1. -Zlan ˈˈdhiwo -ya -pö -zlanwo ꞊suu ꞊plɛ -mɛɛn ˈwo ˈdhö?

YESU -ya -pö: “-Da ˈkɔdhi ˈgbɛa -bha -sü ˈka- -ga -na bhë, ꞊yö ˈpëëpë ˈdhö; ˈkɛɛ yö ꞊nɛ ˈö tɔɔ zian -gblooga ˈgbɛa ˈö dho mɛ ˈbhee- ˈka ˈgü ꞊siöˈ -zian ˈpiö; yö ꞊nɛ ˈö mɛdhɛvadhɛ dhö -a -zian -ta bhë. ꞊Dhɛ ˈö ˈdhö ꞊nɛ, -ka -da ˈkɔdhi ˈsɔɔsɔ -bha ꞊zianˈ! ˈKɛɛ ˈkɔdhi ˈsɔɔsɔ bhë, yö ꞊nɛ ˈö tɔɔ ˈkɔdhi ˈö- -da mü -sü ˈdhö ˈgbee- ˈka. Yö ꞊nɛ ˈö tɔɔ zian -gblooga ˈö dho ꞊toëpö -këdhösü -zian ˈpiö, ˈö mɛ -nu ˈwo- -ta ˈwo ˈtee.” (Matiö 7:13, 14) -Zlan ˈˈDhiwo -ya -pö ꞊dhɛ -zlanwo ꞊suu ꞊plɛ ˈˈkpaan ˈnën ˈwo ˈdhö. -A ꞊dede waa- ꞊sua -sü, -a -së waa- yaa, -a ˈdhɛ dho mɛn ˈka -këdhösü -ʒian ˈpiö waa- ˈdhɛ dho mɛn ˈka ˈgü ꞊siö -ʒian ˈpiö.

2. -Kɔ -mɛɛn ˈö Biblö -ya -zɔn -a ˈka ꞊dhɛ -zlanwo ˈˈpɛpɛ ˈwaa -Zlan -dhɛ -së?

2 Mɛn ˈbhaa -nu wo -zota ꞊dhɛ -zlanwo ˈˈpɛpɛ -wo -Zlan -dhɛ -së. Biblö ˈˈɲan -nu ˈö ˈkwa -dho yö -an -bha bhë, -wa -zɔn ꞊dhɛ ˈyaa gagade ˈka.

  • “Izraɛdhö -bha ˈnën -nu -wo -ya ˈzüzü pë ˈö ˈyaa- Zoova ˈˈɲan ˈˈdhiʋ̈ -a kë -sü -bha. ˈYö ˈwo -ya Baadhö waa Ashtorɛtö ˈˈbin -nu, Aramö -bha -zlan -nu, Sidɔn -bha -zlan -nu, Moabö -bha -zlan -nu, Amɔnö -bha -zlan -nu, waa Fidhistɛn -nu -bha -zlan -nu -dhɔkë -sü -bha. ˈYo ˈwo go Zoova ꞊keŋ, ˈyö ˈwo wo bo- -dhɔkësü ˈka. ˈYö Zoova ˈö -naan yö ˈzü Izraɛdhö -mɛn -nu -bha.” (Juges 10:6, 7) ꞊Ya kë ꞊dhɛ kwa ˈti -Zlan ꞊dede -dhɔkë, kö ˈkwa ꞊geebɔ -nu ɛɛnˈˈ -zlan ˈˈwɛɛ -nu -dhɔkë, kwa ˈti -dho kë Zoova -dhɛ -së.

  • ‘Mɛ -nu -wo n ꞊bhlëë -ya wo ˈˈdhi ˈgü ˈˈwɛɛwɛɛ, ˈˈkɛɛ- -nu zuëˈˈ -zë -yö n ˈka ꞊gblɛɛn, -a -nu -bha n -dhɔkëgɛn ˈyaa ˈdhö, -a -gɛn -mü ꞊dhɛ [ˈwɔndɔdhe] ˈö mɛ ˈˈbhɩɩ- -nu -wa -ya bha ꞊në, ˈwo wo ˈko ꞊draan- -bha ꞊dhɛ ˈpë ˈö go -Zlan ꞊në- ˈˈpiʋ̈ -a ˈdhö.’ (Makö 7:6, 7) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈmɛn -nu ˈwo- pö ꞊dhɛ wo -Zlan -dhɔkë, ꞊wa pë ö Biblö -ya pö -a ˈto, kö -wo mɛn -nu ꞊klaŋ kë wo -de -bha -zotadhe ˈka, kö -an -bha -Zlan -dhɔkësü -yö ˈˈkpaan, yö ˈti -dho kë -Zlan -dhɛ -së.

  • “-Zlan bhë -zuu -mü. ꞊Ya kë ˈdhö, kö mɛ -nu ˈwo- ˈpiö kö -wa gba, -an ꞊duaˈ -mü kö wa gba -zuu ˈslööslö waa- ˈwun giagia -an ˈgü.” (Zan 4:24) Kwa -bha -Zlan -dhɔkë -kɔ dua -mü kö -yö -bɛ gagade ˈö -Zlan -Wo ˈgü -a -bha.

-Zlanwo yaa ˈgümɛn -nu këwɔn -nu

3. -Mën do ˈö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -zlanwo yaa waa- -së -bhokopiʋ̈dhɛ -zɔn?

3 Kwa -dho -a ˈwɔn dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -zlanwo ˈbhaa -yö -së, ɛɛnˈˈ -yö ˈyaa- -Zlan -dhɛ? Yesu -ya -pö: “ˈˈDhü ˈö ˈˈdhü -së ˈka -a bhɛ din -yö -kë -së, -a ˈdhɛ ˈyaa -së ˈpö, -a bhɛ din ˈyaa dhi. [...] ˈWo ˈˈdhü -së dɔ- bhɛ bha -kɔ do ˈö- ˈgü bha, ka -Zlan -wʋdhiʋ̈lomɛ ꞊flüsü -nu bha- -nu dɔ -kɔ do bha ꞊në- ˈgü ˈpö.” Kö kwa- pö -kɔ ˈˈwɛɛ ˈgü, -zlanwo ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -a ˈgümɛn -nu këwɔn -yö -tiaandhö, ˈˈkɛɛ -a ˈdhɛ go Sɔtaan ˈˈpiʋ̈ -a ˈgümɛn -nu këwɔn -yö ˈyaa-.—Matiö 7:15-20.

4. ˈˈKlʋʋsë -mɛɛn ˈö Zoova -dhɔkëmɛn -nu dua ˈdhö -mü kö -wa -zɔn?

4 -Zlanwo ꞊dede ˈgümɛn -nu -dhɔ -an ˈko -kë, ˈö mɛn ˈˈwɛɛ -nu -dhɔ -an -kë ˈpö. -Wa -kë ˈˈdhʋ̈ ˈyö -tɔ ꞊dhɛ Zoova ꞊dede -yö -dhɔkaa -Zlan ˈka. Yesu -ya -pö: “꞊Ya kë ꞊dhɛ ka -dhɔ ꞊në ꞊ya ka ˈko kë ꞊dhɛ -kɔ bha- ˈdhö, ˈyö mɛ ꞊gban dho- ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ ma ꞊klang -nu -mü ka ˈka.” -A -dhɔ ꞊suu ˈö bhë -yö -zlanwo ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü -ee?—Zan 13:35; Dhukö 10:27; 1 Zan 4:8.

5. -Mën ˈö ˈsëëdhɛ -be do -ya pö ˈö -gban mɛn tii -nu ˈˈdhoodɔsü -bha?

5 ꞊Dhuëŋ -nu ˈwo go mɛn tii ˈˈsɛ ˈgü -kwa -an ˈˈdhoo dɔ -kɔ -wɔn blɛɛˈˈ. La Nouvelle encyclopédie britannique -ya -pö: “ˈÖ go -kwɛ 650 -bha ˈö yö -a ˈka -kwɛ 1905 -bha, mɛn tii -nu ˈwo -an ˈˈdhoo dɔ ˈˈsɛ -nu ˈwo Saadha waa ˈˈsɛ -nu ˈwo Inde -weeyi -züzü -an ˈgü, -wo -mɔɔn mɛn 18.000.000 -bha. Kö kwa ˈdho -ni ˈgü -kwɛ 1500 ˈgü, ˈyö ˈˈkwi ˈˈpuu -nu -da mɛn -nu ˈˈdhoodɔsü ˈgü mɛn tii ˈˈsɛ ˈˈpian ˈdhɛ ˈö ˈɲaan- -pö -ʒian ˈka bhë -a ˈgü. ˈDhɛ ˈkwa dɔ -kwɛ 1867 ˈgü, kö ꞊wa mɛn tii 7.000.000 ˈö yö -a ˈka mɛn 10.000.000 -bha -an -da ˈˈyitagɔ ˈgü ꞊wa ˈdho -an ˈka ꞊dhuëŋdhɛ -bha ˈˈSɛ -Dɛɛ ˈgü.”

