'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Zanvie 2018

-Zlanwopö -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

-Zlanwopö -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

●○○ -WOMƐNDHƐSÜ -BLƐƐSÜ

Dhɛɛˈˈ: Biblö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kwa -takun ꞊dɛɛ -ee?

Biblö ˈˈɲan: 2Ti 3:16

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: -Mën ˈö Biblö -ya -wɔn ꞊blɛɛ?

○●○ -WOMƐNDHƐSÜ -DƐƐ

Dhɛɛˈˈ: -Mën ˈö Biblö -ya -wɔn ꞊blɛɛ?

Biblö ˈˈɲan: Mt 6:10

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: -Mën ˈö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a -kë?

○○● -WOMƐNDHƐSÜ ꞊PLƐ -NAAN

Dhɛɛˈˈ: -Mën ˈö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a -kë?

Biblö ˈˈɲan: Dn 2:44

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: ˈˈKpɔnŋtaadhɛ -dho kë -kɔ -kë ꞊dhɛ?