꞊va -ʒiö, Sɔtraan -yö -we Zoova -dhɛ ˈzü ˈö ˈwɔn -ya -a -dhɔkëmɛn -nu -bha -kplawo. -A ˈwɔnzuan ˈnën -tɔ ꞊dhɛ Proverbes 27:11 -ya -pö: “N gbö, -bhö kë ꞊kpɔɔsü, ˈü n zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü dhi, kö ˈmɛn n ꞊woo mɛɛnˈˈ -ni [ɛɛnˈˈ ˈö ˈˈwɩ -ni n -dhɛ] bhë, ˈa- -daa kë- -gɔ.”

15 Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ü ˈˈtʋ ˈto Zoova -wo -bha, ˈü kë -a ˈˈtɔŋdë ꞊dede ˈka, kö ˈü- -zɔn ꞊dhɛ ꞊suakëmɛn -mü Sɔtraan ˈka. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ꞊ya kë ꞊dhɛ ˈbha- yö ꞊dhɛ ü dua -mü kö ˈü pë ˈˈgbɩɩ- kë kö ˈü ü ˈˈta -kɔ bho ˈˈgblʋʋ, kö ˈü kë -Zlan ˈˈtɔŋdë ˈka, kö ʒiaan -së ꞊dede ˈü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -da -a -ta ü -bha -tosɛta ˈgü yö ˈnën bhë. -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü bhë, ˈwɔn ꞊bhlëësü -mü. Sɔtraan -ya -pö ꞊dhɛ ˈbha kë ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü, ˈbhaa ꞊mɔɔn- -bha kö ˈü ˈto -klu  -sü ˈka -Zlan -bha. -Yö -bɔ ˈˈkpënŋ- ˈbha -nu -ta kö ˈö kwa ˈˈkan -Zlan -bha. -Ya -kë -kɔ -kë ꞊dhɛ?

16. (a) ˈˈSlö -mɛɛn -nu ˈö Sɔtraan bɔ -an -ta kö ˈö mɛn -nu ˈˈkan Zoova -dhɔkë -sü -bha? (b) Dügɔmɛn -ya ˈˈslö -mɛɛn -kɔ -kë ꞊dhɛ kö ˈö bhi ꞊dede ˈü ˈˈkan Zoova -dhɔkë -sü -bha?

16 Sɔtraan -yö -bɔ ˈˈslö ꞊va -ta kö ˈö kwaa -Zlan -nu kwa -bha ˈˈtɔŋdhɛ ˈˈkan. -Yö -nu kwa -gɔ ꞊dhɛ “laa ˈö ꞊gblan sië, ˈö -bhöpë mɔɔ- sië kö -ya -bhö -a ˈdhö.” (1 Piɛdhö 5:8) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ü ˈˈtɔŋdë -nu, ü -bha ˈkɔdhigümɛn -nu waa mɛn ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu -wa -gban ü -gɔ kö ˈbha -dho Biblö draanˈˈ, kö pë ˈö kpɛnŋdhö ˈü- kë, -a ˈwɔn ˈya -dho ü ˈkun-. -Yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë ü ˈgü ꞊dhɛ -nu ü -gɔ -sü ˈdhö. * (Zan 15:19, 20) Sɔtraan ꞊mɔɔn- -bha ˈzü ˈö ö -de -kë ꞊dhɛ “-Zlan -bha bɔmɛ ˈö -dhɛpuudhɛ ˈgü” -a ˈdhö. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö bɔ ꞊sua -ta, ˈö ˈˈkpënŋ- -kë kwa -gɔ kö ˈkwa -gban Zoova -gɔ. (2 Kodhɛngtö 11:14) Sɔtraan -yö -bɔ ˈˈslö do ˈbha -ta ˈzü kö ˈö kwa ˈˈkan Zoova -dhɔkë -sü -bha. -Ya -kë ˈö ˈkwa kwa -zota ꞊dhɛ ˈkwaa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa -kë -Zlan -dhɔkëmɛn -tiaandhö ˈka.—Proverbes 24:10.

ZOOVA -BHA ˈTƆŊ- -NU ˈKUN

17. ˈMën -kë kwa -dho Zoova -bha ˈtɔŋ- -nu ˈkun?

17 ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwa Zoova -bha ˈtɔŋ- -nu ˈkun, kö kwa- -zɔn ꞊dhɛ Sɔtraan bhë ꞊suakëmɛn -mü. -Mën ˈö -dho kwa -takun kö ˈkwa ˈtɔŋ- -nu bhë -an ˈkun? Biblö -ya -pö: “Ü dua -mü kö ü -bha -Zlan Zoova -dhɔ -yö ü kë ü zuʋ̈ga ꞊gban, ü -zota -kɔ waa ü ꞊faan ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka.” (Deutéronome 6:5) Kwa Zoova -bha ˈtɔŋ- -nu -kun ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -a -dhɔ -yö kwa -kë. ꞊Ya kë ꞊dhɛ Zoova -dhɔ -yö ˈˈgla -ni ˈgü kwa ˈgü, pë ˈˈpɛpɛ ˈö- pö kwa -dhɛ -a kë -dhɔ -dhö kwa kë. Bɔmɛn Zan -yö ˈsëëdhɛ -bɛn -zë ˈö- pö:  ‘-Zlan -dhɔ -bha mɛ kë -kɔ ˈˈwɛɛ ˈbha ˈyaa ˈdhö kö ˈyii kë -dhio -ma -a -ta -sü -zë ˈka. ˈˈKɛɛ ˈsa -dhioo -nu ˈö- dɔ kwa -ta bha kö -yö kë ꞊dhɛ -a ˈbha -yö ˈˈgbɩɩ- ˈyaa -mü.’—1 Zan 5:3.