6. -Zlanwo -nu wo -kɔ -da mɛn tii -nu ˈˈdhoodɔsü ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ?

 6 -Wo mɛn tii gɔɔn- -nu, -a dhebɔ -nu, ˈnën -nu bho -an -gɔ ˈkɔdhi ˈgü, ɛɛnˈˈ -wo -an -kan ˈko -bha, ˈö ˈwo ꞊yɔɔga yö -an -bha, ˈö ˈwo -piöga ˈˈwoowosü ꞊nënŋ -an -bha, ˈö ˈwo -an ˈˈdhoo dɔ ꞊dhɛ -tuë -nu ˈdhö. -A ˈˈtʋ̈ŋ ˈö bhë- ˈgü, -mën ˈö ꞊sua -zlanwo -nu -wa -kë? ˈSëëdhɛ ˈwo- -dhɛ Daily Nation ˈö go Nairobi, Kenya ˈˈsɛ ˈgü bhë -a ˈgü, -a -bɛnzëmɛn Betwell Ogot -ya pö: “-A ˈdhɛ ˈkö -gban mɛn ꞊klaŋ kë -sü -bha, Kletiɛn -nu, ˈˈmɔɔnsëëbhomɛn -nu, -an ꞊gban -wo -yö do ꞊dhɛ kwa do ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü. ˈˈKɛɛ -a -zlanwo ꞊plɛ ˈwo bhë -wa -kë ˈö ˈwo mɛn -yaki -ya, ˈö ꞊dhuëŋ -nu -kë ˈˈsɛ -nu ˈgü. [...] -Kwaa ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ mɛnbhɩɩdhe -nu ˈˈɲɛɛntröösü ˈö nu mɛn tii -nu -bha saanˈˈ ˈˈsiman ˈsü -sü ˈka bhë, Kletiɛn waa ˈˈMɔɔnsëëbhomɛn -nu ˈwo ˈˈkwi ˈˈpuu ˈˈsɛ ˈgü waa ˈɲënŋ- ˈgo -ʒian ˈka, -an ꞊gban ꞊plɛ -dawɔn -mü.

-Zlanwo waa -gblü -nu

7. ꞊Sua -zlanwo -gɔmɛn -nu wo -kɔ -da -gblü -nu ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ?

7 -Zlanwo ꞊sua -sü -nu pë yaa ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu -kë. -A ˈwɔnzuan ꞊nɛn: Biblö -ya -pö “I këyɔɔ -dhɔ -yö i kë.” ˈˈKɛɛ ˈˈsɛ -todhʋ̈sü ˈgü ꞊dɛɛ, ꞊sua -zlanwo -gɔmɛn -nu wo -kɔ -da -gblü ˈgü, ˈö wo mɛn -nu ꞊faan mën -gblügɔnsü -bha.—Matiö 22:39.

꞊Sua -zlanwo ˈgümɛn -kɔ -yö -kun -gblü waa ꞊dhuëŋ ˈˈdhoodɔ -sü -nu ˈgü

8. (a) -Gblü -nu ˈwo -kë mɛn tii ˈˈsɛ ˈgü -an ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, ꞊sua -zlanwo -gɔdhiʋ̈mɛn -nu mɛn -nu ꞊faan -mën mɛn zë -sü -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ? (b) Nigéria -gblü ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü, -mën ˈö -zlanwo -gɔdhiʋ̈mɛn do -ya -pö ˈö -gban -zlanwo -gɔdhiʋ̈mɛn -nu -bha?

8 Mɛn ꞊gban -wa ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ -kwɛ 1994 ˈgü, ˈsëë- dhoo -nu waa ˈpɛɛ- -nu wo -kɔ -da mɛn zë -sü ˈö kun Rwanda bhë -a ˈgü. -Zlanwo ꞊plɛ ˈwo bhë, -an -kɔ -kun -gblü ˈˈwɛɛ -nu ˈwo kun mɛn tii ˈˈsɛ ˈgü, -an ˈgü ꞊dedewo. -A ˈwɔnzuan ˈnën -tɔ ꞊dhɛ -gblü ˈö mɛn -nu ˈgüshiʋ̈ Nigéria -a ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, -zlanwo ꞊plɛ ˈwo bhë -a ˈgümɛn -nu mɛn -nu ꞊faan -mën wo ˈko -nu zë -sü -bha. -Zlanwo -gɔdhiʋ̈mɛn do ˈbhaa -ya -pö  ꞊dhɛ “-zlanwo -gɔdhiʋ̈mɛn -nu ꞊wa wo ꞊kwaa yö ˈö -Zlan -ya dɔ -an -kɔ ˈka -a -zü.” -Ya -pö ˈzü: “ˈMɛn ˈyi- pö yi -de ꞊dhɛ yi -Zlan -bha yökëmɛn ˈka bhë, ˈya kë Sɔtraan -bha yökëmɛn ˈka.”

