'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWɔn -Gɔ ˈˈSɔɔplɛ

Mɛn -nu -dho ˈgo ga ˈgü!

Mɛn -nu -dho ˈgo ga ˈgü!

1-3. -Mën ˈö mɛn ꞊gban ˈkwa- -gɔ ˈˈgan ˈgü? Zoova -dhö kwa bho -a -gɔ ˈˈgan ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-BHÖ ü -zota kö -wa ü -da -kasho ˈgü kö ˈü ˈto mü ˈü ga ˈwɔn yaa ˈö ü ˈti- kë -a -wɔn ˈgü. Ü -go -kasho ˈö bhë- ˈgü -kɔ ˈˈwɛɛ ˈbha ˈyaa ˈdhö. -A ꞊tɛɛ -kë ꞊dhɛ ˈpë ü -bha -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈyaa ˈdhö, ˈö ˈpë ˈü -dho -a kë ˈwɔn ˈö bhë- ˈgü ˈyaa ˈdhö -a ˈdhö. ˈˈKɛɛ ˈdhɛ ˈü- yö ꞊dhɛ ü -zoyödhɛpë ˈˈwɛɛ ˈbha ˈya ˈdhö ˈzüdho, ˈyö ˈmɛn ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ü bho -kasho bhë- ˈgü, ˈyö ˈü- ꞊slɔɔ, ˈyö- pö ü -dhɛ ꞊dhɛ ö -dho ü -takun! ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈, ü -dho kë ü -de ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ?

2 Mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ kwa ga -gɔ -kasho ˈgü. ˈKö ˈkwa pë ˈˈoo -pë -kë, ˈkwaa ꞊mɔɔn- -bha kö ˈkwa dha -a -gɔ. ˈˈKɛɛ kwa -bho ga -gɔ ˈˈgan ˈgü -sü ꞊faan -yö Zoova -gɔ. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, -ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ -a “Yaagümɛ -kaanta ˈö Klito dho -a ˈgü ꞊siöˈ- ˈö tɔɔ ga.”—1 Kodhɛngtö 15:26.

3 ˈˈTʋ̈ŋ ˈö zuʋ̈dhiʋ̈tɛ ˈö -gban ga -bha ˈö -dho ɲën- ˈka, ü -zota zuʋ̈gblüdhi ˈü -dho -a ꞊slɔɔ -a ˈka- ˈgü! Ga -sü dosɛnŋ ˈˈkpaan ˈyaa ˈnën Zoova dho -a bho kwa -bha. ˈˈKɛɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa wo bo ga -sü ˈka, -yö -dho -an bho ga ˈgü ˈpö. -A ꞊trɔɔn ˈö -dho kë ü -bhaa ˈka ü -zota -a ˈgü. -Ya -pö ꞊dhɛ “mɛn -nu ˈwo ga ˈgü, ˈö ˈˈse ˈyaa -an -dhɛ” -wo -dho -tosɛta kë ˈzü -dɛɛwo. (Isaïe 26:19) Pë ˈö Biblö -ya -dhɛ -go ga ˈgü -sü, ˈyö bhë.

KÖ KWA DHƆƆBHAAMƐN -YÖ GA

4. (a) Kwa -bha ˈkɔdhigümɛn ɛɛnˈˈ kwa ˈˈtɔŋdë ꞊ya ga, -mën ˈö -dho kwa -zo -gban? (b) De ˈbha -nu ˈö waa Yesu ˈwo kun ˈˈtɔŋdhɛ ˈgü?

4 Kö kwa -bha ˈkɔdhigümɛn ɛɛnˈˈ kwa ˈˈtɔŋdë ˈˈgbɩɩ- -wɔn -yö kë, -yö -kë kwa -bha ˈˈdhiʋ̈dhiʋ̈sü, ˈö kë kwa ˈgü ꞊dhɛ ˈpë ˈö  kwa -takun -mɛn ˈyaa ˈdhö -a ˈdhö. ˈKwaa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa pë ˈbha kë kö- -mɛn ˈˈyɛ ö ˈzü -yö -tosɛta kë ˈzü -dɛɛwo. ˈˈKɛɛ ˈkö -kë ˈˈdhʋ̈, Biblö -yö kwa -zo -gban ꞊dedewo. (2 Kodhɛngtö 1:3, 4 -wo pö.) -Kɔ ˈö Zoova waa Yesu ˈwo- ˈˈpiʋ̈ ˈwo kwa dhɔɔbhaamɛn -nu bho -a ˈka ga ˈgü, -kwaa ˈwɔnzuan -ga. ˈDhɛ Yesu kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, -yö -wo Dhazaa waa ö ꞊dhegblü -nu Matö waa Madhi -an -dhɛ. -Kɔ ˈwo- -bha -yaaga -wo -kun Yesu ˈˈtɔŋ- -tiaandhö -nu ˈka. Biblö -ya -pö: “ˈˈKɛɛ ˈsa kö Dhazaa ˈdhö, -a dheebhang -nu ˈö- mɛ do -kë Matö ˈka, ˈö- mɛ do -kë Madhi ˈka bha- -nu -wɔn -gun -gɔ ˈˈgbɩɩ-.” ˈYö -dhɛkpaɔyi do ˈka ˈyö Dhazaa -wɔn -yö -kë.—Zan 11:3-6