18, 19. (a) -Mën -pë ˈbhaa -nu ˈö Zoova -ya pö -wo ˈyaa-? (b) Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ ˈpë ˈkwaa -mɔɔn -a kë -sü -bha, Zoova ˈyaa- -dhɛ kwa -gɔ?

18 ˈˈKɛɛ -mën ˈbhaa -nu ˈö Zoova -ya pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ -wo ˈyaa-? -A ˈwɔnzuan ˈbhaa -nu -wo ˈkɔnën ˈö- -gɔ -kë “ ˈPë -san Zoova -kë, -a -san -yö ü kë” ˈka bhë- ˈgü. -A züdɔdhɛ ˈgü, -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë ü ˈgü ꞊dhɛ pë -nu ˈwo bhë -an ˈbhaa -nu ˈwaa ˈyaa-. ˈˈKɛɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo -gban -an -bha ˈbha -an -wo pö, ˈbha ü -zota -an ˈgü -së ˈka, ü -dho -a ˈgüman ꞊dhɛ Zoova -bha ˈtɔŋ- -nu ˈkun -sü ˈö bhë ꞊kpɔɔdhɛ -wɔn kë -sü -mü. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü- yö ˈzü ꞊dhɛ ü -bhawɔn ü -bha -tosɛta kë -kɔ ˈbhaa -nu -bho ˈˈgblʋʋ -sü -bha. Ü ˈˈta -kɔ -nu -bho ˈˈgblʋʋ -sü ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë ü -gɔ ˈˈgbɩɩ- ö züdɔdhɛ ˈgü. ˈˈKɛɛ kö ˈü -ya ü ˈˈta -kɔ baaˈˈ -sü -bha, ˈflëëbhodhe waa zuʋ̈gblüdhi ˈwo go -kë -Zlan ˈˈtɔŋdë ˈka -sü ˈgü, ü -dho -an  ꞊slɔɔ. (Isaïe 48:17, 18) Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa kwa ˈˈta -kɔ bho ˈˈgblʋʋ?

19 ˈPë ˈˈoo -pë ˈö ˈkwaa -mɔn -a kë -sü -bha, Zoova ˈyaa -dhɛ kwa -gɔ toŋtoŋdhö. (Deutéronome 30:11-14) -Yö kwa -dɔ -së ˈka ˈö -ʒiö -a ˈka kwa -dede kwa -ta, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ kwa ˈˈtɔŋdë ꞊dede -mü. -Yö kwa ꞊faan waa kwa ˈˈtëëtëdhɛ -nu -dɔ. (Psaume 103:14) Bɔmɛn Pɔdhö -yö kwa ꞊faan -mën ˈö- pö: “-Zlan bha ˈyaa -wʋ ꞊plɛ pö, -yö -to ö -wʋ -ta. ˈYii ˈdho ˈˈwɩ- -bha kö Sɔtraan -yö ka ˈgü dan kö -yö ziö- ˈka ka faan ˈö ka ˈgü bha- -naa -ta. ˈˈKɛɛ ˈkö ꞊ya kë -zianwo ꞊dhɛ ˈgüdandhe ꞊në nu ka -ta, -yö -dho -a ˈˈslë kë ˈö ˈka ꞊mɔɔ- -kun ka -bha -sü -bha, ˈö ˈka dho- ˈka ˈˈdhʋ̈ ˈka go- ˈgü.” (1 Kodhɛngtö 10:13) Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa kwa -zo yö Zoova -dhɛ ꞊dhɛ -yö -dho ꞊faan nu kwa -dhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈgü kö ˈpë -dhɛ -së kö ˈkwa- kë. -Yö -dho “ˈgügbɩɩdhɛ -ziisü” nu ü -dhɛ kö -yö ü -takun kö ˈü bɔ ˈˈklʋʋbhɔdhe -nu ˈgü. (2 Kodhɛngtö 4:7) Zoova -bha mɛn -takun -sü ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü, ˈdhɛ Pɔdhö -yö ö -de -bhaa -dhɛ yö, -ya -bɛn -zë ˈö- pö: “N -kɔ -yö -mɔɔ ˈwɔn -nu bha- ꞊gban  kë -sü -bha ˈˈdhʋ̈ n Dëmɛ ꞊në- ˈsaa- ˈgü, -a -gɛn -mü ꞊dhɛ yö ꞊në n gba- -faan ˈka.”—Fidhipö 4:13.

ˈPË -DHƆ -ZLAN -KË, -A -DHƆ -BHA Ü KË -SÜ DRAANˈˈ

20. ˈˈKlʋʋsë -nu -mɛɛn ˈö ü dua ˈdhö -mü kö ˈü -an -zɔn ü ˈˈta -kɔ -nu ˈgü? ˈYö ˈmën -kë?

20 ꞊Ya kë ꞊dhɛ kwa- ˈˈpiʋ̈ ˈkwa kë Zoova ˈˈtɔŋdë -nu ˈka, kwa dua -mü kö ˈpë ˈö- pö -yö ˈyaa- ˈkwa ˈˈkan -a kë -sü -bha. ˈˈKɛɛ kwa dua ˈyaa -mü ˈpö kö kwa ˈˈdhiʋ̈ -yö ˈto bhë. (Wlɔmö 12:9) ˈPë -dhɔ -Zlan -kë ˈyö- -dhɔ -a ˈˈtɔŋdë -nu -kë ˈpö. Psaume 15:1-5 -ya ˈˈtɔŋdë -nu ˈˈta -kɔ -nu -wɔn -blɛɛ. (-A -wo pö.) Zoova ˈˈtɔŋdë -nu -wo wo ˈˈta -kɔ -sü -a -bha ˈˈklʋʋsë -nu ˈwo -kë ꞊dhɛ “-dhɔ, ꞊zuögbludhi, ꞊zuöyagbluu, ꞊zuösaadhɛ, këwun -së -nu, ˈglusë, -to -wo gü -sü, -kë ˈlëëlë -sü waa -de kuënnu -sü” -nu ˈdhö bhë -an -bha.—Gadhatö 5:22, 23.

21. ˈˈKlʋʋsë -nu ˈö -an -dhɔ -Zlan -kë, ü -dho -an kë -sü draanˈˈ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

21 Ü -dho ˈˈklʋʋsë -nu ˈwo bhë -an kë -sü draanˈˈ -kɔ -kë ꞊dhɛ? Ü dua -mü kö ˈpë -dhɔ Zoova -kë, ˈü- draanˈˈ Biblö -wo pö -sü waa- draansü ˈka zoodhö zoodhö. (Isaïe 30:20, 21) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ü- kë -ni ˈgü ˈˈdhʋ̈, ü -bha Zoova -dhɔ -dho -dadhiʋ̈. ꞊Ya kë ꞊dhɛ -a -dhɔ bhë -yö -da -ni ˈgü ˈˈdhiʋ̈, ˈwɔn -man -a -ta -dhɔ -dhö -da ˈü ˈgü ˈpö.

22. ˈBha ˈwɔn man Zoova -ta, -a ꞊trɔɔn -dho kë -mën ˈka?

22 Ü ˈˈta -kɔ -bho ˈˈgblʋʋ -sü ˈö ü -bha -tosɛta ˈgü bhë, -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo- -zɔn sɔ zii -bho ü -bha -sü kö ˈü sɔ -dɛɛ -da -a ˈka. Biblö -ya -pö ꞊dhɛ ü dua -mü kö ˈü ü bo “-tosea -kë -kɔ zii” ˈka, kö ˈü -da “-tosea -dee” ˈgü. (Kodhɔsö 3:9, 10) Mɛn kë -kɔ -bho ˈˈgblʋʋ -sü ˈˈgbɩɩ-, ˈˈkɛɛ kö ˈkwa kwa ˈˈta -kɔ -nu bho ˈˈgblʋʋ, kö kwa ˈwɔn man Zoova -ta, -ya -pö ꞊dhɛ ö -dho kwa “꞊saan ˈkpii-” bho. (Psaume 19:11) -Bhö ˈwɔn man Zoova -ta kö ˈü- -zɔn ꞊dhɛ Sɔtraan bhë ꞊suakëmɛn -mü. -Bhö Zoova -dhɔkë -a -dhɔ ꞊dede -bha, ˈbha ˈdho- kë pë ˈü dho- ꞊slɔɔ -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü -a -bha. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈, ü -dho kë -Zlan ˈˈtɔŋdë ꞊dede ˈka.

^ -Wo -bhüöö kpö 16 -A -pö ˈˈdhʋ̈ -sü -gɛn ˈyaa ˈnën -tɔ ꞊dhɛ mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo -gban ü -bha Biblö draansü -gɔ bhë, Sɔtraan ˈnën -an -blü. ˈˈKɛɛ Sɔtraan ˈnën ‘ˈˈkpʋngtaadhɛ [...] -bha -zlan ˈka.” ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, “ˈkpongtaadhɛ [...] dü -kɔ -löö .” ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kö mɛn ˈbhaa -nu -wa ˈˈslö mɛɛnˈˈ kö ˈü ˈˈkan Zoova -dhɔkë -sü -bha, -a ˈwɔn ˈya -dho ü ˈkun-.2 Kodhɛngtö 4:4; 1 Zan 5:19.