9. -Mën ˈö Biblö -ya pö ˈö -gban Sɔtraan -bha gwëëzë -nu -bha?

9 ˈWɔn do bhë yö ˈnën Biblö -ya pö. -Ya -pö: ‘Sɔtraan yöö ꞊dede -zian -yö -gla -Zlan -bha ˈˈkië -nu ˈö- -nu bhü- bhɔ ꞊dhɛ ˈyënng- ˈdhö bha- ˈgü. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ kö Sɔtraan -bha gwëëzë -nu -zë -a -nu ˈˈgla -sü kö -wo kë ꞊dhɛ -Zlan -bha gwëëzë ˈdhö bha- mɛ ˈkɔn -gɛn ˈyaa ˈdhö.’ (2 Kodhɛngtö 11:14, 15) ˈWɔnyaakëmɛn -nu wo -de -kë ꞊dhɛ ˈwɔnsëkëmɛn -nu ˈdhö. -Kɔ do ˈö bhë -a ˈgü, Sɔtraan -yö -bɔ ö -bha gwëëzë -nu ˈö ˈwo wo -de -kë ꞊dhɛ mɛn kpɛnŋdhö -nu ˈdhö bhë -an -ta ˈö ˈˈkpënŋ- -kë mɛn -nu -gɔ. ˈˈKɛɛ -an këwɔn -nu ˈyaa-.

10. -Zlanwo -gɔdhiʋ̈mɛn -nu -wa -Zlan ˈtɔ shiʋ̈ˈˈ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

10 ˈˈKpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü ꞊dɛɛ, -dhɔ, -yadeflëëgüsü waa ˈwɔn -së kë -sü ˈnën -zlanwo -gɔdhiʋ̈mɛn -nu ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈˈdhii. ˈˈKɛɛ ˈko -san , -gblü, waa ˈwɔnyaa -nu ˈnën ˈwo -glü -an kë -sü ˈka. Biblö -yö -an -wɔn -blɛɛ -së ˈka ˈö- pö: “-Wa -pö wo -dɩ -dhɛ ꞊dhɛ wo -Zlan -dɔ, ˈˈkɛɛ kö- -nu këwɔn -zë ˈbha ˈyaa -bhɔ ˈmɛ ˈwo -Zlan dɔ- -nu këwɔn -nu -bha.”—Titö 1:16.

-Ka ˈgo “Babidhɔnö -pö ˈkpii-” ˈgü

11. Biblö -yö ꞊sua -zlanwo -wɔn -blɛɛ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

11 -Kɔ ˈö Zoova -yö ꞊sua -zlanwo yö -a -bha, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- dɔ Biblö ˈgü ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ -Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ bhë -a -wo pö -sü ˈka. -A ˈsëëdhɛ bhë- ˈgü, -wo ꞊sua -zlanwo -zɔn ˈwɔnzuan -dhe, “Babidhɔnö -pö ˈkpii-” ˈka. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 17:5) -Kɔ ˈö -Zlan -yö -a -wɔn ꞊blɛɛ -a ˈka, -bhö -a -ga:

  • “[ˈˈƝangüyaadhe] ˈkpii- [bhë], [...] -gblüdë ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpʋng ꞊taa -wo wo -dɩ -da -sü ˈka yö ꞊në- ˈˈpiʋ̈ ˈyö ˈwo -da -sü ˈka [ˈˈɲangüyaakësü] ˈgü.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 17:1, 2) ꞊Sua -zlanwo ˈgümɛn -nu ˈti ˈto -klu -sü ˈka -Zlan -bha. -Wo wo -kɔ -da ˈˈsɛ kɔɔˈˈ -wɔn -nu ˈgü, ˈö ˈpë ˈˈsɛkɔɔnmɛn -nu dho -a kë, ˈyö ˈwo- -zɔn -an -dhɛ.

