'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWɔn -Gɔ -Kɔŋ Do Ö Ga ˈˈSɔɔplɛ

Bhɛɛsü bhë, ꞊bhlëë ˈö -Zlan -ya -ya kwa -bha yö -mü

Bhɛɛsü bhë, ꞊bhlëë ˈö -Zlan -ya -ya kwa -bha yö -mü

“ˈMɛn ˈˈsɛ -kë ˈö dhaŋ- -kë”, -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö ö ˈˈtʋ ˈto kwa -bha bhɛɛwo -bha.—Psaume 115:15

1, 2. Ü -bhaa ˈgü, ˈmën -kë ˈö bhɛɛsü ˈdhö gbɔɔdhe ꞊bhlëësü do ˈka? ˈYö ˈmën -kë ˈö ˈpë Biblö -ya pö ˈö -gban bhɛɛsü -bha ˈö kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa- dɔ?

ZOOVA ˈö “ˈˈsɛ waa dhaŋ- -da” bhë, ˈˈsɛ ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an ˈgümɛn -nu kë -sü ˈka -a ˈˈɲan ˈˈdhiʋ̈ ꞊dhɛ ˈˈyi ˈˈflinŋga do ˈö go ˈˈgboŋgbo ˈgü -a ˈdhö. (Psaume 115:15; Isaïe 40:15) ˈKö -kë -ʒiaanwo ꞊dhɛ -wa kwa -zɔn ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈka, kwa kpö ˈnën -yö ˈˈtɩtɩ ˈgbɛ, Psaume 145: 18, 19 -ya -pö: “Mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo Zoova -dhɛ, ˈö ˈwo- ˈtɔ pö gagade ˈgü, -yö -an ˈˈsuee. Mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo -suʋ̈ -a -gɔ, ˈpë -an -zo ˈdhö- -bha -ya -kë -an -dhɛ, ˈö -an -bha -wëë -wo ˈkpɔ -sü man, ˈö nu -an -dhɛ.” ꞊Bhlëëwɔn ˈkpii- ꞊dede -mü kwa -gɔ. Zoova ˈö pë ˈˈpɛpɛ -Damɛn ˈka, ˈö- -bha ˈˈpiigbɩɩdhɛ ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈyaa ˈdhö bhë, -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö ꞊ɲɔɔn kwa -bha, ˈö ö ˈˈtʋ ˈto kwa -bha bhɛɛwo -bha. -Bhɛɛ -Zlan -dhɛ -sü -yö ꞊bhlëëwɔn ꞊dede waa gbɔɔdhe do ˈö Zoova -ya -kë mɛn ˈˈpɛpɛ kwa -gɔ -a ˈka.

2 ˈˈKɛɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ ˈkwa ˈˈbhɛɛ Zoova -dhɛ ꞊dhɛ -kɔ ˈö- -zo kun -a ˈdhö, ˈyö -dho ö ˈˈtʋ ˈto kwa -wo -bha. Kwa -dho bhɛɛˈˈ -kɔ -kë ꞊dhɛ? Pë ˈö Biblö -ya pö ˈö -gban bhɛɛsü -bha, -kwaa -ga.

ˈMËN -KË ˈKWA ꞊BHƐƐ ZOOVA -DHƐ?

3. ˈMën -kë ˈö kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa bhɛɛˈˈ Zoova -dhɛ?

3 Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ ˈkwa bhɛɛˈˈ ɛɛnˈˈ ˈkwa ˈwɔn blɛɛˈˈ ö -dhɛ. Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ? -Bhö Fidhipö 4:6, 7 -wo pö. Ü -zota -wo ˈˈnɛɛnnɛn ˈö mɛn ꞊faan mën ˈwɔn -blɛɛ -Zlan -dhɛ -sü -bha bhë -a ˈgü. ˈˈKpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü Dëmɛn -bhawɔn ꞊dede -yö ü -bha. -Ya ˈˈpiʋ̈ ˈwɔn -nu ˈwo ü zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ waa ˈwɔn -nu ˈwo ü -ta ˈü -an blɛɛˈˈ ö ꞊dhɛ.

