'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

-Kwɛ 2018 -bhɔkwëë ˈkpii- ˈgü -wɔn ˈsëëdhɛ

Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha -kwɛ 2018 -bhɔkwëë ‘Ka ˈgü -yö kë ˈˈgbɩɩ-!’ ˈgü -wɔn ˈsëëdhɛ

ˈˈMaandhooyi

-Dhɛkpaɔyi ˈö bhë -a –bhɔkwëë ˈgü -wɔn –yö -gban Josué 1:7 –ta.—“Ü -zo -yö -gban ꞊dedewo kö ü ˈgü -yö kë ˈˈgbɩɩ-.”

ˈˈSɩyi

Kwa -dho -Zlan -wɔn blɛɛˈˈ kwa ꞊faan ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Tɛɛdhoowayi

ˈWɔn -nu ˈö -Zlan -dhɔkëmɛn -nu -bhawɔn dho kë ˈgüdɔgbɩɩsü -bha -an ˈgü -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü

Nɔɔn- ˈö -gban kwa ꞊dhegblü -nu ˈwo go ˈˈsɛ ˈˈwɛɛ ˈgü -an -bha

Nɔɔn- -nu ˈö ü -bhawɔn ˈdhö -an -bha ˈö ˈwo -gban -bhɔkwëë ˈkpii- -bha -wo ˈyö.