  • ‘-Zlan -wʋdhiʋ̈loomɛ -nu waa- dhɔɔbhaamɛ -nu waa- mɛ ˈˈpɛpɛ ˈwo- -nu zë -a -nu -san -bha bha- -nu -bha ˈˈdhang bha ꞊në ꞊ya Babidhɔnö -mɛ -nu ꞊gban ka ˈkun bha.’ (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 18:24) ꞊Sua -zlanwo ˈgümɛn -nu -wo -Zlan -dhɔkëmɛn -nu ˈwo to -klu -sü ˈka -Zlan -bha -an ˈˈklʋʋ -bhɔ ˈö ˈwo -an zë. ꞊Ya ˈgo mü, mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va ˈwo ga -gblü ˈgü bhë, -an ꞊ɲɔɔn -yö -an -kɔ -bha.

  • -Yö “ˈtɔbhɔdhe waa ꞊naɔpë -nu ˈgü.” (ˈDhɛbhowunta 18:7) ꞊Nɔɔn ꞊va -yö ꞊sua -zlanwo -gɔ. Yö ˈnën- -gɔdhiʋ̈mɛn -nu -wa sü ˈyö ˈwo -tosɛta -kë ꞊bhɔɔ ˈgü.

  • “[-Yö] -da ˈˈkpʋngtaamɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ -gɔ ˈgü [-a] -bha ˈˈzʋʋdhɛ kë -sü ˈka.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 18:23) -A pö ˈö- wo ꞊sua ˈka ꞊dhɛ ˈnii- ˈyaa ga bhë, ꞊ya ˈˈkwee ˈˈpʋ ˈˈzʋʋdhɛ waa dü ꞊suu ˈˈoo -suu kë -sü -gɔ. -Ya -kë ˈzü ˈö mɛn -nu -suʋ̈ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -gɔ, ˈö ˈwo wo ˈˈbheman -nu ˈö ꞊wa ga -an -dhɔkë.

12. -Mën ˈö Biblö mɛn -nu -zo ꞊kpɔɔ -a ˈka ˈö -gban ꞊sua -zlanwo -bha?

12 Biblö -yö mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ ꞊faan -mën kö -wo ˈgo -zlanwo ꞊sua -sü ˈgü, ˈö- pö: “Mɛ ˈˈpɛpɛ ˈka bɔ n ˈka -ka ˈgo ˈpö- bha- ˈgü, kö ka -kɔ ˈya ˈdho -da -a -bha ˈwɔn yaa bha- ˈgü, ˈö ˈwɔn ˈˈgbɩɩgbɩɩ- -nu ˈö -Zlan yöö- wɔ- -ta bha ˈö ka ꞊slɔɔ.”— -Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 18:4, 5.

13. -Mën ˈö -dho kë -zlanwo yaa waa ö ˈgümɛn -nu ˈka?

13 Babidhɔnö -pö ˈkpii- ˈö -kë ꞊sua -zlanwo ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an -lokotasü ˈka bhë, -a ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛɛn ˈzüdɔ kö -a ˈgü -yö shiʋ̈ˈˈ. Biblö -ya -pö: ‘ˈWɔn ˈö- -wɔn ˈgü ˈyö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈˈpɛpɛ ˈö dho kë- ˈka ˈyö- ꞊gban dho kë -dhɛkpaɔyi do ꞊në- ˈka bha ˈyö bha. Din -dho -a kë, ˈö ga -yö bhɔ- -bha, ˈö -ya ꞊gɛan sɛɛˈˈ -ta, ˈö pɛng -ya -bhö, ˈkɛɛ -a ꞊gban -dho kë ˈˈdhʋ̈ -dhɛkpaɔyi do ꞊në- ˈka, -a -gɛn -mü ꞊dhɛ -Zlan ˈö ˈwɔn bho sië- ˈgü ˈˈdhʋ̈ bha kwa Dëmɛ, kwa -bha -Zlan ˈö- -bha ˈgügbɩɩdhɛ -dhiang ˈyaa zë bha- yö -mü.’ (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 18:8) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwa- ˈˈpiʋ̈ kö -a ˈˈdhaŋ -yö kwa ˈkun, kwa dua -mü kö ˈkwa ˈˈkan ꞊sua -zlanwo -nu -bha, kö ˈkwa kwa -kɔ bho -an këwɔn -nu, -an -bha ˈwlaan- -nu waa -an -bha -zoyödhe ˈö ˈyaa -Zlan -dhɛ -së bhë -an ˈgü. -Kë ˈˈvaandhö -wɔn -mü, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ kwa -bha -tosɛta -yö dɔ -sü ˈka -dhëŋ ˈˈdhiʋ̈.—2 Kodhɛngtö 6:14-18.