4. Kö ˈü bhɛɛˈˈ Zoova -dhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka, ka -bha ˈˈtɔŋdhɛ -dho kë -kɔ -kë ꞊dhɛ?

 4 -Bhɛɛ Zoova -dhɛ -sü -yö kwa -takun ˈö kwa- -nu kwa -bha ˈˈtɔŋdëdhɛ -yö yɔ. Kö ˈˈtɔŋdë -nu wo -zuʋ̈piʋ̈wɔn -nu, wo ˈniibhawɔn -nu waa wo zuʋ̈dhiʋ̈tɛ -wɔn -nu blɛɛˈˈ wo ˈko -dhɛ, -an -bha ˈˈtɔŋdëdhɛ -yö -yɔ. -Kɔ do ˈö bhë ˈyö ˈwɔn -blɛɛ Zoova -dhɛ -sü ˈdhö- ˈka. -Yö -bɔ Biblö -ta ˈö ö -zopiʋ̈wɔn, ö ˈniibhawɔn waa ˈwɔn -nu ˈö -dho -an kë -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü -an ꞊blɛɛ ü -dhɛ. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈpö ˈü bɔ bhɛɛsü -ta ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka kö ˈü ü ˈniibhawɔn ꞊dede blɛɛˈˈ -a -dhɛ. Kö ˈü- kë ˈˈdhʋ̈, kaa Zoova ka -bha ˈˈtɔŋdëdhɛ -dho -da ˈˈdhiʋ̈ ˈö -kë ˈˈgbɩɩ-.—Zakö 4:8.

ˈMËN ˈKWA -DHO -A KË KÖ -ZLAN Ö ˈˈTƲ ˈTO KWA -BHA BHƐƐWO -BHA?

5. Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ Zoova ˈyaa ö ˈˈtʋ ˈto bhɛɛwo ˈˈpɛpɛ -bha?

5 Zoova -yö ö ˈˈtʋ -to bhɛɛwo ˈˈpɛpɛ -bha -ee? -Abin! ˈÖ kun -Zlan -wodhiʋ̈lomɛn Izaï -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü, Zoova -ya -pö Izraɛdhömɛn -nu -dhɛ: “ˈKö -kë ꞊dhɛ ka -bhɛɛ n -dhɛ ꞊va, ˈmaan n ˈˈtʋ ˈto ka -wo -bha, -a -gɛn ˈtɔ- ꞊dhɛ ka -kɔ -nu pa -sü ˈka mɛn ꞊ɲɔɔn ˈka.” (Isaïe 1:15) ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ꞊ya kë ꞊dhɛ kwa ˈti kwa -de  kun, kwa -dho pë -nu ˈö ˈwo Zoova -dhɛ ˈyaa- -an kë. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈, -yö -dho kwa -bha bhɛɛwo bho ö ˈˈtʋʋ.

6. ˈMën -kë ˈö -zoyödhe -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ-? Ü -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -zoyödhe -yö ü -gɔ?

6 ꞊Ya kë ꞊dhɛ kwa- ˈˈpiʋ̈ kö Zoova ö ˈˈtʋ ˈto kwa -bha bhɛɛwo -bha, kwa dua -mü kö ˈkwa kwa -zo yö -a -dhɛ. (Makö 11:24) Bɔmɛn Pɔdhö -ya -pö: ‘Mɛ ˈbha ˈˈdhia ˈyaa ꞊mɔɔ- -bha kö -yö ˈma -Zlan ˈgü ˈˈwɛɛwɛɛ kö -zʋ -yö -a -dhɛ -sü ˈyaa- -mɛ -gɔ. -A pö ˈa- wo ˈˈdhʋ̈ bha- ˈklɔɔ- -mü ꞊dhɛ mɛ ˈˈʋʋ mɛ ˈö ꞊yɔɔn- ˈˈsɔɔ, -a -dhɛa -bha ꞊dhɛ -a -mɛ ˈö ˈdhö -a ˈdhang bho -sü kë- ˈˈdhiʋ̈ ˈkpakpadhö ꞊dhɛ -yö -dhö, ꞊dhɛ ˈmɛ ˈwo- ꞊mɔɔ, -ya ˈgü -wɔn -së -kë -a -nu -dhɛ.’ (Eblö 11:6) ˈˈKɛɛ -a pö -sü ˈö ꞊dhɛ -zoyödhe -yö n -gɔ, ˈyaa ˈwɔn ˈbha ˈka. Kwa dua -mü kö ˈkwa kwa -bha -zoyödhe -zɔn ˈˈpuu ˈka ˈwɔn -man Zoova -ta -sü ˈka -dhɛkpaɔyi ˈˈpɛpɛ ˈka.—Zakö 2:26 -wo pö.

7. (a) ˈMën -kë kwa bhɛɛˈˈ -ni ˈgü Zoova -dhɛ kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa- kë -de -kë ˈˈtɩtɩ -sü ˈka, -a ꞊bhlëë ˈgü? (b) Kwa bhɛɛˈˈ -ni ˈgü Zoova -dhɛ kwa -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ kwa -bhɛɛ zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu -bha?

7 Kwa ˈwɔn blɛɛˈˈ -ni ˈgü Zoova -dhɛ, kwa dua -mü kö ˈkwa kwa -de kë ˈˈtɩtɩ, kö ˈkwa ꞊bhlëë -ya -a -bha ꞊dedewo. ˈMën -kë? ꞊Ya kë ꞊dhɛ kwa ˈdho- ˈwɔn blɛɛˈˈ -gblüdë ɛɛnˈˈ ˈˈsɛdë ˈbha -dhɛ, kwa- -blɛɛ -a ꞊bhlëë ˈgü ꞊dedewo. Zoova ˈnën ˈtɔ- -Zlan ˈö- -bha ˈˈpiigbɩɩdhɛ ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈyaa ˈdhö. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kwa ˈdhö- bhɛɛˈˈ -a -dhɛ, kwa dua ˈyaa -mü kö ˈkwa bhɛɛˈˈ -de -kë ˈˈtɩtɩ -sü ˈka, -a ꞊bhlëë ˈgü -ee? (ˈWunzüdɔdhɛ 17:1; 1 Piɛdhö 5:5) Kwa dua -mü ˈzü kö ˈwɔn ˈö kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa- blɛɛˈˈ Zoova -dhɛ kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu -bha, kö ˈkwa -dho ʒiö -wo do ˈgü ˈˈdɔnkɔndɔnkɔn.—Matiö 6:7, 8.

8. Kö ˈkwa bhɛɛˈˈ pë ˈbha -wɔn ˈgü, ˈmën kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa- kë ˈpö?

8 ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, kö ˈkwa bhɛɛˈˈ pë ˈbha -wɔn ˈgü, kwa dua -mü ˈkwa pë ˈˈpɛpɛ kë kö ˈpë bhë ˈkwa- mɛɛnˈˈ. -A ˈwɔnzuan ˈnën ˈtɔ- ꞊dhɛ ˈpë kwa -bhawɔn ˈdhö- -bha -dhɛkpaɔyi ˈˈpɛpɛ ˈka ˈkwa- -dhɛ Zoova -gɔ, kwa dua ˈyaa -mü kö ˈkwa kë ˈˈfiasü, kö ˈkwa- pö kwa -de -dhɛ ˈkö -kë ꞊dhɛ kwa ˈti yö ˈˈwɛɛ ˈbha kë Zoova -dho -a nu kwa -dhɛ. Kwa dua -mü kö ˈkwa yö kë kwa ꞊faan ˈka, kö yö ˈˈpɛpɛ  ˈkwa ꞊mɔɔn -a kë -sü -bha, ˈkwa- kë. (Matiö 6:11; 2 Tesadhonikö 3:10) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwa bhɛɛˈˈ Zoova -dhɛ kö -yö kwa -takun kö ˈkwa ˈgo ꞊sɔŋyaa ˈbha ˈgü, kwa dua -mü kö ˈkwa ˈˈkan -dhɛ -nu ɛɛnˈˈ ˈwɔn -nu ˈö ˈwo -dho kwa ˈgüdan ꞊sɔŋyaa bhë -a kë -sü -bha bhë- -bha. (Kodhɔsö 3:5) Dhɛɛˈˈ ˈbhaa -nu ˈwo -an kpɔ ꞊shiö ꞊shiö, ˈwo -gban bhɛɛsü -bha, -kwa -an -yɔ bɔ.

DHƐƐˈˈ -NU ˈWO -AN KPƆ ꞊SHIÖ ꞊SHIÖ ˈÖ ˈWO -GBAN BHƐƐSÜ -BHA

9. ˈDe ˈö kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa bhɛɛˈˈ -a -dhɛ? -Mën ˈö Zan 14: 6 -ya pö kwa -dhɛ ˈö -gban bhɛɛsü -bha?

9 ˈDe ˈö kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa bhɛɛˈˈ -a -dhɛ? Yesu -ya -pö ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ -wo bhɛɛˈˈ ‘kwa Dë -Zlan ˈö -ya -sü ˈka dhang- -nu ˈgü’ -a -dhɛ. (Matiö 6:9) -Ya -pö ˈzü: ‘Ma ꞊në ˈa zian ˈö dho -Zlan ˈˈpiʋ̈ -a ˈka, ma ꞊në ˈwo n -dhɛ tɛanwɔn, ꞊waa- pö ˈzü ꞊sii ˈö ˈyaa yën, kö -wo -wɩ ma ꞊në n ˈka. Mɛ ˈbha ˈyaa ˈdho n Dë -dhɛ ˈgü kö ˈyii zun ma -zë n -bha.’ (Zan 14:6) ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kwa dua -mü kö ˈkwa Yesu -ta kö ˈkwa bhɛɛˈˈ Zoova yöö dosɛnŋ -a -dhɛ. -Bɔ Yesu -ta -sü ˈwo ꞊bhɛɛ -Zlan -dhɛ -a -gɛn ˈtɔ- -mën? ꞊Ya kë ꞊dhɛ kwa- ˈˈpiʋ̈ kö Zoova ö ˈˈtʋ ˈto kwa -bha bhɛɛsü -bha, kwa dua -mü kö -duɛɛ ˈö- nu Yesu yöö dosɛnŋ -a -dhɛ bhë ˈkwa- ꞊bhlëë -ya. Kwa- -yö ꞊dhɛ Yesu -yö -nu ˈˈkpɔnŋ ꞊taa kö ˈö kwa dha ˈˈdhaŋga waa ga -an -gɔ. (Zan 3:16; Wlɔmö 5:12) Zoova ꞊ya Yesu kë ˈzü ˈˈSaabhomɛn ˈKpii- waa Zakanmɛn ˈka.—Zan 5:22; Eblö 6:20.

Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü bhɛɛˈˈ ˈˈtʋ̈ŋ ˈˈpɛpɛ ˈka.

10. -Kɔ ˈö ˈkwa -dho dɔ -a ˈka kö ˈkwa bhɛɛˈˈ -yö -dhö -ee? -A ˈgü ˈˈpʋ.

10 -Kɔ ˈö ˈkwa -dho dɔ -a ˈka kö ˈkwa bhɛɛˈˈ -yö -dhö -ee? -Abin, Zoova yö ˈti- pö ˈkwa yö kwa kpɔn -ta, kwa ˈɲaannu ɛɛnˈˈ ˈkwa dɔ kwa -gɛn -ta kö ˈkwa ˈwɔn blɛɛˈˈ ö -dhɛ. Biblö -ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa bhɛɛˈˈ Zoova -dhɛ dɔ -kɔ suu ˈˈpɛpɛ ˈö- ꞊bhlëë -ya -a ˈka. (1 Chroniques 17:16; Nehémia 8:6; Daniel 6:10; Makö 11:25) -Kɔ ˈö ˈkwa dɔ -a ˈka ˈkwa ꞊bhɛɛ Zoova -dhɛ ˈyaa ˈnën- -wɔn ˈdhö- -gɔ ˈˈgbɩɩ-, ˈˈkɛɛ ˈpë- -wɔn ˈdhö- -gɔ ˈˈgbɩɩ- ˈyö ˈtɔ- kwa ˈwɔn -blɛɛ -a -dhɛ -kɔ. Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa bhɛɛˈˈ kwa -wo -ta ɛɛnˈˈ kwa -wo ꞊löö ˈˈtʋ̈ŋ ˈˈpɛpɛ ˈka, ˈɲënŋ- ˈgü  ɛɛnˈˈ gbeŋ. ˈKö -kë ꞊dhɛ kwa bhɛɛˈˈ mɛn ˈˈwɛɛ ˈbha ˈyaa- man, -yö kë kwa ˈˈɲaan ꞊dhɛ Zoova -zë -ya -man.—Nehémia 2:1-6.

