'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Biblö -ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ?

Biblö draanˈˈ ˈsëëdhɛ ˈö yö, -wa -pëkë kö -yö ü -takun kö dhɛɛˈˈ ˈgbɛ ꞊dede ˈö -an ˈbha -kë ꞊dhɛ: ˈMën -kë ˈö ˈkwa saanˈˈ sü, ˈkwa ga kwa -dho mɛnˈˈ, ü -bha ˈkɔdhi -dho ˈwaannu -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈka bhë waa -an ˈbhaa -nu, ˈü -an ˈgüman.

-Mën ˈö -Zlan -zo ˈˈpiʋ̈ mɛnbhɩɩdhe -nu -bhaa ˈka?

Ü -mɔn -a -bha ˈü ü -de dhɛɛˈˈ kpɔ ꞊dhɛ: ˈMën -kë ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- kë ꞊va ꞊dɛɛ ni? Biblö -ya -pö -a yi ˈyaa ꞊gblɛɛn kö -Zlan -yö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈwo -kë -dhɛ saanˈˈ, ˈˈyua waa ga -nu ˈdhö, -an bho mɛnbhɩɩdhe -nu -bha.

ˈWƆN -GƆ 1

ˈDe ˈö ˈtɔ- -Zlan?

Ü ü -zota ꞊dhɛ -Zlan ˈˈtʋ̈ŋ -yö ü ˈgü -ee? ˈWɔn ˈö -gban -a -bha waa -kë -a ˈˈtɔŋdë ˈka -sü, draanˈˈ.

ˈWƆN -GƆ 2

Biblö—ˈsëëdhɛ -be ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈

Biblö -dho ü -takun ü -bha ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ? ˈMën -kë ˈü -dho ü -zo yö -Zlan -Wo ˈö- to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ- -dhɛ?

ˈWƆN -GƆ 3

-Mën ˈö -Zlan -zo ˈˈpiʋ̈ mɛnbhɩɩdhe -nu -bhaa ˈka?

-Tosɛta -dho kë -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈˈsɛ -dɛɛ -ta kö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -ya kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ ˈka?

ˈWƆN -GƆ 4

ˈDe ˈö ˈtɔ- Yesu Klito?

ˈPë -kë Yesu ˈdhö Yamɛn ˈka, ˈdhɛ ˈö go- -bha waa ˈpë -kë ˈö -Zlan -bha ˈnën ga do ˈö- -gɔ -a ˈka, -bhö -a draanˈˈ.

ˈWƆN -GƆ 5

-Gɔtadhɔpë—ˈpë -Zlan -ya gbɔɔ, -a ˈkpiisü

ˈMën ˈö ˈtɔ- -gɔtadhɔpë? Ü -dho -a ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

ˈWƆN -GƆ 6

ˈKwa ga kwa -dho ˈˈmɛn?

ˈPë Biblö -ya pö ˈö -gban ˈkwa ga -dhɛ ˈkwa dho- -bha -a -bha waa ˈpë -kë ˈkwa ga, -an draanˈˈ.

ˈWƆN -GƆ 7

Mɛn -nu -dho ˈgo ga ˈgü!

ˈMɛn -dhɔ ü -kë ꞊ya ˈgo ü -bha -ee? Kwa -dho -kpan -an -bha ˈzü -dɛɛwo -ee? ˈPë Biblö -ya pö ˈö -gban -gogagüsü -bha, -a draanˈˈ.

ˈWƆN -GƆ 8

-Mën ˈö -tɔ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ?

Mɛn ꞊va Dëmɛn -bha bhɛɛwo bhë- -dɔ. -Wo ˈö -kë: “I -bha -gblüdëdhɛ -yö nu” bhë- -gɛn ˈtɔ- -mën?

ˈWƆN -GƆ 9

ˈˈKpɔnŋtaadhɛ ɲën ˈˈtʋ̈ŋ ꞊ya yö ꞊klöö- -ee?

ˈWɔn -nu ˈwo kë -ni ˈgü waa mɛnbhɩɩdhe -nu kë -kɔ -nu ˈwo kwa -züzü, -kɔ ˈwo- -zɔn ˈka ꞊dhɛ ˈkwa yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ɲën ˈˈtʋ̈ŋ ˈka ꞊klöö- ꞊dhɛ -kɔ ˈö Biblö -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ- ˈka- ˈdhö bhë, ü ˈˈtʋ̈ŋ kë- ˈgü.

