Matiö ˈˈɲan ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ 8 waa 9 -wo -we Yesu -bha -zlanwopö -yö ˈö- -kë Gadhidhe -sɛ ˈgü bhë, -a ˈka. -Dhɛ ˈö Yesu ˈyö mɛn -nu ˈˈdhɛ -kë, -ya -zɔn ꞊dhɛ -a ˈˈpii -yö ˈˈgbɩɩ-. ˈˈKɛɛ pë ˈö- -zɔn ˈzü ˈyö ˈtɔɔ- mɛnbhɩɩdhe -dhɔ waa -an -wëë -ya -kë.

 1. Yesu -yö ꞊weeyuamɛn do ˈˈdhɛ -kë.—Mt 8:1-3

 2. Yesu -yö ˈˈsɔdha -gɔmɛn do -bha gwëëmi ˈˈdhɛ -kë.—Mt 8:5-13

  -Yö Piɛdho -bha dhebɔdhe ˈˈdhɛ -kë.—Mt 8:14, 15

  -Yö -zuu yaa -nu -kë mɛn -nu ˈgü, ˈö mɛn -nu -kë ˈˈklʋ̈ʋ̈klʋ̈. —Mt 8:16, 17

 3. -Yö -zuu yaa ˈˈkɛkɛsü -nu -kë mɛn -nu ˈgü, ˈyö -an bɔ -bhɔ -kplu do ˈgü.—Mt 8:28-32

 4. Yesu -yö -gɛnloomɛn do -kë ˈˈklʋ̈ʋ̈klʋ̈.—Mt 9:1-8

  -Yö dhebɔ do ˈö ö -kɔ ˈpa -a -bha sɔ ˈka, -a kë ˈˈklʋ̈ʋ̈klʋ̈, ˈyö Zɛdhiusö ˈdhu bho ga ˈgü.—Mt 9:18-26

  -Yö ˈˈɲɛɛntiimɛn do waa ˈˈbhʋbhʋmi do -kë ˈˈklʋ̈ʋ̈klʋ̈.—Mt 9:27-34

 5. Yesu -yö -ʒiö ˈˈkwi ˈpö- waa ˈpö- -nu -bhiëë -ta ˈdɔɔndhö ˈyö ˈˈyuëdhi suu ꞊gban ˈˈpɛpɛ -bha ˈˈyua -nu bho -an -bha, ˈö ꞊niɔɔmɛn -nu suu ꞊gban ˈˈpɛpɛ -kë ˈˈklʋ̈ʋ̈klʋ̈.—Mt 9:35, 36

A -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ mɛn -nu -dhɔ waa -an -wëë -yö n -kë?