11. -Mën ˈbha -nu ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa -an -dhɛ Zoova -gɔ kwa -bha bhɛɛwo ˈgü?

11 ˈMën ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- -dhɛ -Zlan -gɔ? Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈö pë ˈˈpɛpɛ ˈö Zoova -dhɛ -së ˈkwa- -dhɛ -a -gɔ. Biblö -ya -pö: “ˈPë ˈö- -wɔn ˈdhö ga -sü ˈka -a ˈgü ˈkwa- -gba -dhɛ -gɔ, -yö -dho ö ˈˈtʋ ˈto kwa -wʋ -bha.” (1 Zan 5:14) ˈPë kwa ꞊dede kwa -bhawɔn ˈdhö- -bha, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- -dhɛ -a -gɔ -ee? ꞊Ii. -Bhɛɛ Zoova -dhɛ -sü dua -mü kö -yö kë ꞊dhɛ ˈwɔn -blɛɛ ö ˈˈtɔŋdë -dhɛ -sü ˈdhö. Pë ˈˈpɛpɛ ˈkwa kwa -zota -an ˈgü, ˈö ˈwo kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa -an -wɔn blɛɛˈˈ Zoova -dhɛ. (Psaume 62:8) Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa bhɛɛˈˈ -a -dhɛ kö -a ꞊faan ˈˈgbɩɩ- ˈö -kë -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ ˈka bhë -ya nu kwa -dhɛ, kö -yö kwa -takun kö ˈkwa ˈwɔn -së kë. (Dhukö 11:13) Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈzü ˈkwa- pö Zoova -dhɛ -yö kwa kë ꞊kpɔɔsü kö ˈkwa ʒiaan -së ˈsü, ɛɛnˈˈ kö -yö -bɔ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü -sü -faan nu kwa -dhɛ. (Zakö 1:5) Kwa dua -mü ˈkwa bhɛɛˈˈ Zoova -dhɛ kö -yö kwa -bha ˈwɔn yaa -nu -bhawɔn ˈto. (Efɛzö 1:3, 7) Kwa dua -mü ˈzü kö ˈkwa bhɛɛˈˈ mɛn ˈˈwɛɛ -nu -bhaa ˈka. -A mɛn -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ -an ˈbhaa -nu ˈtɔ- kwa -bha ˈkɔdhigümɛn -nu ɛɛnˈˈ kwa ꞊dhegblü -nu ˈwo -zlanwokɔɔdhö.—Këwɔn -nu 12:5; Kodhɔsö 4:12.

12. -Mën ˈö- dua ˈdhö -mü kö -a -wɔn -yö kë kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ- kwa -bha bhɛɛwo -nu ˈgü?

12 -Mën ˈö- dua ˈdhö -mü kö -a -wɔn -yö kë kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ- kwa -bha bhɛɛwo -nu ˈgü? Zoova waa- dhɔɔbhaawɔn -mü. Kwa dua -mü kö ˈkwa- ˈˈnuɛ bho kwa zuʋ̈ˈˈ ꞊gban ˈka pë ˈˈpɛpɛ ˈö- -kë kwa -dhɛ -a -wɔn ˈgü. (1 Chroniques 29:10-13) Kwa- ˈwɔn -dɔ ˈˈdhʋ̈, ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ ˈdhɛ Yesu kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, -yö bhɛɛˈˈ -kɔ -zɔn ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ. (Matiö 6:9-13 -wo pö.) -Ya -pö -an dua -mü kö -wo bhɛɛˈˈ -Zlan ˈtɔ -bha -kë ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -sü -wɔn ˈgü -blɛɛsü. ꞊Wa- pö ˈˈdhʋ̈ -a -gɛn ˈnën ˈtɔ- kö -a ˈtɔ -yö bhɔ, kö -wo ꞊bhlëë -ya -a -bha. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, Yesu -ya -zɔn kwa -dhɛ ꞊dhɛ kwa dua -mü ˈkwa bhɛɛˈˈ kö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -yö nu, kö Zoova dhɔɔbhaawɔn -yö kë ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü  ˈgü. Yesu -ya -zɔn ꞊dhɛ ˈkwa bhɛɛˈˈ pë -nu ˈö -an -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- ꞊dedewo -an -wɔn ˈgü -blɛɛsü, ˈyö ˈkwa ꞊kun bhɛɛˈˈ -ni kwa -de -bhawɔnyëëpë -nu -wɔn ˈgü. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwa Zoova waa- dhɔɔbhaawɔn -nu yö ˈˈdhiʋ̈ -blɛɛsü kwa -bha bhɛɛwo -nu ˈgü, kö kwa- -zɔn ꞊dhɛ -a -wɔn -yö kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ-.

13. Kwa -bha bhɛɛwo -nu dua -mü kö -wo kë ꞊gblɛɛn ɛɛnˈˈ ꞊klöö- -ee?

13 Kwa -bha bhɛɛwo -nu dua -mü kö -wo kë ꞊gblɛɛn -ee ɛɛnˈˈ ꞊klöö- -ee? ˈWɔn ˈdhɛ bhë Biblö yö ˈti- blɛɛˈˈ. Kwa -bha bhɛɛsü -bha -kë ꞊gblɛɛn -sü ɛɛnˈˈ ꞊klöö- -sü -yö -sü ˈwɔn ˈö ˈkwa -ta -a -bha. -A ˈwɔnzuan ˈnën ˈtɔ- kwa ˈdhö -bhöpë -bhö, kwa -bha  bhɛɛsü ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë ꞊klöö-. ˈˈKɛɛ kwa ˈdho- Zoova ˈˈnuɛ bho ɛɛnˈˈ kwa zuʋ̈piʋ̈wɔn ˈbha blɛɛˈˈ -a -dhɛ, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa dhiaŋ zë -a -dhɛ piŋdhö. (1 Samuel 1:12, 15) ˈKwaa- ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa bhɛɛˈˈ kö mɛn -nu ˈˈɲan -yö kwa ˈkun ꞊dhɛ -kɔ ˈö mɛn ˈbhaa -nu kun -a kë -ni ˈgü -a ˈka Yesu -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü -a ˈdhö. (Dhukö 20:46, 47) Bhɛɛˈˈ -kɔ suu -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ waa Zoova ˈgü ˈˈmliisü. ˈPë- -wɔn ˈdhö- -gɔ ˈˈgbɩɩ- ˈyö ˈtɔ- kö ˈkwa bhɛɛˈˈ -a -dhɛ kwa zuʋ̈ˈˈ ˈka.

14. Kwa -dho bhɛɛˈˈ -gɛn -ɲaan ˈka ꞊dhɛ -dhɛkpaɔyi do ˈgü? ˈYö -mën ˈö- -zɔn kwa -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

14 Kwa -dho bhɛɛˈˈ -gɛn -ɲaan ˈka ꞊dhɛ -dhɛkpaɔyi do ˈgü? Zoova -yö kwa ꞊faan -mën kö ˈkwa ˈwɔn blɛɛˈˈ ö -dhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka. Biblö -ya -pö kwa dua -mü kö ˈkwa ‘-ya kwa ˈˈyaan kö ˈkwa bhɛaˈˈ’, kö ‘kwa ˈgü ˈya -dho ga -bhɛa -Zlan -dhɛ -sü ˈka toŋtoŋdhö.’ (Matiö 26:41; Wlɔmö 12:12; 1 Tesadhonikö 5:17) -Yö Zoova -dhɛ -së kö ˈö ö ˈˈtʋ ˈto kwa -wo -bha ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka.  Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- ˈˈnuɛ bho -dhɛkpaɔyi ˈˈpɛpɛ ˈka -a -bha -dhɔ waa- -bha ˈˈgblüsë -nu -wɔn ˈgü. Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈzü ˈkwa- -dhɛ -a -gɔ kö -yö ˈˈdhiʋ̈ ˈsü kwa ˈka, kö -yö ꞊faan -nu kwa -dhɛ, kö -yö kwa -zo -gban. Kö ˈkwa -bhɛɛ Zoova -dhɛ -sü ꞊bhlëë dɔ, kwa -dho ˈwɔn ˈˈpɛpɛ blɛɛˈˈ -a -dhɛ.

15. ˈMën -kë kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa- pö “-yö kë ˈˈdhʋ̈” bhɛɛsü ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈgü?

15 ˈMën -kë bhɛɛwo ˈˈdhiʋ̈tadhɛ ˈgü ˈö kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa- pö “-Yö kë ˈˈdhʋ̈”? ˈKwa- pö ˈˈdhʋ̈ kö kwa- -zɔn ꞊dhɛ pë ˈkwa- pö bhɛɛwo ˈgü bhë kwa- -pö zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu -bha. (Psaume 41:13) Biblö -ya -zɔn kwa -dhɛ ꞊dhɛ bhɛɛˈˈ -nu ˈwo- wo mɛn kpö ˈgü, -an ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈgü, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö “-yö kë ˈˈdhʋ̈” kwa -wo -ta ɛɛnˈˈ kwa -wo ꞊löö. -A -pö ˈˈdhʋ̈ -sü -dho -a -zɔn ꞊dhɛ pë ˈwo- pö bhë -yö kwa -zokun.—1 Chroniques 16:36; 1 Kodhɛngtö 14:16.

-ZLAN -YÖ KWA -BHA BHƐƐWO -NU -YƆ -BƆ -KƆ -KË ꞊DHƐ?

16. Zoova -yö kwa -bha bhɛɛwo -yɔ -bɔ ꞊dedewo -ee? -A ˈgü ˈˈpʋ.

16 Zoova -yö kwa -bha bhɛɛwo -yɔ -bɔ ꞊dedewo -ee? ꞊Ii, -ya -yɔ -bɔ. Biblö -ya -dhɛ “ˈˈtʋ -to bhɛɛwo -bha -mɛn.” (Këwɔn -nu 10:31) Zoova -yö ö ˈˈtʋ -to mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va ˈwo ꞊bhɛɛ zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu -bha -an -wo -bha, ˈö -an -bha bhɛɛwo -yɔ bɔ -an -gɔ -kɔ ꞊va ꞊dede -ta.

17. Zoova -yö -bɔ ö -bha ˈˈkiö -nu waa ö -dhɔkëmɛn -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an -ta -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈö kwa -bha bhɛɛwo -nu -daa -kë?

17 Zoova -yö -bɔ ö -bha ˈˈkiö -nu waa ö -dhɔkëmɛn -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an -ta ˈyö kwa -bha bhɛɛwo -nu -yɔ bɔ. (Eblö 1:13, 14) Mɛn -nu ˈwo ꞊bhɛɛ -Zlan -dhɛ kö -yö -an -takun Biblö ˈgümansü -bha, ˈö ˈdhɛ ˈwo wo bo bhɛɛsü ˈka ˈö Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu nu -an ˈˈpiʋ̈, -a ˈwɔnzuan ꞊va -dhö. Biblö -ya -zɔn ꞊dhɛ -Zlan -bha ˈˈkiö -nu -kɔ -yö “naɔ -së” ˈö pö -ni ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü bhë -a ˈgü. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 14:6 -wo pö.) Mɛn ꞊vadhɛ ˈkwa bhɛɛˈˈ Zoova -dhɛ ˈwɔn ˈbha ˈö kwa -bha ɛɛnˈˈ pë ˈbha ˈö kwa -bhawɔn ˈdhö- -bha -a -wɔn ˈgü, ˈö ˈdhɛ ˈkwa kwa bo,  ˈö pë ꞊dede ˈö kwa -bhawɔn ˈdhö- -bha , kwa ꞊dhegblü Kletiɛn -nu -wa -kë kwa -dhɛ.—Proverbes 12:25; Zakö 2:16.

Zoova ꞊mɔɔn- -bha ˈö bɔ kwa ꞊dhegblü Kletiɛn -nu -ta ˈö kwa -bha bhɛɛwo -daa -kë.