5, 6. (a) ˈDhɛ Yesu -kpan Dhazaa -bha ˈkɔɔmɛn waa- ˈˈtɔŋdë -nu -bha kö -wo ˈˈgbʋ bɔ -ni ˈgü, -mën ˈö- -kë? (b) -Mën ˈö -kë ga -bha -yɛ Yesu -bha -sü -yö kwa -zo -gban?

5 Yesu -dho ˈö Matö waa Madhi -an -zo -gban. ˈDhɛ Matö -ya man ꞊dhɛ Yesu -yö nu -ni ˈgü, ˈyö go ˈplöö ˈö dho -a -gɔ ʒian. -Kpan Yesu -bha -sü -yö -kë -a -dhɛ -së. ˈˈKɛɛ ˈyö- pö Yesu -dhɛ: “I -kë yö ˈnu kö n dheebhang ya ˈyii ˈdho ga.” -Yö -kë Matö ˈgü ꞊dhɛ Yesu yö ˈti nu ˈˈvaandhö. ˈDhɛ go ˈmü, ˈyö Yesu -kpan -a ꞊dhegblü Madhi -bha kö -yö ˈˈgbʋ bɔ -ni ˈgü. Madhi waa ˈö ꞊dhegblü -nu -bha -kë ˈˈlënsüsü -yö -wëë -da Yesu -ta ˈyö ˈˈgbʋ bɔ. (Zan 11:21, 33, 35) Kö kwa dhɔɔbhaamɛn -yö ˈgo kwa -bha, -kɔ ˈö ꞊yɛ- ˈka kwa -bha, -yö -yɛ Yesu -bha ˈˈdhʋ̈ ˈpö.

6 -A ˈwɔn dɔ -sü ˈö ꞊dhɛ kwa -bha mɛn ꞊ya ga -kɔ ˈö ꞊yɛ -a ˈka kwa -bha -yö -yɛ -a ˈka ˈpö Yesu -bha bhë, -yö kwa -zo -gban. ꞊Ya ˈgo -a ˈgü ˈzü, Yesu -yö -bhɔ ö dë -bha. (Zan 14:9) Ga -bho kwa -bha -sü ˈö yi ꞊gban ˈka, -a ꞊faan -yö Zoova -gɔ. Pë ˈö- ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛɛn kö -ya kë kwa -dhɛ ˈyö bhë.

“DHAZAA, -BHÖ ZUN ˈˈKPƐNNG!”

7, 8. -Mën ˈö -kë Matö yö ˈti ˈˈwɩ- -bha kö -wo ꞊gwö ˈˈpɛn bho Dhazaa bun ˈˈdhiʋ̈, ˈˈkɛɛ -mën ˈö Yesu -ya -kë?

7 ˈDhɛ ˈö Yesu -yö wo -dhɛ ˈwo Dhazaa ꞊wɛɛbho- -bha -a ˈgü, kö -a wɔdhɛ ˈˈdhiʋ̈ -yö ta -sü ˈka ꞊gwö ˈˈpɛn ˈˈgbɛɛ do ˈka. ˈYö  Yesu -ya pö: “-Ka -gwë bha- bho mü!” ˈˈKɛɛ Matö yö ˈti ˈˈwɩ- -bha. ˈYö -tɔ ꞊dhɛ kö Dhazaa ꞊gee -ya “-dhɛkpaɔyi -yiisiö” kë ga -gblü ˈgü. (Zan 11:39) ˈYaa- ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ Yesu yöö pë ˈbha kë kö -ya ꞊dhegblü -takun.