ˈWƆN -GƆ 10

Gagade ˈö -gban -Zlan -bha ˈˈkiö waa -zuu yaa -nu -bha

Biblö -yö -Zlan -bha ˈˈkiö waa -zuu yaa -nu -wɔn -blɛɛ. -Zuu -nu ˈwo bhë -wo -dhö -ee? -Wo ꞊mɔɔn- bha ˈwo kwa -takun ɛɛnˈˈ ˈwo pë yaa kë kwa ˈka -ee?

ˈWƆN -GƆ 11

ˈMën -kë ˈö saanˈˈ -kë ꞊va ꞊ni?

Mɛn ꞊vadhɛ wo -zota ꞊dhɛ -Zlan ˈnën saanˈˈ ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈö nu -an ˈka. Ü ü -bhaa -pö -a ˈgü ꞊dhɛ? ˈPë -Zlan -ya -pö ˈö -gban saanˈˈ -nu -gɛn ˈgodhɛ -bha, -a draanˈˈ.

ˈWƆN -GƆ 12

Ü -dho kë -Zlan ˈˈtɔŋdë ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Kwa -bha -tosɛta kë -kɔ ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë Zoova -dhɛ -së. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -kë -a ˈˈtɔŋdë ˈka.

ˈWƆN -GƆ 13

-Këdhösü ˈö -Zlan -ya nu kwa -dhɛ, -kwaa ꞊bhlëë -ya

-Zlan -yö ˈgwü -bho ö -bha -sü, ꞊ɲɔɔn ˈsü -sü, waa wü -bha -këdhösü -yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?

ˈWƆN -GƆ 14

Ü -bha ˈkɔdhi ꞊mɔɔn- -bha ˈö ˈwaannu

-Dhɔ ˈö Yesu -ya -zɔn bhë, ˈwɔnzuan ˈö dhegɔndë, dhebɔ, ˈnënmɛn waa ˈnën -nu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo to- ˈˈpiʋ̈ yö -mü. -Gleŋ -mɛɛn kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- sü- -bha?

ˈWƆN -GƆ 15

-Zlan -dhɔkë -kɔ ˈö- -zo kun

Pë ˈˈsɔɔdo ˈö -zlanwo -së ˈgümɛn -nu -dɔbhapë -nu ˈka- -ga

ˈWƆN -GƆ 16

-Bhö ˈˈwɩ -Zlan -dhɔkë -sü -bha

Ü -zlanwopö -ni ˈgü mɛn -nu -dhɛ, -mën -wɔn ö ꞊mɔɔn- -bha ˈö kë ü ˈka? -Mën ˈü dho- kë kö ˈbha dho -an ˈsü ˈyaa-?

ˈWƆN -GƆ 17

Bhɛɛsü bhë, ꞊bhlëë ˈö -Zlan -ya -ya kwa -bha yö -mü

-Zlan ö ˈˈtʋ -to kwa -bha bhɛɛwo -bha -ee? Dhɛɛˈˈ ˈö bhë ˈbha- pö ˈü- -yɔ dɔ, ü dua -mü kö ˈpë Biblö -ya pö ˈö -gban bhɛɛsü -bha ˈü- dɔ.

ˈWƆN -GƆ 18

-Yö -së kö ˈa n -de nu -Zlan -dhɛ kö ˈa bɔ ˈˈyi ꞊bhaa -ee?

-Mën -nu ˈö ü dua ˈdhö -mü ˈü -an kë kö ˈü ꞊kun ꞊mɔn -bɔyiibhaasü -bha? -A -gɛn waa -kɔ ˈwo- kë- ˈka, -a draanˈˈ.

ˈWƆN -GƆ 19

-Bhö ˈto -klu -sü ˈka Zoova -bha

Kwa -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -Zlan -dhɔ -yö kwa -kë, ˈö ˈkwa- ˈˈnuɛ bho pë ˈˈpɛpɛ ˈö- -kë kwa -dhɛ -an ˈwɔn ˈgü?

-Zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn -nu

-Wo kpö waa -wo -bhuöö kpö -nu ˈwo ˈsëëdhɛ -be Biblö -ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ ? ˈgü -an -gɛn -nu