'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Kwɛ 2017 -bhɔkwëë ˈkpii- ˈgü -wɔn ˈsëëdhɛ

Nɔɔn- -nu

Nɔɔn- -nu

-BHƆKWËË -NU

YÖ -KË BETƐLÖ -SÜ -Zlanwopömɛn -nu ˈö ꞊wa bɔ ˈˈyi ꞊bhaa ˈsaadhö ˈö -an -kwɛ ˈdhö 35 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö, ˈö yökë Betɛlö -dhɔ ˈdhö -an -bha, -wo wo -de baaˈˈ kö -wo nu ˈtɔ -ya yökë Betɛlö -bha -sü -bhɔkwëë ˈö -dho kë ˈˈMaandhooyi ˈˈdooka ˈka bhë -a -ta. Yi -dho -bhɔkwëë bhë -a kë -dhɛ waa- ˈˈlɛlɛ pö ka -dhɛ.

-GBLÜDËDHƐ -NƆƆNPÖMƐN -NU -BHA ꞊KLAŊ -Yödhiʋ̈ -nu ˈö -an -kwɛ ˈdhö 23 waa 65 ꞊zinŋgü, ˈö ˈwo- ˈˈpiʋ̈ ˈwo wo -bha -zlanwopösü -dadhiʋ̈, -wo -an -dhɛ -sü ˈka -bhɔkwëë ˈö dho kë ˈˈSɩyi ˈˈdooka ˈka, ˈö -gban ˈtɔ -ya -Gblüdëdhɛ -nɔɔnpömɛn -nu -bha ꞊klaŋ -bha -sü -bha bhë- -ta. Yi -dho -a -bhɔkwëë kë -dhɛ waa- ˈˈlɛlɛ pö ˈka -dhɛ.

 NƆƆN- -NU

-YƐƐZƆNMƐNDHƐMƐN -NU -Yɛɛzɔnmɛndhɛmɛn -nu -bha yö ˈnën -tɔ ka -takun -sü. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -ka dɔ ˈˈgbɩɩ- kö pë ˈˈpɛpɛ ˈwo -dho -an pö ka -dhɛ, ˈö -gban gɔdɔdhɛ -nu, kë mɛn ꞊zinŋ ˈgü -kɔ, ka -yadhɛ -nu waa ˈwɔn ˈˈwɛɛ -nu ˈwo to -an -bha bhë ˈka- man -an -ta.

MƐN -BƆ ˈˈYI ꞊BHAA -SÜ -Dhɛ ˈˈwɛɛ ˈbhaa -zë wo ˈti- -zɔn, kö -bhɔyibhaamɛn -nu -yadhɛ -dho kë ˈˈdhiʋ̈ ˈˈdhɛɛtadhiaŋzëmɛn ˈwɔɔdhö. -Bɔyibhaamɛn -nu dua -mü kö -wo -ya ˈdhɛ bhë -a ˈgü ˈˈSɩyi dhiaapiʋ̈ˈˈ ˈka kö -bɔ ˈˈyi ꞊bhaa ˈˈdhɛɛtadhiaŋ- zü -yö ꞊kun dɔ -ni. -An ꞊gban ˈˈpɛpɛ dua -mü kö -wo -nu wo -bha ˈˈzusɔ waa -bɔ yi ꞊bhaa- ˈgü -sɔ ˈö -tiaandhö -an ˈka.

