'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | MATIÖ 6-7

ˈPë ˈö ˈkwa dho- ꞊mɔɔ -blɛɛsü yö -mü -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈka

ˈPë ˈö ˈkwa dho- ꞊mɔɔ -blɛɛsü yö -mü -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈka

Yesu -ya -zɔn Dëmɛn -bha bhɛɛwo ˈgü ꞊dhɛ ˈwɔn -nu ˈwo -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ waa- dhɔɔbhawɔn kë -sü -nu -bha bhë, kwa dua -mü kö ˈkwa -an bɔ ˈˈdhiʋ̈ kwa -bha -tosɛta ˈgü.

6:9-13

 • -Zlan ˈtɔ

  -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ

  -Zlan dhɔɔbhaawɔn

 • -Bhöpë ˈö ꞊mɔɔn kwa -bha ꞊dɛɛ

  Kwa -kë -sɔŋ yaya -nu -bhawɔn -to -sü

  Kwa dha Sɔtraan -gɔ -sü

Pë ˈbha -nu ˈwo -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa ꞊bhɛɛ -an -wɔn ˈgü, ˈwo ˈtɔ-:

 • kö -zlanwopösü -yö ˈdhö ˈˈdhiʋ̈.

 • kö -Zlan -yö ö -bha -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ nu kwa ꞊dhegblü -nu ˈwo -an -wëëdhɛ bho -ni ˈgü, -an -dhɛ.

 • kö -Zlan -yö ˈdhuëë- ˈkpɔ ˈkɔ dɔ -yö waa -zlanwopö -yö -nu -bha.

 • kö -Zlan -yö ˈwɔndɔdhe waa ꞊faan nu kwa ˈˈDhiʋ̈ʒiöwomɛn -nu -dhɛ.

 • -A ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu