-Bhɔkwëë ˈkpii- -dhɛkpaɔyi ˈdhɛ ˈö ˈdhö -a -bhaa ˈˈbin ꞊ya ˈman, -bhö ü -kɔ ꞊nënŋ -dhɛkpaɔyi ˈö bhë, -a -bhaa pë ˈˈbulanŋsü -ta kö pë -dɛɛ ˈö yö ˈˈkpɛnŋ ˈü- -ga ɛɛnˈˈ ˈü- ˈsü.