18. Zoova -yö -bɔ ö -bha -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ waa Biblö -an -ta -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈö kwa -bha bhɛɛwo -nu -daa -kë?

18 Zoova -yö -bɔ ö -bha -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -ta ˈö kwa -bha bhɛɛwo -nu -daa -kë. Kö ˈkwa bhɛɛˈˈ -Zlan -dhɛ kö -yö kwa -takun kö ˈkwa bɔ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü, -yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö bɔ ö -bha -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -ta ˈö ˈˈdhiʋ̈ sü kwa ˈka, ˈö ꞊faan nu kwa -dhɛ. (2 Kodhɛngtö 4:7) Zoova -yö -bɔ Biblö -ta ˈzü ˈö kwa -bha bhɛɛwo -nu -daa -kë, ˈö kwa -takun kö ˈkwa -da ʒiaan -së -nu -ta. ꞊Ya kë ꞊dhɛ kwa Biblö -wo pö -ni ˈgü, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa -kpan -a ˈˈɲan ˈbhaa -nu ˈwo -dho kwa -takun -an -bha. Zoova ꞊mɔɔn- -bha -ya kë kö mɛn ˈbha -bha ˈwɔn -daa ˈö -dho -a kë -bhɔkwëë -ta -yö kwa -takun ɛɛnˈˈ ˈzü kö mɛn zii ˈö -zlanwokɔɔdhö -yö ˈwɔn ga ˈbha ˈö Biblö ˈgü -a ˈgü ˈˈpʋ kwa -dhɛ.—Gadhatö 6:1.

19. ˈMën -kë ˈö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë kwa ˈgü ꞊dhɛ Zoova yö ˈti kwa -bha bhɛɛwo -daa kë?

19 ˈˈKɛɛ ˈkö -kë ˈˈdhʋ̈, -a ˈbha ꞊ya kë ꞊shiö kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa kwa -de dhɛɛˈˈ kpɔ ˈkwa- pö: ‘ˈMën -kë ˈkwa dɔ -ni kö Zoova yö ˈti n -man bhɛɛwo -daa kë ꞊köŋ?’ -Yö kë ü ˈˈɲaan ꞊dhɛ ˈˈtʋ̈ŋ -së waa -kɔ ˈö -dho kwa -bha bhɛɛwo -daa kë -a ˈka, -ya -dɔ. ˈPë kwa -bhawɔn ˈdhö- -bha -ya -dɔ. Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa ꞊bhɛɛ -a -dhɛ -kplawo kö ˈkwa- -zɔn -a -dhɛ ꞊dhɛ pë -nu ˈö ˈkwa- pö -a -dhɛ bhë kwa -bhawɔn -ya -bha. -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü -ya -zɔn ꞊dhɛ kwa kwa -zo -yö -a -dhɛ ꞊dedewo. (Dhukö 11:5-10) ꞊Ya kë ꞊shiö -kɔ ˈö ˈkwa- ˈˈpiʋ̈ ˈyaa ˈnën Zoova kwa -bha bhɛɛwo -yɔ bɔ -a ˈka. -A ˈbhaa ꞊ya kë kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa ꞊bhɛɛ -a -dhɛ kwa -bha ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈbha -wɔn ˈgü, ˈˈkɛɛ ˈö- ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- bhë -a to kwa -bha, ˈö -bɔ -a ˈgü -sü -faan -nu kwa -dhɛ.—Fidhipö 4:13 -wo pö.

20. ˈMën -kë kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa bhɛɛˈˈ Zoova -dhɛ -kplawo?

20 -Bhɛɛ Zoova -dhɛ -sü ˈö bhë, ꞊bhlëë ˈkpikpi ꞊dede ˈö- -ya kwa -bha yö -mü. -Yö kë kwa ˈˈɲaan ꞊dhɛ -yö -dho ö ˈˈtʋ ˈto kwa -wo -bha. (Psaume 145:18) Kö ˈkwa ˈwɔn -nu ˈwo kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ -an blɛɛˈˈ Zoova -dhɛ -kplawo, kwaa Zoova kwa -bha ˈˈtɔŋdëdhɛ -dho ˈyɔ.