'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Zanvie 2018

Zanvie 8-14

MATIÖ 4-5

Zanvie 8-14
 • ˈˈTan 82 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Gleŋ -nu ˈwo go ˈˈdhɛɛtadhiaŋ- ˈö Yesu -ya zë -tɔn -ta, -a ˈgü”: (Min. 10)

  • Mt 5:3—ˈMɛn ˈwo- ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ -an -bhawɔn -yö -Zlan -Wo -bha, -an -bha -së. (“-An -bha -së,” “ˈmɛn ˈwo- ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ -an -bhawɔn -yö -Zlan -Wo -bha” -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn -nu ˈwo -gban Mt 5:3 -bha, nwtsty)

  • Mt 5:7—ˈMɛn ˈö mɛn -wëë -ya -nu -kë -a -nu -bha -së. (“ˈö mɛn -wëë -ya -kë” -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 5:7 -bha, nwtsty)

  • Mt 5:9—ˈMɛn ˈwo mɛn -nu -kɔ wü ˈkoo -a -nu -bha -së. (“mɛn -nu -kɔ wü ˈkoo” -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 5:9 -bha, nwtsty; w07-F 1/12 17)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Mt 4:9—-Mën ˈö Sɔtraan -ya -pö Yesu -dhɛ -ya kë? (“kö ˈi n -dhɔkë” -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 4:9 -bha, nwtsty)

  • Mt 4:23—Yö ꞊bhlëësü ꞊plɛ -mɛɛn ˈö Yesü kun -a kë -ni ˈgü? (“mɛn ꞊klaŋ kë -sü ... -zlanwopösü” -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 4:23 -bha, nwtsty)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn ü -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • Pë -sɛŋbɔ -nu ˈˈwɛɛ ˈbha -mɛɛn ˈü -an ꞊slɔɔ Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü, -a ˈgü?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4) Mt 5:31-48

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) Kpɔɔˈˈ -Zlanwopö -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu -bha.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 5) Video bhë- ˈˈwɩ kö ˈka- ˈˈdoo dɔ.

 • ˈˈDhɛɛtadhiaŋ-: (Min. 6) w16.03-F 31-32—-A ˈwɔn -gɔ: ˈDhɛ ˈö Sɔtraan -yö Yesu ˈgüdan, -ya sü ꞊dedewo ˈö ˈdho -a ˈka -Zlan -dhɔkëgükɔ -ta ˈˈdhʋŋ -ee?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