ˈDhɛ Dhazaa go ga ˈgü, ü -zota -a -bha ˈkɔdhigümɛn waa- ˈˈtɔŋdë -nu -bha zuʋ̈gblüdhi ˈgü!Zan 11:38-44.

8 Yesu -ya -pö Dhazaa -dhɛ: “-bhö zun ˈˈkpɛnng!” ˈDhɛ ˈö- pö ˈˈdhʋ̈, ˈpë Matö waa Madhi ˈwo -kpan -a -bha, -yö -kun -wɔnmɛnkunwɔn ꞊dede ˈka. “ˈYö ˈmɛ ˈö ꞊ya ga ˈnu ˈö- yi ꞊ya ꞊gwëë bha ˈö zun ˈˈkpɛnng kö sɔ ˈˈpɛn -yö piʋ̈- -sü ˈka- -kɔ waa- -gɛn -nu ˈka, kö sɔ ˈbha -yö bɔ -sü ˈka- -gɔ -bha mlɔngdhö.” (Zan 11:43, 44) ˈYö Dhazaa -yö nu -tosɛta kë ˈzü -dɛɛwo! ˈYö nu ö -bha ˈkɔdhigümɛn waa ö ˈˈtɔŋdë -nu ˈˈpiʋ̈ ˈyö ˈwo -tosɛta -kë ˈwo ˈkwëë- ˈzü -dɛɛwo. -Wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo -lo wo ˈkwëë-, ˈwo wo -kɔ -yɛ -a -bha, ɛɛnˈˈ ˈwo ˈwɔn ꞊blɛɛ -a -dhɛ. -Yö -kun ˈˈdhabhliwɔn ꞊dede ˈka! Yesu -yö Dhazaa -bho ga ˈgü.

“ˈNËDHIËNGNË, MA ꞊NË ˈA- PÖ, -BHÖ ˈˈWLÜ!”

9, 10. (a) ˈDe mɛn -bho ga ˈgü -sü ꞊faan nu Yesu -dhɛ? (b) -Mën ˈö -kë -go ga ˈgü -sü -nu -kwɛzlan ꞊trɔɔn ˈdhö ˈdhö kwa -bhaa ˈka?

9 Yesu -yö mɛn -bho ga ˈgü ö -de ꞊faan ˈka -ee? -Abin! ˈDhɛ ˈö -dho Dhazaa bho ga ˈgü, Yesu -yö -bhɛɛ Zoova -dhɛ kö -yö ꞊faan nu ö -dhɛ kö ˈö Dhazaa bho ga ˈgü. (Zan 11:41, 42 -wo pö.) Dhazaa yöö dosɛnŋ ˈyaa ˈnën ˈwo- bho ga ˈgü. ˈNëndhiënën do ˈö- -kwɛ kun 12 kö ꞊ya wɔ ˈyaa- ˈˈyua ꞊kwɛɛ-, Biblö -ya -wɔn -blɛɛ. -A ˈkun -kɔ ˈˈslö ˈyaa kun -a dë Zaidhusö -gɔ, ˈyö ꞊bhɛɛ Yesu -dhɛ kö -yö ö ˈdhu dha. -Yö -kun -a -bha ˈnën ga do ˈka. ˈDhɛ waa Yesu ˈwo kun ˈwɔn blɛɛˈˈ -ni, ˈyö mɛn ˈbhaa -nu nu, ˈyö ˈwo- pö- -dhɛ: “Yi Dëmɛ, ˈbha ˈdho kwa Dëmɛ ziö ˈˈyɛ ˈgü ˈˈwɛɛwɛɛ, i ˈdhu ˈyaa mü ˈzü.” ˈˈKɛɛ ˈyö Yesu -ya pö Zaidhusö -dhɛ: “-A ˈto ˈˈdhʋ̈ ꞊zɔɔ ˈdhɛ, ˈbha ˈdho ˈˈsuʋ̈, -bhö ˈdhang bho n ˈˈdhiʋ̈ doseng [ü ˈdhu -dho dha]!” ˈDhɛ ˈö- pö ˈˈdhʋ̈ ˈyö -ʒiö Zaidhusö ꞊ke- ˈyö ˈwo dho -a -gɔ ˈkɔɔ. ˈDhɛ ˈwo yö -a -bha ˈˈkwɛnŋdhö, ˈyö Yesu mɛn -nu yö kö -wo ˈˈgbʋ bɔ -ni  ˈgü yuudhö. ˈYö Yesu -ya pö -an -dhɛ: “-Më -wɔn ꞊në ˈka- ˈgbʋ bɔ ˈyö ˈka ꞊gbang dɔ sië- ˈka -yuudhö ya? ꞊Ya ˈto ˈnë ˈkö ya- -bha -zë -bha kö ˈyii ga, -yö yi ꞊në- zë.” -A ˈnën dë waa- dhö -wo wo -zota pë ˈö Yesu -ya pö bhë -a ˈklɔɔ- ˈgü. ˈYö Yesu -ya pö mɛn ˈˈpɛpɛ -dhɛ -wo yö ˈˈkpɛɛn, ˈyö- ˈnën dë waa- dhö sü ˈyö ˈwo dho -a ˈkɔdhi ˈdhɛ ˈnën -kë wɔ -sü ˈka ˈgü bhë- ˈgü. ˈYö Yesu -ya kun- -kɔ -bha ˈˈlëëlë ˈka ˈyö- pö -a -dhɛ: “ˈnëdhiëngnë, ma ꞊në ˈa- pö, -bhö ˈˈwlü!” ˈDhɛ- ˈnën to mü ˈö ꞊luu ˈö -ya ˈˈta ˈsü -sü -bha bhë, ü -zota -a -mɛn -nu -bha zuʋ̈gblüdhi ˈgü. Yesu ꞊ya -an ˈdhu -bho ga ˈgü. (Makö 5:22-24, 35-42; Dhukö 8:49-56) ˈÖ go -dhɛkpaɔyi ˈö bhë- -bha, -wa -kpan wo ˈdhunën -bha, pë ˈö Zoova bɔ Yesu -ta ˈö- -kë -an -dhɛ bhë, -an -zo -dhö -bo -a ˈka. *

