'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Kwa ˈgü ˈya ˈdho ga ˈwɔn -së kë -sü ˈka!

Kwa ˈgü ˈya ˈdho ga ˈwɔn -së kë -sü ˈka!

DHIAPIƲ̈ˈˈ -BHƆKWËË

 • 9:30 ˈˈTan

 • 9:40 ˈˈTan No. 77 waa bhɛɛsü

 • 9:50 -Mën ˈö -kë ˈö ˈwɔn -së kë -sü ˈdhö ˈˈgbɩɩ-?

 • 10:05 ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- -pɛ ˈgü -sü: ˈKwa ˈdho -tosɛa kë kwa -dɩ ꞊nii -bha

  • -Kwa yö -kë -kpankwëëdhɛ ˈö ɛntɛnɛtö -ta bhë, -a ˈka -së ˈka

  • -Kwa kwa -kɔ ˈˈyɛ trʋʋˈˈ -së -nu -bha

  • -Kwa -gban zuʋ̈ˈˈ -bhɔ pë -bha -sü -gɔ

  • -Kwa -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -së mɛɛnˈˈ

 • 11:05 ˈˈTan No. 45 waa nɔɔn- -nu

 • 11:15 -Kwa ˈwɔn -së kë mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -dhɛ

 • 11:30 -De -nu -Zlan -dhɛ -sü waa -bɔ ˈˈyi ꞊bhaa -sü

 • 12:00 ˈˈTan No. 63

 ˈˈDƆƆ ˈKA -BHƆKWËË

 • 1:10 ˈˈTan

 • 1:20 ˈˈTan No. 127 waa bhɛɛsü

 • 1:30 ˈˈDhɛɛtadhiaŋ-: -Mën ˈö ˈkwa -dho -a -kë kö ˈkwa ˈdho ˈˈkpënŋ- kë -Zlan -gɔ?

 • 2:00 -To mɛn ˈˈtʋdhö -wɔn ˈö go La Tour de Garde ˈgü

 • 2:30 ˈˈTan No. 59 waa nɔɔn- -nu

 • 2:40 ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- -pɛ ˈgü -sü: -Kwa -tosɛa kë ꞊dhɛ -kɔ ˈö -Zlan -bha -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -ya -zɔn ˈka -a ˈdhö

  • -Kwa ˈsëëdhɛ draanˈˈ -kɔ -së kë

  • -Kwa Biblö -bha ˈˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu -ya ꞊bhlëë ˈgü

  • ‘Kwa ˈgü ˈya ˈdhö ga’

 • 3:40 Kwa ˈgü ˈyii ga, ꞊trɔɔn -mɛɛn ˈö ˈkwa -dho -a ꞊slɔɔ?

 • 4:15 ˈˈTan No. 126 waa bhɛɛsü