'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Kwɛ 2017-2018 -bha ˈˈpian do ˈˈpiʋ̈ -bhɔkwëë ˈö betɛdhö mi do dho nu -a -ta, -a ˈgü -wɔn ˈsëëdhɛ

ˈˈPian do ˈˈpiʋ̈ -bhɔkwëë yö, -bhö -a ˈgü -wɔn ˈsëëdhɛ ˈö betɛdhö mi do -bha ˈˈdhɛɛtadhiaŋ- -nu -zɔn bhë -a -ga

Kwa ˈgü ˈya ˈdho ga Klito -bha ˈtɔŋ- ˈkun -sü ˈka!

Kwa -bha -bhɔkwëë ˈgü -wɔn -dho ˈpë ˈö Klito -bha ˈtɔŋ- ˈdhö- ˈka waa -a -ya ꞊bhlëë ˈgü -kɔ -nu -zɔn.

Dhɛɛˈˈ -nu ˈö ˈwo yö -an -yɔ ˈtɔ -mën?

Dhɛɛˈˈ -nu bhë, -wo -dho -an ˈkpɔ ˈyö ˈwo -an -yɔ bɔ -bhɔkwëë bhë, -a -ta