10 Mɛn -nu ˈö Yesu -yö -an bho ga ˈgü bhë, ˈdhɛ ˈö- yi ꞊gwëë, -wo -ga ˈzü -dɛɛwo. ˈˈKɛɛ pë ˈö ˈkwa- -wo pö ˈö -gban mɛn -nu ˈwo bhë -an -bha, -a ꞊bhlëë -yö -dhö, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö -zoyödhe ꞊dede -nu kwa -dhɛ. Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö mɛn -nu bho ga ˈgü. Pë ˈö -dho -a kë ˈpö yö -mü.

-MËN ˈÖ -GO GA ˈGÜ -SÜ -KWƐZLAN -NU -WA -ZƆN KWA -DHƐ?

Bɔmɛn Piɛdhö -yö Dɔɔkasö -bho ga ˈgü. —Këwɔn -nu 9:36-42.

Eliya -yö ꞊gɛɛndhe do gbö -bho ga ˈgü. —1 Rois 17:17-24.

11. -Mën ˈö Ecclésiaste 9:5 -ya -zɔn kwa -dhɛ ˈö -gban Dhazaa -bha?

11 Biblö -ya -pö kwa -dhɛ ˈˈpuu ˈka ꞊dhɛ “mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ˈwaa pë ˈbha ˈwɔn dɔ.” -Yö -kun ˈˈdhʋ̈ ꞊dedewo Dhazaa -bhaa ˈka. (Ecclésiaste 9:5) Dhazaa -yö -kun ꞊dhɛ mɛn ˈö yi zë -ni ˈgü -a ˈdhö ꞊dhɛ -kɔ ꞊dede ˈö Yesu -ya pö- ˈka -a ˈdhö. (Zan 11:11) ˈDhɛ Dhazaa kun ga -gblü ˈgü, -a ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa kun “pë ˈbha -wɔn” ˈgü.

12. Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ Dhazaa -yö -go ga ˈgü ꞊dedewo?

12 Yesu -yö Dhazaa -bho ga ˈgü mɛn  ꞊va ꞊dede ˈˈɲaan ˈka. Yesu ˈyɔɔ- -nu -dee -ʒiaan -wa ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ -dhidha ꞊dede ˈnën- -kë. Dhazaa -yö -kun ˈˈbhɩɩ-, -ya -zɔn ꞊dhɛ -go ga ˈgü -sü ˈö bhë ˈwɔn ˈö -kë ˈkpakpadhö yö -mü. (Zan 11:47) ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, mɛn ꞊vadhɛ -dho ˈwo -kpan Dhazaa -bha, ˈyö ˈwo ˈdhaŋ- bho Yesu ˈˈdhiʋ̈ ꞊dhɛ -Zlan ˈnën- bɔ. -A ˈwɔn yö ˈti dhi Yesu ˈyɔɔ- -nu -dhɛ, -a -wɔn ˈgü ˈyö ˈwo- ˈˈslö ꞊mɛɛn kö ˈwo Yesu waa Dhazaa -an zë.—Zan 11:53; 12:9-11.

