'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Biblö -ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ?

 ˈWɔn -Gɔ ˈˈSaaga

-Mën ˈö -tɔ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ?

-Mën ˈö -tɔ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ?

1. Bhɛɛwo -mɛɛn ˈö ˈsaa- ˈdhö- -ta, ˈö ˈkwa ˈdhö -a ˈˈdoo dɔ ˈwɔn -gɔ ˈö yö -a ˈgü?

BHƐƐWO ˈö ˈsaa- ˈdhö- -ta ˈwo- -dhɛ Yi Dë, ɛɛnˈˈ Dëmɛn -bha bhɛɛwo bhë, mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va -wa dɔ. Yesu -yö -bɔ bhɛɛwo ˈö bhë -a -ta kö ˈö bhɛɛˈˈ -kɔ -zɔn ˈö -bha ꞊klaŋ -nu -dhɛ. -Mën ˈö ꞊bhɛɛ -a -wɔn ˈgü? -Mën ˈö -kë bhɛɛwo bhë ˈö- -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- kwa -bhaa ˈka ꞊dɛɛ?

2. Pë -wɔngbɩɩsü -yaaga -mɛɛn ˈö Yesu -ya pö ˈkwa bhɛɛˈˈ -an -wɔn ˈgü?

2 Yesu -ya -pö: “-A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü bha- ˈgü ˈka- pö ˈka bhɛaˈˈ -Zlan -dhɛ -kaa pö: ‘ˈYi Dë -Zlan ˈi -ya -sü ˈka dhang- -nu ˈgü, i ˈtɔ ˈö ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ bha -yö bhɔ -dhɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü [ɛɛnˈˈ -yö kë ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈]. I -bha -gblüdëdhɛ -yö nu, i dhɔɔbhaawɔn ꞊në -yö kë ˈˈkpʋng ꞊taa ꞊dhɛ -kɔ ˈö- ˈka dhang- ˈgü -a ˈdhö.’” (Matiö 6:9-13 -wo pö.) -Mën ˈö -kë ˈö Yesu -ya pö ˈkwa bhɛɛˈˈ pë -yaaga ˈwo bhë -an -wɔn ˈgü?—-Bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 20 -bha.

3. -Mën -nu ˈwo -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha ˈö kwa -bhawɔn ˈdhö -an dɔ -sü -bha?

3 -Zlan ˈtɔ ˈö -kë Zoova ˈka bhë, ˈkwa kwa bo -a dɔ -sü ˈka. -A dhɔɔbhaawɔn ˈö -gban mɛnbhɩɩdhe waa ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -bha, ˈkwa- ˈˈdoo dɔ. ˈˈKɛɛ -a pö ˈö Yesu -ya wo ꞊dhɛ: “I -bha -gblüdëdhɛ -yö nu” bhë, -a -gɛn ˈtɔ- -mën? Pë ˈö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈdhö- ˈka, pë -nu ˈö -dho -an kë, waa -kɔ ˈö -dho -Zlan ˈtɔ kë- ˈka ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈, kwa -dho -an dɔ.

-MËN ˈÖ -TƆ -ZLAN -BHA -GBLÜDËDHƐ?

4. -Mën ˈö -tɔ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ? De ˈö -tɔ -a -gɔdhiʋ̈mɛn?

4 Zoova -ya mɛnkɔɔnmɛn -nu kpö do ˈbha -ya dhaŋ- ˈgü, ˈö ꞊ya Yesu -ya -a -gɔ ˈˈdhiʋ̈. -A mɛnkɔɔnmɛn -nu kpö ˈö bhë ˈyö  Biblö -ya -dhɛ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ. Yesu ˈnën -tɔ “-gblüdë -nu -bha -Gblüdë, dëmɛ -nu -bha Dëmɛ.” (1 Timote 6:15) Yesu -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ˈwɔn -së ꞊va -kë ˈö -ʒiö -a ˈka mɛnkɔɔnmɛn ˈˈpɛpɛ -ta, ˈö- ˈˈpii ˈdhö ˈˈgbɩɩ- ˈö -ʒiö -a ˈka mɛnkɔɔmɛn ˈˈpɛpɛ -lokotasü -ta.

5. -Zlan -bha mɛnkɔɔnmɛn -nu -dho -ya ˈˈmɛn ˈwo -gblüdëdhɛ -kë? -Mën ˈwo -dho -a ꞊kɔɔn-?

5 ˈDhɛ Yesu go ga ˈgü, -a -dhɛkpaɔyi -kɔŋ -yiishiö -bha -naan bhë ˈyö dho dhaŋ- ˈgü. -A ˈˈtʋ̈ŋ bhë ˈyö Zoova ö -kɔ ꞊yɛ- -bha ꞊dhɛ -Gblüdëdhɛ -Gɔdhiʋ̈mɛn ˈdhö. (Këwɔn -nu 2:33) -Zlan -bha mɛnkɔɔnmɛn -nu ˈwo bhë -wo -dho -ya dhaŋ- ˈgü ˈwo ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ꞊kɔɔn. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 11:15) Yö ꞊nën ˈö- -wɔn ˈgü ˈyö Biblö -yö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dhɛ ‘-Gblüdëdhɛ ˈö dhang- ˈgü.’—2 Timote 4:18.

6, 7. -Mën ˈö Yesu -kë -tiaandhö ˈö -ʒiö -a ˈka -gblüdë ˈˈpɛpɛ -ta?

6 Biblö -ya -pö Yesu -yö ˈkpii- -gblüdë ˈˈpɛpɛ -ta ˈyö -tɔ ꞊dhɛ “yöö do ꞊në ga -kɔ ˈyaa ꞊mɔɔ- -bha.” (1 Timote 6:16) -Gblüdë ˈˈpɛpɛ -nu ˈˈdhiʋ̈ -to ga -ta, ˈˈkɛɛ Yesu -zë yö ˈti -dho ga toŋtoŋdhö. Pë -së ˈˈpɛpɛ ˈö Yesu dho -a kë kwa -dhɛ, -yö -dho ˈto kwa -gɔ yi ꞊gban ˈka.

7 Biblö -wo ˈö- to dhiʋ̈ˈˈ ˈö- ꞊blɛɛ, ˈyö -tɔ Yesu -dho kë -Gblüdë kpɛnŋdhö ˈö mɛn -nu -wëë -ya kë- ˈka. -Ya -pö: “Zoova -bha -zuu -dho kë -a -ta. ꞊Kpɔɔdhɛ waa ˈwɔngümansü -zuu, -dhioo dɔ -sü waa ˈˈpiigbɩɩdhɛ -zuu, ˈwɔndɔdhe waa -suʋ̈ Zoova -gɔ -sü -zuu -dho kë -a -ta. -Suʋ̈ Zoova -gɔ -sü -dho kë -a ˈgü ˈwɔn -së ˈka. Yö ˈti -dho zadɔ pë ˈö- ˈˈɲan -kpan -a -bha -a -wɔn ˈgü, Yö ˈti -dho ˈwɔn bho mɛn ˈgü [ɛɛnˈˈ -dhioo dɔ] pë ˈö- ˈˈtʋ -ya man ˈˈkpaan -a -wɔn ˈgü. -Yö -dho ˈˈfleemɛn -bha zadɔ kpɛnŋdhödhɛ ˈgü.” (Isaïe 11:2-4) -Gblüdë suu ˈü- ˈˈpiʋ̈ ˈyaa ˈnën bhë -ee?

8. Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ Yesu yöö dosɛnŋ ˈyaa ˈnën ˈö -dho -gblüdëdhɛ kë?

8 -Zlan -yö ö -kɔ -yɛ mɛn ˈbha -nu -bha kö waa Yesu -nu -wo kë mɛnkɔɔmɛn kpö ˈwo dhaŋ- ˈgü bhë -a ˈka. -A ˈwɔnzuan ˈtɔ- bɔmɛn Pɔdhö -ya -pö Timote -dhɛ ꞊dhɛ: ‘꞊Ya kë ꞊dhɛ kwa zuëˈˈ  ꞊ya kë -sɛa kö ˈkwa saanˈˈ Yesu -wɔn ˈgü kwɛng- -nu kwa -dho -gblüdëdhɛ kë.’ (2 Timote 2:12) Mɛn ꞊dhɛ ˈö waa Yesu -nu ˈwo -dho -gblüdëdhɛ kë?

9. Mɛn ꞊dhɛ ˈö waa Yesu -nu ˈwo -dho -gblüdëdhɛ kë? Zoova -yö ö -kɔ -yɛ -an -bha -sü züdɔ tʋ̈ŋ -mɛɛn ˈka?

9 Kwa- -yö ˈwɔn -gɔ 7 ˈgü ꞊dhɛ bɔmɛn Zan -yö ˈˈɲɛɛn do ˈbha bho. -A ˈˈɲɛɛn bhë- ˈgü -yö -kpan Yesu -bha kö -yö -Gblüdë ˈka, kö -gblüdë 144.000 ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu -wa ˈˈpiʋ̈ mü. -Gblüdë 144.000 ˈwo bhë de -nu -mü? Zan -ya ˈgü -pʋ ˈö- pö ꞊dhɛ: “[Yesu] waa- Dë -a -nu ˈtɔ -yö gun -ya -sü ˈka- -nu -kpong ˈˈdhiʋ̈.” ˈYö- pö ˈzü: “-Dhɛ ˈˈʋʋ -dhɛ ˈö ˈˈbhlaanë [ˈö -kë Yesu ˈka] bha ˈö gun ˈdho sië- -bha wɛng- -nu ꞊në ˈwo gun ˈdho sië wo ˈˈkwëë, -a -gɛn -mü ꞊dhɛ wo ꞊në ˈˈbhlaanë bha ˈö- -nu -gɔ -ta dhɔ [...] mɛ ˈˈbhɩɩ- -nu kpö ˈgü.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 14:1, 4 -wo pö.) Kletiɛn -nu ˈwo -klu -Zlan -bha -an 144.000 ˈnën -Zlan ö -kɔ -yɛ -an -bha kö waa Yesu -nu -wo “-ya ˈˈkpʋngtaadhɛ -gɔ ˈˈdhiʋ̈.” ꞊Wa ga -wo -go ga ˈgü ˈwo dho dhaŋ- ˈgü kö -wo -tosɛta kë ˈmü. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 5:10) ˈÖ sü bɔmɛn -nu -bha ˈˈtʋ̈ŋ -bha, ˈyö Zoova -yö -ya ˈö -kɔ ˈˈyɛ -sü -bha Kletiɛn -nu ˈwo -klu -a -bha -an -bha kö -wo kë mɛn 144.000 ˈwo bhë -an ˈka.

10. ˈMën -kë ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö ꞊dhɛ kwa -dhɔ ˈnën Zoova -kë ˈyö ö -kɔ -yɛ Yesu waa 144.000 -nu -bha kö -wo mɛnbhɩɩdhe ˈˈpɛpɛ ꞊kɔɔn?