GBƆƆDHE KË -SÜ ˈWëëga ꞊va ꞊dede ˈnën -da -bhɔkwëë yö -a -wɔn ˈgü kö -yɛɛ -nu, ˈˈwɩpë -nu, video -kwɛɛ -nu waa yö ˈˈwɛɛ -nu ˈwo to kö -wo kë, kö -a -bhɔkwëë -yö kë -së, kö -yö kwa -takun -ɲɔɔn Zoova -bha -sü -bha. Kwa -bha gbɔɔdhe ˈö ˈkwa- sü kwa -de ˈgü ˈkwa- -kë, -yö -dho kwa -takun ˈö ˈwëë- bhë ˈkwa- ꞊slɔɔ, ˈö ˈkwa kwa -kɔ -ya ˈpö -zlanwopö -yö ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü -a -gɔ. ˈˈKɩsʋ -nu ˈö ˈka ꞊mɔɔn- -bha ˈka ka -bha gbɔɔpë -nu -da -a ˈgü, -wo -bhɔkwëëkëdhɛ ˈˈpian ꞊gban ˈgü, kö gbɔɔdhe kë -sü ˈya -dho kë ka -gɔ ˈˈgbɩɩ-. Ka -bha gbɔɔdhe ˈˈpɛpɛ -wɔn ˈˈyi -yö ˈˈkan -sü ˈka yi ˈˈdhi. Kwa ˈˈdhiʋ̈ʒiöwomɛn ꞊wa ka ˈˈnuɛ bho ka -bha ˈˈgblü -së ˈö ˈka ka -kɔ -ya -a ˈka -Zlan -bha -Gblüdë -yö -gɔ bhë -a -wɔn ˈgü.

ˈˈBLƐƐDHƐ -BLƐƐSÜ -YA MƐN -BHA -SÜ -Yö kë ka ˈˈɲaan ꞊dhɛ -a ˈdhɛ bhë -yö -gban ˈˈYUA ˈˈGBƖƖ- YÖ DOSƐNŊ -bha.

PË -NU ˈWO ꞊DHIƆŊ, -AN ꞊SLƆƆDHƐ Pë ˈˈpɛpɛ ˈö ꞊dhiɔŋ, -wa ꞊slɔɔ- pë -nu ˈwo ꞊dhiɔŋ, -an ꞊slɔɔdhɛ ˈwɔnyëë- -nu ˈˈpiʋ̈. Kö ka -bha pë suu ˈˈoo -suu -yö ꞊dhiɔŋ, -ka ˈdho ˈdhɛ bhë- ˈwɔnyëë- -nu ˈˈpiʋ̈ kö ˈka- pö -an -dhɛ. ˈNën -nu ˈwo ꞊dhiɔŋ wo -mɛn -nu -gɔ, -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo -kpan -an -bha ˈdhɛ bhë- ˈgü. ˈˈKɛɛ ˈya -dho kë ka ˈgü ꞊dhɛ ˈnën ˈsɛɛn- -nu -maankëdhɛ ˈdhö. -Ka dɔ ˈˈgbɩɩ- ˈka ka -zoto ka -bha ˈnën -nu ˈˈpiʋ̈, ˈka -an -ya ka ˈˈsuee.

-YADHƐ -Ka dɔ ˈˈgbɩɩ- ˈka ka -zota mɛn ˈˈwɛɛ -nu -wɔn ˈgü. -Yö kë ka ˈˈɲaan ꞊dhɛ ka -bha ˈkɔɔmɛn, ˈmɛn ka- -nu ˈka go -dhɛ do -bha, ˈmɛn ˈka ˈkɔ do ˈgü ɛɛnˈˈ ka -bha Biblö ꞊klaŋ -nu ˈnën ˈka -dho -an -bha -yɛɛ ˈsü. ˈDhɛ ka ˈti- ˈsü, -ka dɔ ˈˈgbɩɩ- ˈka -dho pë ˈbha -ya mü.

-DE -NU YÖ -DHƐ -MƐN -NU Mɛn ˈü- ˈˈpiʋ̈ ˈü ü -kɔ -da yö ˈbha ˈgü -bhɔkwëë yö- -ta, -bhö dɔ ˈˈgbɩɩ- ˈü ü ˈtɔ -ya -de -nu yö -dhɛ -mɛn -nu -bha ˈwɔnyëë- ˈˈpiʋ̈.

ˈÖ Zoova -bha ꞊Gbɛkiö ˈˈdhiʋ̈ʒiöwomɛn -nu -wa ꞊ya.