'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

-Tosɛta ˈö ˈyaa ɲën ˈBha- kë -ʒian ꞊slɔɔ -ee?

ˈWƆN -GƆ 1

-Zlanwo ˈˈpɛpɛ gagade -pö -ee?

-Zlanwo ˈgümɛn -nu -bha -zoyövadhɛ ˈwaa do. -A -zoyödhe ˈˈpɛpɛ ˈwo bhë gagade -nu -mü -ee?

ˈWƆN -GƆ 2

Gagade ˈö -gban -Zlan -bha, kwa -dho -a dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

ˈTɔŋ- -nu ˈö mɛnbhɩɩdhe -nu ꞊mɔɔn- -bha -wo bɔ -a -ta kö -wo -zlanwo ꞊dede dɔ -wo -dhö -ee?

ˈWƆN -GƆ 3

De -nu ˈwo dhaŋ- ˈgü?

-Zoyödhe zii -nu ˈwo -gban -zuu -nu -bha, -wo mɛn ꞊vadhɛ zuʋ̈ˈˈ -sü ꞊dedewo. ˈˈKɛɛ -a -zoyödhe -nu ˈwo bhë gagade -mü -ee? Biblö -ya -yɔ bɔ.

ˈWƆN -GƆ 4

Kwa ˈˈbheman -nu ˈwo ˈmɛn?

Mɛn ꞊vadhɛ -bha ˈgü ga bhë -tosɛta ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈyaa -mü, ˈˈkɛɛ ˈdhɛ ˈwo bɔ- -bha ˈwo dho -dhɛ ˈˈwɛɛ ˈgü -yö -mü. Biblö -ya -pö ꞊dhɛ?

ˈWƆN -GƆ 5

Gagade ˈö -gban -detakundü waa ˈgbɔɔdü -bha

-Zuu yaa -nu ˈˈpii -yö ˈˈgbɩɩ- ˈö ˈwo pë yaa kë mɛn -nu ˈka, ˈˈkɛɛ ˈkwa -dho -an -bha ꞊faan ˈsü ꞊dhɛ ˈpë ˈˈdhiʋ̈todhɛ ˈyaa ˈdhö -a ˈdhö.

ˈWƆN -GƆ 6

-Zlan -dhɔkë -kɔ ˈˈpɛpɛ -Zlan -dhɛ -së -ee?

Mɛn ˈbhaa -nu -bhaa ˈgü -zlanwo ˈˈpɛpɛ -Zlan -dhɛ -së.. ˈˈKɛɛ Biblö -ya -pö ꞊dhɛ?

ˈWƆN -GƆ 7

De -nu ˈwo -zlanwo -së ˈgü?

Biblö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -takun kö ˈü -Zlan -dhɔkëmɛn ꞊dede dɔ.

ˈWƆN -GƆ 8

-Ka ˈˈkan -zlanwo yaa -bha, ˈka -da -zlanwo -së ˈgü

Yesu -ya -pö: “ˈMɛ ˈö ˈyii bɔ n ˈka kö -yö -nu n -gɔ.” Mɛn ˈü bɔ -a ˈka ü -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dh?

ˈWƆN -GƆ 9

Ü -dho ˈwɔn -së ꞊slɔɔ- -zlanwo -së ˈgü!

Kö ˈü Zoova -dhɔkë, -yö -dho ˈdhuëë- ˈkpɔ ü -bha ꞊dɛɛ, ˈö- kpɔ ü -bha -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü.