1. -Mën ˈö mɛn -nu dua ˈdhö -mü kö -wo wo -kɔ ˈˈyɛ -a -bha ꞊dɛɛ ˈö -gban ˈmɛn ˈwo -dho -a -dhɔkë -a -bha?

YESU -ya -pö: “Mɛ ˈö ˈyii- bɔ n ˈka kö -yö -nu n -gɔ.” (Matiö 12:30) ˈKwaa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa bɔ Zoova ˈka, kö ˈkwa bɔ ˈzü Sɔtraan ˈka. Mɛn ꞊vadhɛ -bhaa ˈgü -an -bha -Zlan -dhɔkë -kɔ -yö -së, ˈˈkɛɛ Biblö -ya -pö Sɔtraan -ya “ˈˈkpënng- kë ˈˈkpʋngtaadhɛ -todhʋ̈sü -gɔ.” (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:9) Mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va wo -zo -yö ꞊dhɛ wo -Zlan -dhɔkë -ni ˈgü, ˈˈkɛɛ gagade ˈka, Sɔtraan Dügɔmɛn ˈnën ˈwo- -dhɔkësü -bha. Mɛnbhɩɩdhe -nu ˈwo ꞊dɛɛ, -an dua -mü kö ˈmɛn ˈwo -dho bɔ -a ˈka, -wo wo -kɔ ˈˈyɛ -a -bha. -An dua -mü kö -wo gagade -Zlan Zoova -dhɔkë, ɛɛnˈˈ kö -wo Sɔtraan “꞊sua dë -dhɔkë”—Psaume 31:5; Zan 8:44.

-Ka ˈgo -zlanwo yaa ˈgü

2. ˈˈSlö do -mɛɛn ˈö Sɔtraan -yö bɔ -a -ta kö mɛn -nu ˈwa -dho Zoova -dhɔkë?

2 Zoova -dhɔkësü ˈnën -tɔ ꞊kpɔɔdhɛ -ʒian ˈö mɛn -kë -së -Zlan -dhɛ. ˈˈKɛɛ mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo Zoova -dhɔkë bhë, ˈwaa kë Sɔtraan -dhɛ -së. -Yö ˈwɔngbɩɩ- -wɔ mɛn -nu ˈwo -Zlan -dhɔkë -an -ta. -A ˈwɔn -wɔ -an -ta -kɔ do ˈö ˈdhö, ˈyö -tɔ -ya -kë ˈö mɛn ˈˈwɛɛ -nu ˈˈyɩɩ -to -an -bha ɛɛnˈˈ ˈwo -gban -an -gɔ. -Yö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -kë -ʒiaanwo -an ˈˈtɛɛbɔ -nu ɛɛnˈˈ -an -bha ˈkɔdhigümɛn -nu ˈka. Yesu kwa -zo -kpɔɔ ˈö- pö: “ˈKɔ do ˈgü -mɛ -nu -dho -siö wo ˈko -dhɛ n -wɔn ˈgü.”—Matiö 10:36.

3. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ü -bha ˈkɔdhigümɛn ɛɛnˈˈ ü ˈˈtɔŋdë -nu -wa -gban ü -gɔ ü -bha -Zlan -dhɔkësü ˈgü, -mën ˈü -dho -a kë?

3 ˈWɔn -nu bhë ꞊wa kë ü ˈka ü -dho -a kë ꞊dhɛ? Mɛn ꞊vadhɛ -wa ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ wo -bha -Zlan -dhɔkë -kɔ ˈyaa -së, ˈˈkɛɛ -an zuʋ̈ˈˈ -yö -dɔ ˈdudhö -go -a ˈgü -sü -bha. -Wo wo -zota ꞊dhɛ ˈwa ˈgo -a ˈgü, kö ˈwa ˈˈkan wo -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -bha. -Zota -kɔ -së ˈnën bhë -ee? ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha- man ꞊dhɛ ü  -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -wo ˈtaakpɛɛ mü -ni ˈgü, ü ˈti -dho -an -zo ꞊kpɔɔ- ꞊dhɛ ˈtaakpɛɛ -dho pë yaa kë -an ˈka -ee? Ü -dho -da -an ˈˈpiʋ̈ kö ˈka ˈtaakpɛɛ bhë- mü -ee? -Abin!

4. -Mën ˈö Zozue -ya pö Izraɛdhö -mɛn -nu -dhɛ ˈö -gban -Zlan -dhɔkësü ˈö kun ö ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü -a -bha?

4 Zozue -yö Izraɛdhö -mɛn -nu ꞊faan -mën kö -wo ˈˈkan -zlanwo yaa -bha ˈwɔn -nu kë -kɔ, waa -an dë -nu -bha wɔkɔ -nu -bha. -Ya -pö: “ˈˈTʋ̈ŋ ˈö yö -a ˈgü, -ka ˈˈsuʋ̈ Zoova -gɔ, kö ˈka- -dhɔkë ka zuʋ̈ˈˈ ꞊gban waa gagade ˈka. -Ka ka ꞊kwaa -zlan -nu ˈö ka ˈˈbheman -nu -an -dhɔkë kö -wo ꞊kun ˈˈyi ꞊zlöö ɛɛnˈˈ Ezitö ˈˈsɛ ˈgü bhë -an -zü kö ˈka Zoova -dhɔkë.” (Josué 24:14) Zoova -yö ˈdhuëë- -kpɔ Zozue -bha, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö -to -klu -sü ˈka -a -bha. Kö ˈkwa -klu Zoova -bha, -yö -dho ˈdhuëë- ˈkpɔ kwa -bha ˈpö.—2 Samuel 22:26.

-Ka ˈˈkan -zlanwo yaa -bha ꞊kwɛɛ- ˈˈpɛpɛ -bha

5. -Mën ˈö -kë kwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa kwa -kɔ bho dü -kwɛɛ ˈˈpɛpɛ ˈgü?

5 -Go -zlanwo yaa ˈgü -sü ˈnën -tɔ ˈpö dü -kwɛɛ ˈpɛpɛ ˈö ka -gɔ ꞊dhɛ ꞊geebɔ -nu, ꞊kliiga -nu, -yökɔbhapë -nu, -kɔnëngabhapë -nu, waa- ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu ˈwo ꞊dhɛ -an ˈdhö bhë, -an ˈgüshiʋ̈ˈˈ -sü. -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü -yö -së, ˈyö -tɔ ˈkwa- kë ˈˈdhʋ̈, kö kwaa- -zɔn ꞊dhɛ kwa kwa -zo -yö Zoova ꞊dhɛ ꞊dedewo.

6. -Mën ˈö Kletiɛn -blɛɛsü -nu ˈwo kun ꞊kwɛŋzü ˈwo- kë wo -bha ˈˈzʋʋdhɛ -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ -be -nu ˈka?

6 ˈDhɛ Kletiɛn -blɛɛsü ˈbhaa -nu ˈwo kun ꞊kwɛŋzü ˈwo -dho -da -zlanwo -së ˈgü, ˈpë ˈwo- -kë -a -ga. Biblö -ya -pö: “ˈYö mɛ ˈwo kun ˈˈzʋʋdhɛ këmɛ -nu ˈka -nu wo, -a mɛgbɛdhɛ ˈwo nu ˈsëëdhɛ -be -nu ˈwo kun ˈˈzʋʋdhɛ kë sië- -bha bha- ˈka, ˈyö ˈwo- -nu -gʋ̈ mɛ ꞊gban ˈˈyan ˈˈdhiʋ̈.”—Këwɔn -nu 19:19.

7. ꞊Ya kë ꞊dhɛ -zuu yaa -nu kwa sëëbho -ni ˈgü, -mën ˈö ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- -kë?

7 Mɛn -nu ˈö -an -kɔ kun dükësü ɛɛnˈˈ ˈˈzʋʋdhɛ ˈgü -be, ˈö -wa -ya Zoova -dhɔkë -sü -bha -dɛɛ ˈgü, -zuu yaa -nu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo -an sëëbho. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ꞊ya kë ü ˈka ˈˈdhʋ̈, -bhö Zoova -dhɛ ˈˈgbɩɩ- ˈka bhɛɛwo ˈgü. ˈBha- kë ˈˈdhʋ̈ -yö -dho ü -takun.—Proverbes 18:10; Zakö 4:7.

8. Kletiɛn -nu -wo gbapë -nu waa pë ˈˈbin -nu ˈwo ꞊sua -zlanwo ˈgü, -an -yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?

8 Mɛn -nu ˈwo- ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ ˈwo Zoova -dhɔkë, -an dua -mü kö -wo wo -kɔ bho gbapë ɛɛnˈˈ pë ˈˈbin -nu ˈwo ꞊sua -zlanwo ˈgü -an ˈgü. Kletiɛn ꞊dede -nu ‘ˈta -sü -kɔ [ˈwo-] sü -na -a ˈka zö ꞊nɛ, [-wa] sü -zo yö -sü ˈgü. Yaa kë ꞊nɛ pë ˈwo- pö [-an] ˈyan ꞊ya dɔ -a -bha ˈö [ˈwo] ˈdho -na -a -gɔ -a ˈdhö.’ (2 Kodhɛngtö 5:7) -Zlan -bha ˈtɔŋ- ˈö- pö ꞊dhɛ ˈkwa -dho bɔ pë ˈˈbin -ta ˈkwa- -dhɔkë bhë, -wa ꞊bhlëë -ya.—Exode 20:4, 5.

-Bhö ꞊nënŋ Zoova -bha mɛn -nu -bha

9. -Dhioo -mɛɛn ˈö Biblö -ya dɔ ˈö -gban -kë ꞊kpɔɔsü -sü -bha?