10 Zoova -bha -zo -kë kwa ˈˈpiʋ̈ -sü ꞊dede ˈnën- -wɔn ˈgü ˈyö ö -kɔ -yɛ mɛnbhɩɩdhe -nu -bha kö waa Yesu -nu -wo -gblüdëdhɛ kë. Yesu -dhö kë mɛnkɔɔnmɛn -së ˈka ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö kwa -bhawɔn -nu -dɔ. -Yö -kë mɛnbhɩɩdhe ˈka -sü waa saanˈˈ ˈsü -sü -nu -dɔ. Pɔdhö -ya -pö ꞊dhɛ Yesu -yö kwa dɔ, -ya ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ “ˈˈsɩ ˈyaa kwa -dhɛ kö ˈkwa ˈdho ˈwɔn yaa kë tongtongdhö,” -ya “ˈgü dan ˈpö ꞊dhɛ -kɔ do ˈö kwa ˈgü dan sië- ˈka bha- ˈdhö.” (Eblö 4:15; 5:8) Mɛn 144.000 ˈwo bhë ˈpö, -wo pë ˈö -kë mɛnbhɩɩdhe ˈka -sü ˈgü, -a -dɔ. ˈWɔnyaakësü waa ˈˈyua -wo -an sëë -bho. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -yö kë kwa  ˈˈɲaan ꞊dhɛ Yesu waa mɛn 144.000 ˈwo bhë -wo kwa -bhawɔn -nu -dɔ, ˈö ˈwɔn -nu ˈkwa bɔ -ni -an ˈgü ˈwo -an dɔ ˈpö.

-MËN ˈÖ -ZLAN -BHA -GBLÜDËDHƐ DHO -A KË?

11. -Mën ˈö -kë ˈö Yesu -ya pö ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ -wo bhɛɛˈˈ kö -Zlan dhɔɔbhaawɔn -yö kë dhaŋ- ˈgü?

11 Yesu -ya -pö ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ -wo bhɛɛˈˈ kö -Zlan dhɔɔbhaawɔn -yö kë dhaŋ- ˈgü. -Mën ˈö -kë ˈö- pö ˈˈdhʋ̈? Kwa- -yö ˈwɔn -gɔ 3 ˈgü ꞊dhɛ Sɔtraan Dügɔmɛn -yö -gban Zoova -gɔ. ˈDhɛ ö bo -gban -sü ˈka -a -gɔ, Zoova ö -kwaa Sɔtraan waa ˈˈkiö -nu ˈö wo ˈti ˈto -klu -sü ˈka- -bha, ˈö ˈwo -an -dhɛ -zuu yaa -nu bhë -an -zü, ˈyö ˈwo ˈˈtʋ̈ŋ ˈnën ˈbha -kë dhaŋ- ˈgü. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ kö mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo kun dhaŋ- ˈgü, -an ꞊gban ˈwaa kun -Zlan dhɔɔbhaawɔn kë -ni. ˈWɔn -gɔ 10 ˈgü, ˈwɔn ˈö -gban Sɔtraan waa -zuu yaa -nu -bha, kwa -dho -a ˈbhaa ˈgüman.

12. -Mën -wɔn ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ ꞊plɛ ˈö ˈwo -an ꞊blɛɛ -Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:10 ˈgü?

12 Biblö -ya -pö ꞊dhɛ Yesu ꞊ya ö bo -kë -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -Gɔdhiʋ̈mɛn ˈka -sü ˈka, -yö -dho -gblü -da Sɔtraan -ta. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:7-10 -wo pö.) -A ˈˈɲan ˈsɛɛn- 10 -yö ˈwɔn ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ ꞊plɛ ˈwo -dho kë -an -wɔn -blɛɛ. -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -ya yö züdɔ. Yesu Klito -ya kë -Gblüdë ˈka. -Ya ˈgo mü, ꞊wa Sɔtraan kë dhaŋ- ˈgü ꞊waa- -zuö ˈˈshia-. Kwa -dho -a ˈgüman ˈˈdhiʋ̈ ꞊dhɛ ˈwɔn -nu ˈwo bhë, ꞊wa wo bo kë -sü ˈka.

13. ˈDhɛ ˈwo Sɔtraan -kë dhaŋ- ˈgü, -mën -wɔn ˈö -kë mü?

13 ˈDhɛ ˈwo Sɔtraan waa ˈö -bha -zuu yaa -nu -an -kë dhaŋ- ˈgü, zuʋ̈gblüdhi ˈö -kë ˈˈkiö -nu ˈwo -klu -Zlan -bha -an -gɔ, Biblö -ya -wɔn -blɛɛ. -Ya -pö: “Dhang- waa- ˈgü -mɛ -nu ꞊gban ˈˈpɛpɛ -ka ka ˈˈdhia bho.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:12) Dɔ ˈö ˈkwa- ˈwo ꞊dɛɛ yö, -ya -deflëëgüsü waa -dhikodhɛ -wo dhaŋ- ˈgü -dhɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -wo -Zlan dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü mü.

ˈDhɛ ˈwo Sɔtraan waa ö -bha -zuu yaa -nu -kë dhaŋ- ˈgü, ˈyö saanˈˈ -yö -ʒiö ꞊gɔɔ ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. Saanˈˈ -nu bhë -an ɲën ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya yö ꞊klöö-.

14. ˈDhɛ ˈwo Sɔtraan -kë dhaŋ- ˈgü, -mën -nu ˈwo kë -ni ˈgü ˈˈkpɔnŋ ꞊taa?

 14 ˈˈKɛɛ -tosɛta ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈyaa ˈˈdhʋ̈. ˈWɔn ˈˈgbɩɩ- -nu -wo kë -ni ˈgü mɛn -nu ˈka, “-a -gɛn -mü ꞊dhɛ Sɔtraan ꞊në bhlɔɔ ꞊yaa- pa [ˈö -ya] nu.” -Ya ˈgo mü ˈzü, “-a ˈwɔn ꞊ya kë- ˈˈyaan ꞊dhɛ ˈˈtʋ̈ng ˈwo- -ya -gɔ ˈyaa ˈgbɛ ˈzü.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:12) Bhlɔɔ -yö Sɔtraan pa -sü ˈka. ꞊Waa- kë dhaŋ- ˈgü, ˈö- ˈwɔn dɔ ˈzü ꞊dhɛ ö ˈgüshiʋ̈ ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛɛn züdho. Pë ˈˈpɛpɛ ˈö- -kɔ -yö ꞊mɔɔn- -bha, -ya kë -ni ˈgü kö -bhluubhluudhe -nu, pë ˈˈdhiʋ̈ waa saanˈˈ -nu -wo kë -dhɛ ꞊gban ˈgü ˈˈkpɔnŋ ꞊taa.

15. -Zlan dhɔɔbhaawɔn ˈö -gban ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -bha yö ˈnën -tɔ -mën?

15 ˈˈKɛɛ -Zlan dhɔɔbhaawɔn ˈö -gban ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -bha yö ˈti ˈgo ˈˈgblʋʋ. -Ya ˈˈpiʋ̈ -kplawo kö mɛnbhɩɩdhe ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -wo -tosɛta kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ -ta ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yi ꞊gban ˈka. (Psaume 37:29) ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a kë ꞊dhɛ kö ˈwɔn ˈö ˈˈdhʋ̈ -yö kë?

16, 17. -Mën -wɔn ˈö Daniel 2:44 -ya ꞊blɛɛ kwa -dhɛ ˈö -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha?

16 -Zlan -wodhiʋ̈lomɛn Daniɛdhö -ya -pö Daniel 2:44 ˈgü ꞊dhɛ: ‘‘-Gblüdë -nu ˈwo bhë -an -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, -Zlan ˈö dhaŋ- ˈgü, -yö -dho -gblüdëdhɛ do ˈö- ˈgü ˈti -dho shiʋ̈ˈˈ toŋtoŋdhö -a ꞊ya. -Gblüdëdhɛ ˈö bhë, yö ˈti -dho bɔ mɛnbhɩɩdhe ˈˈwɛɛ ˈbha ꞊kwɛɛ-. -Yö -dho -gblüdëdhɛ -nu ˈwo bhë -an ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgüshiʋ̈ˈˈ, ˈö yöö ꞊dede ˈö to ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban -tʋ̈ŋ ꞊gban ˈka.’’ -Zlan -Wo ˈö- to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ yö bhë, -mën ˈö- -zɔn kwa -dhɛ ˈö -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha?

17 Pë -blɛɛsü ˈö- -zɔn kwa -dhɛ ˈyö -tɔ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -ya mɛnkɔɔnsü -bha “-gblüdë -nu ˈwo bhë -an -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈka.” ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ kö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -ya yö -bha kö -gblüdë ˈˈwɛɛ -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -wo ꞊kun mɛn ꞊kɔɔn -ni ˈgü. -A ꞊plɛ -bhaa -naan ˈnën -tɔ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho mɛn ꞊kɔɔn -tokpa ˈka, ˈö -gblüdëdhɛ ˈˈwɛɛ ˈbha yö ˈti -dho yö- ʒiaandhö toŋtoŋdhö. -A -yaaga -bhaa ˈnën -tɔ -gblü -dho -da -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ waa -gblüdëdhɛ -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö -an ꞊zinŋ ˈgü. -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈnën -dho ˈto -a ˈˈgbɩɩ- ˈka, kö -yö kë -Gblüdëdhɛ dosɛnŋ ˈö -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü  ꞊kɔɔn -a ˈka. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈, -gblüdëdhɛ -tiaandhö ˈö mɛnbhɩɩdhe -nu wo ˈti- ꞊slɔɔ do, -yö -dho kë -an -gɔ ˈˈdhiʋ̈.

18. -Gblü ˈö -dho -da -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ waa -gblüdëdhɛ -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö -an ꞊zinŋ ˈgü bhë, -a ˈtɔ -mën?

18 ˈˈKpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔnsü -dho ˈto -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -gɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ? -Yö dɔ kö -gblü -totaabhasü ˈwo- -dhɛ Aamagedɔn -gblü -a züdɔ, -zuu yaa -nu -dho ˈˈkpënŋ kë ‘-gblüdë ˈˈpɛpɛ ˈwo [...] ˈˈkpʋngtaadhɛ ꞊gban -gɔ ˈˈdhiʋ̈ bha- -nu [-gɔ] kö -wa -nu ꞊loo ˈko -ta kö -wo ˈdho -gblüdadhɛ ˈgü, -Zlan ˈö- -fiëbhawɔn ˈyaa ˈdhö bha- -bha ö -bha ˈgügbɩɩdhɛ -zɔn ˈˈkpʋngtaadhɛ -dhɛ ˈˈtʋ̈ng ˈˈgbɩɩ- ꞊dede ˈka.’ ꞊Ii, -gblüdëdhɛ -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, -wo -dho -gblü gɔn -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈka.—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 16:14, 16; -bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 10 -bha.

19, 20. -Mën ˈö -kë kwa -bhawɔn ˈdhö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ bha kö -yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔn?

19 -Mën ˈö -kë ˈö kwa -bhawɔn ˈdhö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha? -A -gɛn -yö ꞊va, ˈˈkɛɛ -a -gɛn -yaaga -wɔn ˈgü. -A -gɛn -blɛɛsü ˈnën -tɔ ꞊dhɛ ˈwɔnyaakëmɛn -mü kwa ˈka, -a ˈwɔn ˈgü ˈˈyua -yö kwa -kë ˈyö ˈkwa ga. ˈˈKɛɛ Biblö -ya -pö ꞊dhɛ -Zlan -bha -Gblüdhɛ -bha kwa ꞊kɔɔn ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, kwa -dho -tosɛta kë yi ꞊gban ˈka. Zan 3:16 -ya -pö -ʒiaanwo ꞊dhɛ: ‘Mɛ ˈˈbhɩɩ- -nu -dhɔ ˈö -Zlan -kë -a ˈˈsinma ˈyaa ˈdhö. Yö ꞊në- -wɔn ˈgü ˈyö ˈnë ga do ˈö- -gɔ -a bɔ- -nu -dhɛ, kö mɛ ˈˈʋʋ mɛ ˈö dho ˈdhang bho- ˈˈdhiʋ̈, kö -tosɛa ˈö ˈyaa yën [...] -yö kë- -mɛ -dhɛ, kö- -mɛ ˈgü ˈya ˈdho see-.’

20 ˈPë -kë ˈö kwa -bhawɔn ˈdhö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha bhë, -a -gɛn ꞊plɛ -bha -naan ˈnën -tɔ pëyaakëmɛn -nu -wo kwa -züzü -dhɛ ꞊gban ˈgü. Mɛn ꞊va -wo ꞊sua -kë, ˈwo ꞊flüüwɔn -nu -kë, ˈö -an ˈˈɲan ˈgü ˈdhö ˈyaa-. -An -bho kwa ˈˈpiʋ̈ ˈˈslö ˈyaa kwa -gɔ, ˈˈkɛɛ -Zlan -zë -yö -dho -an bho mü. Mɛn -nu ˈwo wo -gɔ -gban pë yaa kë -sü -bha, -an ˈgü -dho shiʋ̈ˈˈ Aamagedɔn -gblü ˈˈtʋ̈ŋ ˈka. (Psaume 37:10 -wo pö.) ˈPë -kë ˈö kwa -bhawɔn ˈdhö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha bhë, -a -gɛn -yaaga -bhaa -naan ˈnën -tɔ ꞊dhɛ mɛnkɔɔnmɛn -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö bhë, -wo ˈˈtëëtë, ˈwo pë yaa -nu -kë, ˈö ˈwo ꞊flüüwɔn -nu -kë. -An ˈˈtʋ  ˈyaa mɛn -nu ꞊faan ˈmën -sü -bha kö -wo ˈwɔn man -Zlan -ta. Biblö -ya -pö: “Mɛnbhɩɩdhe -ya mɛnbhɩɩdhe ꞊kɔɔn- pë ˈˈdhiʋ̈ -kë -a ˈka -sü ˈgü.”—Ecclésiaste 8:9.

21. -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a kë ꞊dhɛ kö -Zlan dhɔɔbhaawɔn -yö kë ˈˈsɛ -ta?

21 Aamagedɔn -gblü -ya ʒiö, -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dhö -a kë ˈö -Zlan dhɔɔbhaawɔn -yö kë ˈkpakpadhö ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. -A ˈwɔnzuan ˈnën -tɔ -yö -dhö Sɔtraan waa -zuu yaa -nu bho ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 20:1-3). ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, ˈˈyua waa ga -wo -dho ˈgo kwa -bha. ˈKwa -gɔtadhɔpë ˈsaa- ˈgü mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo -klu -Zlan -bha, -wo -dho -tosɛta kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ -ta -tokpa ˈka. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 22:1-3) -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a ˈtɔ kë ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈. -A -gɛn ˈtɔ- -mën? -A -gɛn ˈtɔ- ꞊dhɛ -Zlan -bha mɛnkɔɔnmɛn -nu -bha ˈˈsɛ ꞊kɔɔn ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, mɛn ˈˈpɛpɛ -dho Zoova ˈtɔ bhɔ.—-Bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 21 -bha.

YESU -YÖ -KË -GBLÜDË ˈKA ˈˈTƲ̈Ŋ -MƐƐN ˈGÜ?

22. Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ Yesu yö ˈti kë -Gblüdë ˈka kö -yö ꞊kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, ɛɛnˈˈ ˈdhɛ ˈö go ga ˈgü yö ˈti -kpo yö ˈti kë -Gblüdë ˈka?

22 Yesu -ya -pö ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ -wa bhɛɛˈˈ -wa -pö: “I -bha -Gblüdëdhɛ -yö nu.” ꞊Ya -zɔn ꞊dhɛ -a ˈˈtʋ̈ŋ ˈö bhë -a ˈka -kö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ yö ˈti nu ꞊köŋ. Zoova -dhö ö -bha -Gblüdëdhɛ -ya -blɛɛsü -be, kö -yö ꞊kun Yesu kë -ni -a -Gblüdë  ˈka. ˈDhɛ Yesu ꞊yɛɛ -kë ˈö dho dhaŋ- ˈgü ˈyö to ˈö- -kë -Gblüdë ˈka -ee? -Abin, -yö -dhɛ ˈˈdhiʋ̈ -gan. ˈDhɛ Yesu ꞊ya ˈgo ga ˈgü, ˈö- ˈˈtʋ̈ŋ ˈbhaa ꞊ya ʒiö, -wo ˈö Psaume 110:1 ꞊ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ ˈö -gban Yesu -bha, -a ˈgü -wɔn ˈö- kë, Piɛdhö waa Pɔdhö -wa pö. Zoova -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ: “-Bhö -ya ma -yɛa -së ya- ˈgü! Kö -yö ˈto- ˈka ˈˈdhʋ̈ -yö zun- ˈka yi ˈa dho i -kɔ ziö- ˈka i ˈyaɔ- -nu -gɔ bha- -bha.” (Këwɔn 2:32-35; Eblö 10:12, 13) -Kwɛ ꞊dhɛ ˈö Yesu dho -a kë kö Zoova ꞊kun -a kë -ni -Gblüdë ˈka?

-Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a kë ˈö -Zlan dhɔɔbhaawɔn -yö -kë ˈˈkpɔnŋ ꞊taa.

23. (a) Yesu -yö -ya -gblüdëdhɛ -kë -sü -bha -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -gɔ ˈˈdhiʋ̈ ˈˈtʋ̈ŋ -mɛɛn ˈka? (b) -Mën ˈö ˈkwa -dho -a draanˈˈ ˈwɔn -gɔ ˈö ˈˈdhiʋ̈ bhë -a ˈgü?

23 Kletiɛn -nu ˈö -an zuʋ̈ˈˈ ˈdhö ˈˈpuu -an kpönën do -yö -kwɛ 1914 -to dhiʋ̈ˈˈ ꞊gblɛɛn ˈö- ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ, -kwɛ ˈö bhë -a -wɔn -yö ˈˈgbɩɩ- -Zlan -wo ˈö- to dhiʋ̈ˈˈ ˈö- ꞊blɛɛ -a ˈgü. ˈˈKpɔnŋ ꞊taa -wɔn -nu ˈwo züdɔ -kwɛ 1914 ˈka, -wa -zɔn ꞊dhɛ gagade -yö kletiɛn -nu ˈwo bhë -an ˈˈpiʋ̈. Yesu -yö -ya -Gblüdëdhɛ kë -sü -bha -kwɛ ˈö bhë- ˈka. (Psaume 110:2) ˈDhɛ go mü, ˈyö ˈwo Sɔtraan -zuö ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. Dɔ ˈö ˈkwa- wo ꞊dɛɛ, “ˈˈtʋ̈ng ˈwo- -ya -gɔ ˈyaa ˈgbɛ ˈzü.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:12) ˈWɔn -nu ˈwo- -zɔn ꞊dhɛ kwa ˈˈtʋ̈ŋ bhë- ˈgü, kwa -dho -kpan -an -bha ˈwɔn -gɔ ˈdhɛ ˈkwa -dho yö- -bha bhë -a ˈgü. Kwa -dho -a ˈgüman ˈpö ꞊dhɛ -a ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya ˈto ꞊klöö-, kö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -ya kë kö -Zlan dhɔɔbhaawɔn -yö kë ˈˈkpɔnŋ ꞊taa.—-Bhö kpɔɔˈˈ -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn 22 -bha.