13. -Mën ˈö kwa zuʋ̈ˈˈ -kë -saa ꞊dhɛ Zoova -dhö mɛn -nu ˈwo ga -an bho ga ˈgü?

13 Yesu -ya -pö ꞊dhɛ “mɛ ˈˈpɛpɛ ˈö ꞊wa ga [ˈö- -zo ˈdhö -an ˈˈpiʋ̈] ˈwo bun ˈgü” -wo -dho ˈgo ga ˈgü. (Zan 5:28) -A -gɛn ˈtɔ- ꞊dhɛ mɛn ˈˈpɛpɛ ˈö ˈwo Zoova -zo ˈˈpiʋ̈ -wo -dho ˈgo ga ˈgü. ˈˈKɛɛ kö Zoova -ya pö ˈö mɛn ˈbha bho ga ˈgü, -a dua -mü kö -a -zo -yö -bo ˈwɔn ˈˈpɛpɛ ˈö -gban -a -mɛn -bha -a ˈka. -Yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö- kë ˈˈdhʋ̈ -ee? -Gbɔdënën -nu ˈwo dhaŋ- ˈgü -wo -mɔɔn ˈˈmliya ꞊va -bha. ˈˈKɛɛ Biblö -ya -pö -gbɔdënën ˈdhɛ ˈö ˈdhö -ya -dhɛ ˈö ˈtɔ ˈka. (Isaïe 40:26 -wo pö.) ꞊Ya kë ꞊dhɛ -a -zo ꞊mɔɔn- -bha ˈö -bo -gbɔdënën ˈdhɛ ˈö ˈdhö -a ˈtɔ ˈka, kö mɛn ˈˈpɛpɛ ˈö -dho -an bho ga ˈgü, ˈwɔn -nu ˈwo -gban -an -bha, -a -zo -bo -an ˈka -sü ˈyaa- -gɔ ˈˈgbɩɩ-. ꞊Ya ˈgo -a ˈgü ˈzü, Zoova ˈnën pë ꞊gban ˈˈpɛpɛ -da, ˈdhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈ kwa- ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ mɛn -bho ga ˈgü -sü ꞊faan -ya -gɔ.

14, 15. -Mën ˈö Zɔbö -wo ˈö -gban -go ga ˈgü -sü -bha, ˈö- -zɔn kwa -dhɛ?

14 -Klu -Zlan -bha -mɛn Zɔbö -yö ö -zo -yö -go ga ˈgü -sü -dhɛ. -Yö dhɛɛˈˈ -kpɔ ˈö- pö: “Kö mɛnbhɩɩdhe -yö ga, -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -tosɛta -kë ˈzü -dɛɛwo -ee?” ˈYö- pö Zoova -dhɛ: “ˈÜ -dho n -dhɛ, ˈyö ˈa -we ü -gɔ. Ü -kɔ kë -pë -bho ga ˈgü -sü ˈˈwo -dho dɔ ü ˈka.” Zɔbö -ya ˈwɔn -dɔ ˈkpakpadhö ꞊dhɛ Zoova -yö ö ˈˈɲan ˈto -ni ˈgü ˈˈtʋ̈ŋ ˈö -dho mɛn bho -a ˈka ga ˈgü -a -gɔ.—Job 14:13-15.

 15 Mɛn -nu -bha -go ga ˈgü -sü -yö -yɛ ü zuʋ̈ˈˈ -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ? Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ü -de dhɛɛˈˈ kpɔ ꞊dhɛ ‘n -man ˈkɔdhigümɛn waa n ˈˈtɔŋ- -nu ˈö ꞊wa ga ꞊wɛ, -wo -dho ˈgo ga ˈgü ˈpö -ee?’ -A ˈwɔn dɔ -sü ˈö ꞊dhɛ Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈö mɛn -nu bho ga ˈgü ꞊dedewo bhë, -yö kwa -zo -gban. De -nu ˈwo -dho ˈgo ga ˈgü? -Wo -dho -tosɛta kë ˈˈmɛn? -A -daa ˈö Biblö -ya -kë, -kwaa -ga.

-WO -DHO ‘-A -WO MA ˈÖ ˈWO GO WO WƆDHƐ ˈGÜ ˈÖ ˈWO YÖ ˈˈKPƐƐN’

16. -Tosɛta -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈö mɛn -nu ˈwo -dho ˈgo ga ˈgü ˈwo -dho -a kë ˈˈkpɔnŋ ꞊taa?

16 ˈÖ kun ꞊kwɛŋzü mɛn -nu ˈwo ˈgo ga ˈgü, -wo -nu wo -bha ˈkɔdhigümɛn waa wo ˈˈtɔŋdë -nu ˈˈpiʋ̈ ˈwo -tosɛta -kë wo ˈkwëë- ˈzü -dɛɛwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö. Pë do ˈö bhë ˈyö -dho kë -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü ˈpö, ˈˈkɛɛ -a ˈdhɛ bhë -yö -dho kë -së ˈö -ʒiö -a ˈka -a ˈdhɛ kun ꞊kwɛŋzü -a -ta. -Mën ˈö -kë? ˈYö -tɔ ꞊dhɛ mɛn -nu ˈwo -dho ˈgo ga ˈgü kö -wo -tosɛta kë ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö bhë, -tosɛta kë -sü ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈö waa ga toŋtoŋdhö, -wo -dho -a -ʒian ˈˈpʋ -an -gɔ. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, ˈˈsɛ ˈwo -dho -tosɛta kë -a -ta waa ˈˈkpɔnŋtaadhɛ kë -kɔ ˈö ꞊dɛɛ ˈwaa do. -Gblü -nu, mɛn zë -sü waa ˈˈyua -nu wo ˈti -dho kë -dhö.

17. De -nu ˈwo -dho ˈgo ga ˈgü?

17 De -nu ˈwo -dho ˈgo ga ˈgü? Yesu -ya -pö: ‘mɛ ˈˈpɛpɛ ˈö ꞊wa ga, ˈö- -zo ˈdhö -an ˈˈpiʋ̈, ˈwo bun ˈgü -wo -dho ˈgo ga ˈgü ˈö ˈwo yö ˈˈkpɛɛn.’ (Zan 5:28, 29) -Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 20:13 -ya -pö: ‘ˈYö ˈmɛ ˈwo ga ꞊weeyi ꞊bhaa, ˈyö nu ˈyö -pe -nu ˈka, ˈyö ꞊geebɔɔdhɛ yöö -dɩ ˈpö ˈö nu ˈö -pe ö -bha ˈka.’ Mɛn ˈˈmliya ꞊va -dho -tosɛta kë ˈzü -dɛɛwo. Bɔmɛn Pɔdhö -ya -pö ˈpö ꞊dhɛ “ˈmɛ ˈö- -nu këwɔn ˈdhö -së waa- mɛ ˈö- -nu këwɔn ˈyaa -së” -wo -dho ˈgo ga ˈgü. (Këwɔn -nu 24:15 -wo pö.) ꞊Waa- pö ˈˈdhʋ̈ -a -gɛn ˈtɔ- -mën?

꞊Bhɔɔ ˈˈsɛ -ta, mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -wo -dho ˈgo ga ˈgü ˈwo nu wo dhɔɔbhaamɛn -nu ˈˈpiʋ̈.

18. De -nu ˈwo -tɔ “mɛ ˈö- -nu ˈkëwɔn ˈdhö -së” ˈwo -dho ˈgo ga ˈgü?

18 “Mɛ ˈö- -nu ˈkëwɔn ˈdhö -së” wo ˈnën ˈwo -tɔ -Zlan  -dhɔkëmɛn -nu ˈwo -klu -a -bha, ˈwo -tosɛta -kë kö Yesu yö ˈti bhɔ ꞊köŋ. Mɛn -nu ˈwo -kë ꞊dhɛ Noe, Ablamö, Sadha, Moizö, Dhutö, waa Ɛstɛɛ -nu ˈdhö, -wo -dho ˈgo ga ˈgü ˈwo -tosɛta -kë ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö. ˈWɔn ˈö -gban gɔɔn- -nu, dhebɔ -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ -an ˈbhaa -bha, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü- -wo pö Eblö ˈˈɲan ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ 11 ˈgü. Zoova -dhɔkëmɛn -nu ˈwo -klu -a -bha ˈö ˈwo ga kwa -bha ˈˈtʋ̈ŋ yö- ˈgü ˈpö ꞊wɛ? Wo -de ˈpö “mɛ ˈö- -nu ˈkëwɔn ˈdhö -së” yö -mü -an ˈka. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈ -wo -dho ˈgo ga ˈgü.