9 Biblö -ya pö: “ˈMɛn ꞊nënŋ mɛn ꞊kpɔɔsü -bha, -yö -dho kë ꞊kpɔɔsü.” (Proverbes 13:20) ˈKwa- pö ˈkwa kë ꞊kpɔɔsü, kwa dua -mü kö ˈkwa ꞊nënŋ Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha. Wo ˈnën ˈwo -tɔ Zoova -bha mɛn -nu ˈwo ˈˈta sü ʒiaan ˈö dho mɛn ˈka -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a këdhɛ ˈgü -a -ta.—Matiö 7:14.

10. Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -dho ü -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö ˈü -Zlan -dhɔkë?

10 Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu wo -zo kë mɛn -nu ˈˈpiʋ̈ ꞊dedewo. -An -bha yö ˈnën -tɔ zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu -mɛn -nu -takun -sü kö -wo gagade -nu ˈwo Biblö ˈgü, ˈö wo dho mɛn ˈka -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a këdhɛ ˈgü bhë, -an dɔ. -Wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo ü -takun Biblö -zɔn ü -dhɛ ˈˈwɛwɛ -sü ˈka. -Wo -dho ü -bha dhɛɛˈˈ ˈˈpɛpɛ -nu -yɔ bɔ, ˈö -kɔ ˈü -dho ˈwɔndɔdhe ˈö Biblö ˈgü -a -ya ꞊bhlëë ˈgü -a -bha ü -bha -tosɛta ˈgü, ˈwo- -zɔn ü -dhɛ.—Zan 17:3.

11. Kletiɛn -nu -bha -bhɔkwëë -nu -dho ü -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ?

11 Kö ˈü ˈdho -an -bha -bhɔkwëë -nu ˈwo- -kë -an -bha -bhɔkwëëkëgükɔ ˈgü -an -ta, ü -dho ˈwɔn -nu ˈwo -gban Zoova -bha ʒiaan -nu -bha -an ꞊va ˈbhaa ˈgü man. Ü -bha -da -zlanwo -së ˈgü -sü ꞊faan -dho -dadhiʋ̈. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, -kɔ ˈü -dho mɛn ˈˈwɛɛ -nu -takun -a ˈka kö -wo gagade -nu ˈwo Biblö ˈgü -an dɔ, ü -dho -a draanˈˈ mü.—Eblö 10:24, 25.

12. Bhɛɛsü -dho ü -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö ˈü -Zlan -dhɔkë?

12 ˈWɔn -nu ˈwo -gban Zoova dhɔɔbhaawɔn, waa- -zopiʋ̈wɔn -nu -bha, ü ˈdho -ni ˈgü -an draansü ˈka ˈˈdhiʋ̈, ü -dho -a -bha -dhɔkaadhe -ʒian -nu ˈgü man, ˈö ˈwo -kë ü -dhɛ -së ꞊dedewo. Pë ˈö- -dhɛ -së -a -dhɔ -bha ü kë -sü waa pë ˈö- -dhɛ  ˈyaa- -kan -a -bha -sü -dhɔ -dhö -dadhiʋ̈ˈˈ ü ˈgü. Ü -zo ꞊ya ˈdho bhɔ ꞊dhɛ ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ꞊ɲɔɔn Zoova -bha bhɛɛwo ˈgü, kö ˈü- pö -a -dhɛ -yö ü -takun ˈwɔn -së kë -sü waa -kan ˈwɔnyaa kë -sü -bha -sü -bha.—1 Kodhɛngtö 6:9, 10; Fidhipö 4:6.

Ü -dho -Zlan -dhɔkë -së ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

13. Ü -dho Zoova zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü dhi -kɔ -kë ꞊dhɛ?

13 Ü -gɛn -yö ˈdho -ni ˈgü ˈˈdhiʋ̈ -Zlan -dhɔkë -sü ˈgü, ˈyaa za ˈgü ꞊dhɛ ü -dho ü -de -nu -Zlan -dhɛ, kö -wo ü bɔ ˈˈyi ꞊bhaa, kö ˈü kë Zoova -bha ꞊Gbɛkiö ˈka. Ü -bha -da Zoova -bha mɛn -nu kpö ˈgü -sü -dho Zoova zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü dhi. (Proverbes 27:11) Ü -dho kë mɛn -nu ˈö zuʋ̈gblüdhi ˈdhö -an -gɔ -an ˈˈpiʋ̈. ˈWɔn ˈö -gban -an -bha -Zlan -ya -blɛɛ ˈö- pö: “A -dho ˈdho- ˈa n -yɛɛ bho n dhɔɔbhaamɛ nu kpö ˈgü, ˈö ˈa -tosɛa -kë mü, ˈö ˈwo -kë ma -gɔgümɛn -nu ˈka, ˈö ˈa -kë -a -nu -bha -Zlan ˈka.”—2 Kodhɛngtö 6:16.