'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Biblö -ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ?

-Mën ˈö -Zlan -zo ˈˈpiʋ̈ mɛnbhɩɩdhe -nu -bhaa ˈka?

-Mën ˈö -Zlan -zo ˈˈpiʋ̈ mɛnbhɩɩdhe -nu -bhaa ˈka?

KÖ ˈÜ zunal -wo pö, ˈü tele -ga ɛɛnˈˈ ˈü ü ˈˈtʋ ˈto ladio -bha, mɛn zë -wɔn waa -gblü -nɔɔn -nu ˈnën ˈü -an man ɛɛnˈˈ ü ˈˈɲan -yö -da -an ˈgü. -A ˈbhaa ꞊ya kë kö bhii ꞊dede ˈˈyua ˈbha ü -wëë -kë wo -ni ˈgü ɛɛnˈˈ ˈzü kö ü dhɔɔbhaamɛn ˈbha ˈö go ü -bha, -a zuʋ̈ˈˈ ˈˈklʋʋbhɔdhe -yö ü -bha.

Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ü -de dhɛɛˈˈ ˈkpɔ ꞊dhɛ:

  • ˈPë -Zlan ˈdhö- ˈˈpiʋ̈ -yö kë n ˈka, ɛɛnˈˈ -yö kë n -man ˈkɔdhigümɛn -nu ˈka yö ˈpö yö -ee?

  • ˈDe -dho n -takun kö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈwo n -bha ˈa -an ˈˈɲan bhɔ?

  • ˈˈSɛ -bha ˈwaannusü ꞊dede -dho kë -ee?

Dhɛɛˈˈ -nu ˈwo bhë -an -yɔ -nu ˈwo mɛn -zo kun, Biblö -yö -an -bɔ.

 BIBLÖ -YA -PÖ -ZLAN -DHO ˈˈMLÜÜ -WƆN -NU KË ˈˈSƐ -TA.

 ˈPË BIBLÖ -YA PÖ -A ꞊TRƆƆN ꞊SLƆƆ

Pë -nu ˈü -an -wo pö ˈsëëdhɛ ˈö yö -a züdɔdhɛ ˈgü bhë, -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo -kë ü ˈgü ꞊dhɛ ˈˈɲɛɛnbhosü ˈˈkpaan ˈdhö. ˈˈKɛɛ -Zlan -ya ˈˈplüün -bho ꞊dhɛ -a ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya ˈto ꞊klöö- kö pë -nu ˈwo bhë ˈö -an kë. -Kɔ ˈö -dho -an kë- -bha ˈpö, Biblö -ya -blɛɛ ˈkpakpadhö.

-A ˈdhɛ ˈö -ʒiö -a ˈdhɛ bhë- -ta, Biblö -ya -zɔn. ˈPë kwa -bhawɔn ˈdhö- dɔ -sü -bha ꞊dedewo kö ˈkwa kë zuʋ̈gblüdhi ˈgü, kö ˈkwa -tosɛta -sëdhɛ yö ꞊dɛɛ, -ya -zɔn kwa -dhɛ. -Bhö ü -zota pë -nu ˈwo ü zuʋ̈ˈˈ ˈˈdhiʋ̈ -tɛ -an ˈgü. -Wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo -kë ˈwëëga -wɔn, ˈkɔdhigüwɔn, ˈˈyua, ɛɛnˈˈ ü -bha mɛn -wɔngbɩɩsü ˈö go ü -bha -an ˈka. Biblö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -takun -bɔ ˈwɔn -nu bhë -an ˈgü -sü -bha, ˈö ü -zo -gban dhɛɛˈˈ suu -nu ˈwo yö -an -yɔ bɔ -sü ˈka:

 -A kë -sü kö ˈsëëdhɛ -be ˈö yö ˈü- -wo pö bhë, -ya -zɔn -dhɛ ˈpë Biblö -ya pö, ü- ˈˈpiʋ̈ ˈü- dɔ. ˈSëëdhɛ -be ˈö yö, -yö -dho ü -takun. -Wo -bhüö kpö ˈdhɛ ˈö ˈdhö, -a -bha dhɛɛˈˈ -dhö. -Wo -dho ü -takun kö ˈü Biblö ˈgüman -së ˈka. Biblö ˈˈdoo dɔ -sü ˈö Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ˈˈpiʋ̈, -a ˈˈyi -yö -kan mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va ˈˈdhi. Yi- ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ -yö -dhö kë ü -dhɛ -së ˈpö. Pë ˈö Biblö -ya pö, -a draansü kö ˈü- dɔ, kö -Zlan -ya ˈdhuëë- ˈkpɔ ü -bha bhë ˈaa -yö kë!