1, 2. -Mën ˈö -kë ˈö Biblö ˈdhö gbɔɔpë -së ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈, ˈö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -dhi -a ˈka?

KÖ Ü ˈˈtɔŋdë do -yö ˈˈkan ü ˈgü, kö -yö gbɔɔdhe do ˈbha kë ü -gɔ, -yö -dho kë ü ˈgü ꞊dhɛ? Ü -dho ˈto ˈˈshia- mü ˈü- bho pë ˈgü, ˈö ü zuʋ̈ˈˈ ꞊nii -da ö -zota ˈö ü ˈˈtɔŋdë -ya wo ü -wɔn ˈgü bhë- -wɔn ˈgü. Ü -dho -a ˈˈnuɛ bho ꞊dedewo pë ˈö- -kë ü -dhɛ bhë- -wɔn ˈgü.

2 Biblö bhë, gbɔɔpë ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ yö -mü. ˈWɔn -nu ˈö kwa ˈti -dho -an ˈgüman -dhɛ ˈˈwɛɛ ˈgü bhë, -yö -an -zɔn kwa -dhɛ. -A ˈwɔnzuan ꞊nɛn: -Ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ -Zlan ˈnën dhaŋ-, ˈˈsɛ, dhe waa gɔɔn- -blɛɛsü -da. ˈTɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu ˈwo -dho kwa -takun kwa -bha ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü, -yö -an -zɔn kwa -dhɛ. -Kɔ ˈö -Zlan dho ö dhɔɔbhaawɔn yökodhiʋ̈- ˈka, kö -yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ kë -dhɛ -së ˈka, -yö Biblö ˈgü. Biblö -yö gbɔɔpë ˈö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -dhi -a ˈka ꞊dedewo.

3. Ü Biblö draanˈˈ -ni ˈgü ü ˈdho -ni ˈgü -a ˈka ˈˈdhiʋ̈, -mën ü -dho -a yö?

3 Ü Biblö draanˈˈ -ni ˈgü, ü -dho -a yö ꞊dhɛ -Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ ˈü kë ö ˈˈtɔŋdë ˈka. ˈWɔn -nu ˈwo -gban -a -bha ü -an draanˈˈ -ni ˈgü ü ˈdho -ni ˈgü -a ˈka ˈˈdhiʋ̈, ka -bha ˈˈtɔŋdëdhɛ -dho ˈyɔ-.

4. -Mën ˈö- -wɔn ü kun ˈö -gban Biblö -bha?

4 ꞊Wa Biblö ꞊dhiëëta -wo ˈö -mɔɔn -wo 2.600 -bha -an ˈgü, ˈyö ꞊waa- -be ˈˈmliya ꞊va -pëkë. Kö -wo mɛn -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an ꞊këŋ do ˈsü, -an ˈmɛn ˈwo -ʒiö 90 -ta, -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo Biblö -wo pö wo -de -wo ˈgü. ˈˈDhoogɔ ˈˈpɛpɛ ˈka, ˈmɛn ˈwo -ʒiö mɛn ˈˈmliɲɔn do -ta, ˈyö ˈwo Biblö nu -an -dhɛ. ˈSëëdhɛ -be ˈˈwɛɛ ˈö -dho kë ꞊dhɛ Biblö ˈdhö ˈyaa ˈdhö.

5. -Mën ˈö -kë ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö ꞊dhɛ Biblö ‘-yö -go -Zlan ˈˈpiʋ̈’?

 5 Pë ˈˈpɛpɛ ˈö Biblö ˈgü, “-yö -go -Zlan ˈˈpiʋ̈.” (2 Timote 3:16 -wo pö.) ˈˈKɛɛ mɛn ˈbhaa -nu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo- pö ꞊dhɛ, ‘Biblö ˈö mɛnbhɩɩdhe -nu ˈnën ˈwo- -bɛn zë bhë, -yö -go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -kɔ -kë ꞊dhɛ?’ Biblö ꞊dede -ya -yɔ -bɔ ˈö- pö ꞊dhɛ: “-Wʋ ˈpɛpɛ ˈwo- ˈˈdhiʋ̈ ꞊loo bha mɛ ˈbha ˈyii- bho ö -dɩ ˈgü tongtongdhö, ˈˈkɛɛ -a -bha ˈNii- ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ ꞊në zun- -nu -dhɛ ˈˈdhiʋ̈.” (2 Piɛdhö 1:21) -Yö kë -sü ˈka ꞊dhɛ pë ˈö -dhutii do -ya pö ö -bha ˈsëëdhɛbɛnzëmɛn -dhɛ -yö ö -bha ˈsëëdhɛ do ˈbha -bɛn zë -a ˈdhö. ˈDe ˈö ˈtɔ- -a ˈsëëdhɛ dëmɛn? -Dhutii -bha ˈsëëdhɛ -mü, mɛn ˈö- -bɛn zë -a -bhaa ˈyaa -mü. -Kɔ do ˈö bhë- ˈgü, -Zlan ˈnën -tɔ Biblö Dëmɛn, mɛn -nu ˈwo- -bɛn zë ˈwaa -mü. -Zlan -yö ˈˈdhiʋ̈sü -an ˈka kö -wa -zopiʋ̈wɔn -ya. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ‘-Zlan -wʋ’ -mü ꞊dedewo Biblö ˈka.—1 Tesadhonikö 2:13, -bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 2-bha.

Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau -yö -wo ꞊vadhɛ ˈgü.

 BIBLÖ -YÖ GAGADE -PÖ

6, 7. -Mën ˈö -kë ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö ꞊dhɛ Biblö -wo -yö do?

6 -Wo Biblö -bɛn -zë -kwɛ ˈwo -ʒiö -kwɛ 1.600 -ta -an ˈˈpiʋ̈. -A -bɛnzëmɛn -nu ˈwaa kun ˈˈtʋ̈ŋ do ˈgümɛn -nu ˈka. -An mɛn ˈbhaa -nu -wo ꞊klaŋ ꞊gblɛɛn -kë, ˈö- mɛn ˈbhaa -nu wo ˈti ꞊klaŋ kë. -A ˈwɔnzuan ˈtɔ- ꞊dhɛ -a mɛn do -kun -dhɔtrɔɔ ˈka. -An mɛn ˈbhaa -nu -kun ˈbhlayökëmɛn -nu, ˈˈyiblɩɩkëmɛn -nu, -tuëmaankëmɛn -nu, -Zlan -wodhiʋ̈lomɛn -nu, zakanmɛn -nu waa -gblüdë -nu ˈka. ˈKö -kë ꞊dhɛ Biblö -bɛnzëmɛn -nu ˈwaa kun do, -a ˈˈpian ꞊gban ˈˈpɛpɛ -wo -yö do. ˈYaa -wo do ˈbha pö -a ˈwɔn -gɔ do ˈgü, kö -yö -a ˈˈwɛɛ ˈbha pö -a ˈwɔn -gɔ ˈˈwɛɛ ˈgü. *

7 -Kɔ ˈö mɛnbhɩɩdhe -nu -bha saanˈˈ züdɔ -a ˈka, Biblö ˈgü ˈsëëdhɛ -be -blɛɛsü -a -wɔn -blɛɛ. -Kɔ ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü dho kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ ɛɛnˈˈ ˈˈdhüdhɛɛdhɛ -së ˈka- -bha, -a ˈgü ˈsëëdhɛ -be -totaabhasü -ya -zɔn. -Kwɛ ˈˈgblü ꞊va -kwɛzlan -yö Biblö -todhʋ̈sü ˈgü. ꞊Ya ˈgo -a ˈgü, -ya -zɔn ꞊dhɛ -Zlan -dhɔɔbhaawɔn -yö -kë kpɔɔkpɔdhö.

8. Biblö -yö ˈwɔn -nu ˈwo -gban ꞊klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu draanpë -bha -a gagade -pö. -A ˈwɔnzuan -nu -zɔn.

8 Biblö ˈyaa ꞊klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -bha ˈsëëdhɛ -be ˈka. ˈˈKɛɛ ˈwɔn -nu ˈwo -gban ꞊klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ draanˈˈ -wɔn -nu -bha, ꞊ya- pö, -yö -kë gagade ˈka kpɔɔkpɔdhö. -Kɔ ˈö ˈkwa- ˈˈpiʋ̈ kö ˈsëëdhɛ -be ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -yö kë- -bha, yö bhë. -Kɔ ˈö Izraɛdhö -mɛn -nu dho- kë- ˈka kö ˈˈyua ˈya -dho -pɛn -an ˈgü, -a ˈtɔŋ- -nu ˈö -Zlan –ya dɔ, -wo ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ Lévitique bhë- ˈgü. -Wa -ya ˈö- yi ꞊gwëë ˈyö mɛnbhɩɩdhe -nu ˈdhö ꞊kun- pë ꞊plüün -nu ˈwo nu ˈˈyua ˈka -an dɔ -ni. Biblö -ya -pö gagade ˈka ˈzü ꞊dhɛ, ˈˈsɛ -yö dun -sü ˈka ˈdhöŋ- -ta. (Job 26:7) ˈˈTʋ̈ŋ ˈbha ˈgü, mɛn ꞊vadhɛ -kun wo -zota -ni ˈgü ꞊dhɛ ˈˈsɛ  -yö ˈˈpɛɛpɛ. ˈˈKɛɛ Biblö -zë -ya -pö ˈˈsɛ -yö ˈˈglɔɔglɔ.—Isaïe 40:22.

9. -Mën ˈö Biblö -bɛnzëmɛn -nu -bha kpɛnŋdhödhɛ kwa -takun -a ˈgüman -sü -bha?

9 Kö Biblö -yö -kwɛzlan -nu bho, -wo -kë gagade ˈka kpɔɔkpɔdhö. ˈˈKɛɛ -kwɛzlan ˈsëëdhɛ ꞊vadhɛ ˈbhaa -nu ˈwaa gagade pö, ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ -an -bɛnzëmɛn -nu ˈwaa kun kpɛnŋdhö. -A ˈwɔnzuan ꞊nɛn: ˈˈTʋ̈ŋ -nu ˈö -gblü -yö -shiö -an -bha ˈˈsɛ -nu -gɔ -a ˈka bhë, ˈwaa- -bɛn zë toŋtoŋdhö. ˈˈKɛɛ Biblö -bɛnzëmɛn -nu -zë -wo -kun kpɛnŋdhö. -Gblü ˈö -shiö Izraɛdhö -mɛn -nu -gɔ, -wa -dhiaŋ -zë. -Wo wo -de -bha ˈwɔn yaa -nu ˈwo -an -kë -an -wɔn -blɛɛ. -A ˈwɔnzuan ꞊nën ˈtɔ- ꞊dhɛ ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ Nombres bhë- ˈgü, Moizö -ya pö kwa -dhɛ mü ꞊dhɛ ö ˈwɔn yaa -kë, ˈö -Zlan -yö -gbla ö -ta, ˈö ö ꞊dɔɔ -a -wɔn ˈgü. (Nombres 20:2-12) Biblö -bɛnzëmɛn -nu -bha -kë kpɛnŋdhö -sü -ya -zɔn ꞊dhɛ Biblö -go -Zlan ˈˈpiʋ̈. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈ kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa ˈdhaŋ- bho Biblö ˈˈdhiʋ̈.

ˈSËËDHƐ -BE ˈÖ PA -SÜ ˈKA -DHIOO -NU ˈKA

10. -Mën ˈö -kë Biblö -bha -dhioo -nu ˈdhö kwa -takunpë ˈka ꞊dɛɛ?

10 ‘-Wʋ ˈˈpɛpɛ ˈkö -bɛn zë -sü ˈka -Zlan -bha ˈsëëdhɛ ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ bha- ˈgü bha- ꞊gban ꞊trɔɔn -së -yö -dhö, yö ꞊në- -ya mɛ ˈˈbhɩɩ- -nu zuëˈˈ ˈˈpiʋ̈ ˈyö ˈwo- -ya ˈsëëdhɛ ˈgü, kö -wo kwa draan- pë ˈö kpengdhö -a ˈka, kö- -dhɛ -nu ˈö ˈwaa -së kö ˈkwa- dɔ. -Wʋ -nu -bha ꞊në ˈwo kwa zun zian ˈö -së -a -bha’. (2 Timote 3:16) Biblö -bha -dhioo -nu -wo kwa -takunpë ˈka ꞊dɛɛ. Zoova -yö -kɔ ˈö kwa -da -a ˈka -a -dɔ. -A -wɔn ˈgü, -yö kwa zuʋ̈piʋ̈wɔn waa ˈwɔn -nu ˈwo kwa -bha -an -dɔ. -Yö kwa -dɔ -së ˈka ˈö -ʒiö -a ˈka kwa ꞊dede kwa -ta, -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa kë zuʋ̈gblüdhi ˈgü. -Yö pë ˈö kwa -bha ˈwɔn -së waa kwa -bha ˈwɔn yaa ˈka -an -dɔ.

11, 12. (a) -Dhioo -së -mɛɛn -nu ˈö Yesu -yö -an dɔ ˈwo Matiö ˈˈɲan ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ 5 ˈö yö- ˈka- 7 -bha -an ˈgü? (b) -Mën ˈˈwɛɛ ˈbha ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈzü ˈkwa- ꞊draan Biblö ˈgü?

11 -Dhioo -së ˈö Yesu -ya dɔ, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- yö Matiö 5 ˈö yö- ˈka 7 -bha, -an ˈgü. -A -dhioo -nu ˈwo bhë, -yö -gban -kɔ ˈö ˈkwa -dho zuʋ̈gblüdhi ꞊slɔɔ- -bha, ˈö ˈkwa -dho kë kwa ˈko ˈˈpiʋ̈- -bha, ˈö ˈkwa -dho bhɛɛˈˈ -a -bha, waa -kɔ ˈö ˈkwa -dho  ˈwëëga yö- -bha, -an -bha. ˈKö -kë ꞊dhɛ -dhioo -nu ˈwo bhë ˈdhɛ ˈö -an dɔ, -a -kwɛ -ya ꞊mɔɔn -kwɛ 2.000 -bha ꞊wɛ, ꞊faan ꞊kun -a -bha, ˈö mɛn -takunpë ˈka ꞊dɛɛ.

12 Biblö ˈgü, ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu ˈwo -dho kwa -takun kö kwa -bha -tosɛta kë -kɔ -yö kë -së ˈkɔdhi ˈgü, kö ˈkwa kë yökëmɛn -së ˈka, kö kwaa mɛn ˈˈwɛɛ -nu ˈkwa kë kwa ˈko -dhɛ -së, Zoova -yö -an -zɔn kwa -dhɛ. Kwa -kë mɛn suu ˈˈoo -suu ˈka, -dhɛ suu ˈˈoo -suu ˈgü, ɛɛnˈˈ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- suu ˈˈoo -suu ˈgü, Biblö -bha ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo kwa -takun ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka.—Isaïe 48:17 -wo pö; -bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 3-bha.

-ZLAN -WO ˈÖ- TO ˈˈDHIƲ̈ ˈÖ- ꞊BLƐƐ BIBLÖ ˈGÜ, Ü ꞊MƆƆN- -BHA ˈÜ ˈDHAŊ- BHO -A ˈˈDHIƲ̈

Biblö -bɛnzëmɛn Izai -yö Babidhɔnö -bha -pö -sü -wɔn -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ.

13. -Mën ˈö Izai -ya pö -yö -dho kë Babidhɔnö -pö ˈka?

13 -Wo -nu ˈö Biblö -an to ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an ꞊blɛɛ, -an ꞊vadhɛ ꞊wa bo kë -sü ˈka. -A ˈwɔnzuan ꞊nɛn: Izai -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ Babidhɔnö -pö ˈgü -dho shiʋ̈-. (Isaïe 13:19) -Kɔ ˈö ˈˈkwipö ˈö bhë ˈö -dho -pö -a ˈka, -ya -wɔn -blɛɛ ˈkpakpadhö. -A ˈkwipö ˈö bhë ˈˈkwee ˈkpii- -nu -kun -a ˈˈdhiʋ̈, ˈö ˈˈyiga do kun ꞊klün -sü ˈka -a -zü. ˈˈKɛɛ Izai -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ -a ˈˈyiga ˈö bhë, -yö -dho bhʋ̈ʋ̈-, ˈö ˈˈkwee -nu ˈˈdhiʋ̈ -yö -pʋ. -Nu -an -gɔ -mɛn -nu -dho ˈˈkwipö ˈö bhë -a ˈkun-, ˈˈkɛɛ wo ˈti -dho -gblü gɔn. Izai -ya -to ˈˈdhiʋ̈ -ʒianwo ˈö- pö ˈmɛn -dho Babidhɔnö -pö ˈkun -wa -dhɛ Sidhisö.—Isaïe 44:27-45:2 -wo pö; -bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 4-bha.

14, 15. -Zlan -wo ˈö Izai -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ bhë, -yö -kë gagade ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

14 ˈDhɛ ˈö -kwɛ ꞊këŋ ꞊plɛ -ya ʒiö, ˈyö ˈˈsɔla kpö ˈbha -yö nu Babidhɔnö -gɔ. ˈDe ˈö kun ˈˈsɔla -nu bhë -an -gɔ ˈˈdhiʋ̈? Sidhisö ˈö -kë Pɛsö -mɛn -nu -bha -gblüdë ˈka, yö ˈnën kun -an -gɔ ˈˈdhiʋ̈ ꞊dhɛ -kɔ ˈö -Zlan -wo -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ- ˈka -a ˈdhö. Pë ꞊gban ˈˈpɛpɛ -yö -kë kö -Zlan -wo ˈö- to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ bhë, -yö kë gagade ˈka.

15 Gbeŋ ˈwo nu -an -gɔ -a ˈka bhë, kö Babidhɔnö -mɛn -nu -wo ˈwlaan- kë -ni ˈgü. -An -bhaa ˈgü, ˈdhɛ -kë ꞊dhɛ ˈkɔ ˈˈbhaŋ ꞊gblɛɛn waa ˈˈyiga -wo ꞊klün -sü ˈka -an -zü, kö wo wo ˈflëëgü.  ˈˈKɛɛ ˈˈkwipö ˈö bhë -a ˈˈkpɛnŋdhö, Sidhisö waa ö -bha ˈˈsɔla -nu -wo -kun ˈˈyiga ˈö bhë -a ˈˈgblʋʋ ˈˈwɛɛ ˈpɔn -ni ˈgü, kö -yö bhʋ̈ʋ̈ˈˈ, kö ˈwo ʒiö. ˈYö ˈˈyi ꞊bhʋ̈ʋ̈ ꞊dedewo kö Pɛsö ˈˈsɔla -nu ʒiö- ꞊bhaa. ˈˈKɛɛ ˈˈsɔla -nu -dho bɔ Babidhɔnö ˈkɔ ˈˈbhaŋ -gɔ ˈˈmɛn kö -wo -da ˈplöö? ˈˈKwipö bhë, -a ˈˈkwee -nu -to ˈˈpʋ -sü ˈka ꞊dhɛ -kɔ ˈö -Zlan -wo -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ- ˈka -a ˈdhö.

16. -Mën ˈö Izai -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ˈö -gban Babidhɔnö -bha -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -bha? (b) -Wo ˈö bhë kwa- ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ -yö -kë gagade ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

 16 Izai -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ -a ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈgü mɛn ˈbha yö ˈti -dho -ya Babidhɔnö -pö ˈgü ˈzüdho toŋtoŋdhö. -Ya -bɛn -zë ˈö- pö: “Mɛn ˈbha yö ˈti -dho ˈkɔ dɔ mü ˈzüdho toŋtoŋdhö, mɛn ˈbha yö ˈti -dho -ya mü ˈzü toŋtoŋdhö ˈö to- ˈka ˈˈdhʋ̈ -tokpa ˈka.” (Isaïe 13:20) -Yö -kë ˈˈdhʋ̈ ꞊dede ˈka -ee? ˈBha ˈdho Irakö, Bagdadö -gɔ ˈˈshaŋ -ʒian ˈka, ˈˈkiɩdhʋ̈ŋ 80 -naan ꞊taa, ü -dho -kpan Babidhɔnö ˈˈkwipö ˈˈkpaandhɛ -bha. -A -dee -ʒian ꞊dɛɛ mɛn ga do ˈyaa mü. Zoova ꞊ya Babidhɔnö -dhɛ “꞊guö pë shiʋ̈ˈˈ -saan ˈka.”—Isaïe 14:22, 23. *

Babidhɔnö ˈˈkwipö ˈˈkpaandhɛ.

17. -Mën ˈö -kë pë ˈˈpɛpɛ ˈö -Zlan -ya ˈˈplüün bho, ˈkwa -dho kwa -zo yö -an -dhɛ?

17 Pë ꞊vadhɛ ˈö Biblö -yö -an to ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an pö, -an -bha kë -sü -ya zɔn ꞊dhɛ kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa ˈdhaŋ- bho pë ˈˈpɛpɛ ˈö Biblö -ya pö ˈwo -gban -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -bha -an ˈˈdhiʋ̈. -Yö kë kwa ˈˈɲaan ꞊dhɛ pë ˈö  Zoova -ya ˈˈplüün bho, -yö -dho kë. -Yö -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ ˈka. (Nombres 23:19 -wo pö.) -Kwa ˈdhaŋ- -bho ‘-tosɛa ˈö ˈyaa yën -a -kë ˈdhö -sü -wɔn ˈˈdhiʋ̈. -A -gɛn -mü ꞊dhɛ -Zlan ˈö ˈyaa ꞊sua kë bha, -yö kë -tosɛa ˈö ˈˈdhʋ̈ bha- -wɔn ˈˈplüün -bho kwa -dhɛ kö ˈyii ˈˈkpʋngtaadhɛ -zian -da ꞊kö.’—Titö 1:1-4. *

BIBLÖ ꞊MƆƆN- -BHA ˈÖ Ü -BHA -TOSƐTA ꞊DHIËËTA

18. Pɔdhö -yö “-Zlan -wo” -wɔn -blɛɛ ˈö- pö ꞊dhɛ?

18 Kwa- -yö ꞊dhɛ ˈsëëdhɛ -be ˈˈwɛɛ ˈbha ˈö -dho kë ꞊dhɛ Biblö ˈdhö, ˈyaa ˈdhö. -Wo ˈö- ˈgü -yo do. ˈWɔn -nu ˈwo -gban ꞊klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu draanpë -bha, ɛɛnˈˈ -kwɛzlan -nu -bha, ꞊yaa- pö, -yö -kë gagade ˈka kpɔɔkpɔdhö. ꞊Ya ˈgo -a ˈgü ˈzü, -yö -dhioo -dɔ kwa -ta. -Zlan -wo -nu ˈö- to ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an ꞊blɛɛ, -an ꞊vadhɛ ˈö ꞊wa kë, -wa ˈgü. ˈˈKɛɛ ˈpë ˈö -ʒiö -a ˈdhɛ ˈö bhë- -ta, Biblö -ya -kë. Bɔmɛn Pɔdhö -ya -pö: “-Zlan -wo ˈö ˈka- -ga -na bhë -yö ˈbhee-.” -A -gɛn ˈtɔ- -mën?—Eblö 4:12 -wo pö.

19, 20. (a) Biblö -dho ü -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö ˈmɛn ˈü- ˈka, ˈü- dɔ? (b) Ü -dho -a -zɔn ꞊dhɛ Biblö gbɔɔ ˈö -Zlan -ya wo ü -gɔ, ü- ˈˈnuɛ -bho -a -wɔn ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ?

19 Biblö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -bha -tosɛta ꞊dhiëëta. -Yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -takun kö ˈpë ˈü- ˈka dedewo bhë, ˈü- dɔ ü -de -gɔ. -Yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -takun kö ˈü ü zuʋ̈piʋ̈wɔn waa ü -bha -zotadhe -nu dɔ. Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö kwa -de -dhɛ ꞊dhɛ -Zlan -dhɔ -yö kwa -kë. ˈˈKɛɛ, ˈkwa- pö ˈkwa- -zɔn ꞊dhɛ -a -dhɔ -yö kwa -kë ꞊dedewo, kwa dua -mü kö pë -nu ˈö Biblö -ya pö, ˈkwa -an -ya ꞊bhlëë ˈgü.

20 Biblö -yö ˈsëëdhɛ -be ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -a ˈka ꞊dedewo. -Ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈü- -wo pö, kö ˈü- draanˈˈ, kö -a -dhɔ -yö ü kë. Gbɔɔdhe ˈö bhë, -bhö -a ˈˈnuɛ bho -a -bha, ˈü ˈdho -a draansü ˈka ˈˈdhiʋ̈. ˈBha- kë ˈˈdhʋ̈, -Zlan dhɔɔbhaawɔn ˈö -gban mɛnbhɩɩdhe -bha, ü -dho -a dɔ. ˈWɔn -gɔ ˈdhɛ ˈkwa -dho yö- bha bhë- ˈgü, pë ˈö -gban -Zlan dhɔɔbhaawɔn -bha, kwa -dho -a draanˈˈ.

^ -Wo -bhüöö kpö 6 Mɛn ˈbhaa -nu -wa -pö Biblö -wo ˈyaa do, ˈˈkɛɛ ˈyaa gagade ˈka. -Bhö kpɔɔˈˈ ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ La Bible : Parole de Dieu ou des hommes, ˈö Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -wa -pëkë bhë, -a ˈwɔn -gɔ 7 -bha.

^ -Wo -bhüöö kpö 16 ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈü- ˈˈpiʋ̈ ˈwɔn ˈö -gban pë -nu ˈö Biblö -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an ꞊blɛɛ -an -bha ˈü -an ˈbhaa ˈgüman, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ Un livre pour tous ˈö Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -wa -pëkë, ˈü -a ˈˈpian 27-29 -wo pö.

^ -Wo -bhüöö kpö 17 Babidhɔnö -pö ˈgüshiʋ̈sü -yö pë -nu ˈö Biblö -yö -an to ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an pö, ˈö ˈwo -kë, -an do ˈka. ˈWɔn -nu ˈö -Zlan -wo -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an ꞊blɛɛ ˈwo -gban Yesu Klito -bha, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -an yö -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 5ˈgü.