19. De -nu ˈwo -tɔ “mɛ ˈö- -nu këwɔn ˈyaa -së”? -Mën ˈö Zoova dho -a ˈˈkwee ˈˈpʋ -an -gɔ?

 19 “Mɛ ˈö- -nu këwɔn ˈyaa -së” wo ˈnën wo -tɔ mɛn ˈˈmliya ꞊va ˈö Zoova dɔ -kɔ ˈˈslö ˈˈwɛɛ ˈbha ˈyaa kun -an -gɔ. ˈKö -kë ꞊dhɛ ꞊wa ga ꞊wɛ, Zoova -zo yö ˈti bhɔ -an ˈka. -Wo -dho ˈgo ga ˈgü kö ˈwɔn ˈö -gban Zoova dɔ -sü waa- -dhɔkë -sü -bha -a ˈˈkwee -yö ˈˈpʋ -an -gɔ.

20. -Mën ˈö -kë mɛn ꞊gban wo ˈti -dho ˈgo ga ˈgü?

20 ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ kö mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo ga -an ꞊gban -dho ˈgo ga ˈgü -ee? -Abin! Yesu -ya -pö mɛn ˈbhaa -nu wo ˈti -dho ˈgo ga ˈgü. (Dhukö 12:5) Mɛn -bho ga ˈgü -sü ɛɛnˈˈ mɛn -to -a ˈgü -sü, -yö -sü de -bha? Zoova ˈnën -tɔ zakanmɛn ˈkpii-, ˈˈkɛɛ -ya -kɔmɔnwɔnbhasü -nu Yesu -dhɛ “kö ˈyaan- mɛ ˈbhee- -nu ˈwo ˈkpongtaa zö waa- -an mɛ -nu ˈö ꞊wa ga -yaan -an -bha za ˈkan.” (Këwɔn -nu 10:42) Mɛn ˈˈoo -mɛn ˈö za -ya kun ꞊dhɛ ˈwɔnyaakëmɛn ˈdhö ˈö yö ˈti ˈˈwɩ- -bha kö -yö ˈgo ö -bha ꞊sɔŋyaa ˈgü, yö ˈti -dho ˈgo ga ˈgü.—-Bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 19 -bha.

MƐN -NU ˈWO -DHO ˈGO GA ˈGÜ ˈWO DHO DHAŊ- ˈGÜ

21, 22. (a) -Go ga ˈgü -sü ˈwo dho dhaŋ- ˈgü -yö kë -kɔ -kë ꞊dhɛ? (b) ˈDe ˈö -tɔ mɛn -blɛɛsü ˈö go ga ˈgü kö -yö -tosɛta kë dhaŋ- ˈgü?

21 Biblö -ya -pö ꞊dhɛ mɛn ˈbhaa -nu -dho -tosɛta kë dhaŋ- ˈgü. ˈMɛn ˈö -dho ˈgo ga ˈgü ˈö dho dhaŋ- ˈgü, ˈyaa ˈgo ga ˈgü mɛnbhɩɩdhe kwi ˈka. -Yö -go ga ˈgü kö -yö -tosɛta kë dhaŋ- ˈgü ꞊dhɛ -zuu ˈdhö.

22 Yesu ˈnën -tɔ mɛn -blɛɛsü ˈö -go ga ˈgü -kɔ suu ˈö bhë ˈö- wo. (Zan 3:13) ˈDhɛ ˈwo Yesu zë ˈö- -dhɛkpaɔyi -yaaga -ʒiö ˈyö Zoova -ya bho ga ˈgü. (Psaume 16:10; Këwɔn -nu 13:34, 35) Yesu yö ˈti ˈgo ga ˈgü ö mɛnbhɩɩdhe -kwi ˈka. Bɔmɛn Piɛdhö -ya -pö ꞊dhɛ -wo Yesu “-zë mɛn -dhɛ -kwi ˈgü ˈˈkɛɛ -yö -go ga  ˈgü -zuu ˈka.” (1 Piɛdhö 3:18, NW) Yesu -yö -go ga ˈgü ˈö -kë -zuu ˈˈpiigbɩɩsü do ˈka. (1 Kodhɛngtö 15:3-6) ˈˈKɛɛ Biblö -ya -pö ꞊dhɛ yöö dosɛnŋ ˈyaa ꞊nën ˈö -dho ˈgo ga ˈgü ˈˈdhʋ̈.

23, 24. De -nu ˈwo -tɔ ‘-tuʋ̈ kpö ˈnë’ ˈö Yesu -yö -an -wɔn ꞊blɛɛ? Mɛn ꞊dhɛ -mü?

23 Kö Yesu -bha ga ˈˈtʋ̈ŋ -ya yö ꞊klöö-, -ya -pö ö -bha gwëëˈˈ -nu ˈwo -klu -a -bha -an -dhɛ ꞊dhɛ: “ˈMa ˈdho ka -yɛa baa- -dhɛ ˈgü.” (Zan 14:2) -A pö ˈö- wo ˈˈdhʋ̈ bhë -a -gɛn ˈtɔ- ꞊dhɛ -a -bha gwëëˈˈ ˈbhaa -nu -dho ˈgo ga ˈgü kö -wo -tosɛta kë -a ˈˈpiʋ̈ dhaŋ- ˈgü. Mɛn ꞊dhɛ -mü? Yesu -ya -pö ꞊dhɛ ˈwaa ꞊va, -yö -an -dhɛ ‘-tuʋ̈ kpö ˈnë.’ (Dhukö 12:32) Bɔmɛn Zan -yö -an ˈˈdhi ꞊dede -pö ˈˈtʋ̈ŋ ˈö -kpan Yesu -bha “Siɔn -tɔn [ˈö dhaŋ- ˈgü] -a tuö [kö] mɛ -lü -vuu ꞊këngˈ do ö -kɔ -yiisië wa- mɛ -lü -vuu -yiisiö (144.000) -wo [...] -a ˈpiö mü” bhë -a ˈka.—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 14:1.

24 ˈˈTʋ̈ŋ -mɛɛn ˈö Kletiɛn 144.000 ˈwo bhë ˈwo -dho ˈgo -a ˈka ga ˈgü? Biblö -ya -pö -yö -dho kë ˈˈdhʋ̈ kö Klito -ya -ya -gblüdëdhɛ kë -sü -bha dhaŋ- ˈgü. (1 Kodhɛngtö 15:23) -A ˈˈtʋ̈ŋ ꞊dede bhë yö ˈnën ˈkwa- ˈgü yö. -A mɛn 144.000 ˈwo bhë, -an ꞊vadhɛ ꞊wa ˈgo ga ˈgü ꞊wa ˈdho dhaŋ- ˈgü ˈsaadhö. -An mɛn -dhɛ -nu ˈwo ꞊kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, ˈwo ga -ni kwa -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü ꞊dɛɛ, -wa ga -wo -to mü ˈwo go ga ˈgü ˈwo dho dhaŋ- ˈgü kö -wo -tosɛta kë ˈmü. ˈˈKɛɛ ˈkö -kë ˈˈdhʋ̈, mɛn ꞊vadhɛ -dho ˈgo ga ˈgü -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü kö -wo -tosɛta kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ -ta ˈˈkpɔnŋ ꞊taa.

25. -Mën ˈö ˈkwa -dho -a draanˈˈ ˈwɔn -gɔ ˈkwa -dho yö- -bha bhë- ˈgü?

25 -A yi ˈyaa ꞊gblɛɛn kö Zoova -yö mɛnbhɩɩdhe ˈˈpɛpɛ bho ga -gɔ ˈˈgan ˈgü, kö ga -yö ˈgo ˈˈshia- ˈpapadhö. (Isaïe 25:8 -wo pö.) ˈˈKɛɛ mɛn -nu ˈwo dho dhaŋ- ˈgü, -mën -yö ˈwo -dho -a kë ˈmü? Biblö -ya ˈgü -pʋ ꞊dhɛ waa Yesu -nu -wo -dho kë -gblüdë -nu ˈka dhaŋ- ˈgü. ˈWɔn ˈö -gban -a -Gblüdëdhɛ ˈö bhë- -bha, kwa -dho -a ˈbha draanˈˈ ˈwɔn -gɔ ˈkwa -dho yö- -bha bhë -a ˈgü.

^ -Wo -bhüöö kpö 9 Biblö ˈˈpian ˈˈwɛɛ -nu -wo wlüüˈˈ -nën -nu, mɛn zii -nu, gɔɔn- -nu, dhebɔ -nu, Izraɛdhö -mɛn -nu waa mɛn ˈˈwɛɛ -nu -bho ga ˈgü -sü -wɔn -blɛɛ. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -an -wo pö 1 Rois 17:17-24; 2 Rois 4:32-37; 13:20, 21; Matiö 28:5-7; Dhukö 7:11-17; 8:40-56; Këwɔn -nu 9:36-42; 20:7-12 -nu ˈgü.