LA TOUR DE GARDE

Dhɛɛˈˈ: Mɛn ˈbha -nu -wa pö ꞊dhɛ Biblö -bha ˈˈtʋ̈ŋ -ya -ʒiö. ˈˈKɛɛ mɛn ˈbha -nu -wa pö ˈpö ꞊dhɛ -a ꞊bhlëë -yö ꞊tun -dhö. ˈYö bhi -zë ꞊wɛ? ˈÜ- pö ꞊dhɛ?

Biblö ˈˈɲan: 2Ti 3:16, 17

-A nu -kɔ: Yi -bha ˈsëëdhɛ ˈö yö, -yö ˈwɔnzuan -së -nu ˈwo Biblö ˈgü, -an -wɔn ꞊blɛɛ. ˈGo mü ˈzü, -yö -kɔ ˈkwa -dho -a kë -a ˈka kö ˈkwa ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ -a -wopösü ˈgü, -a -zɔn.

-KWA GAGADE -ZƆN MƐN -NU -DHƐ

Dhɛɛˈˈ: Kwa yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ˈˈdhiʋ̈todhɛ -bha -ee?

Biblö ˈˈɲan: Mt 24:3, 7, 14

Gagade: Pë ˈö Biblö -ya ˈpö bhë, -ya -zɔn ꞊dhɛ kwa yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ˈˈdhiʋ̈todhɛ -bha. ˈˈKɛɛ nɔɔn- -së -mü, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -ya -zɔn ꞊dhɛ ˈwɔn -së -nu -wo ˈˈdhiʋ̈.

KA BIBLÖ -SÜ ꞊DHƐ -MËN ˈDHÖ?

Dhɛɛˈˈ: Dhɛɛˈˈ ˈö- ˈˈpian 1 -ta bhë, -bhö -a -wo pö. Bhi zë, ü Biblö -sü ꞊dhɛ -mën ˈdhö?

-A nu -kɔ: Yi ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn ˈö yö- nu -ni ˈgü mɛn -nu -dhɛ.

Ü -DE -BHA ˈSËËDHƐ NU -KƆ ˈˈSLÖ -BƐN ZË

-Bhö -a ˈwɔnzuan -nu ˈwo ˈˈdhiʋ̈ bhë, -an -ga kö ˈü ü -de -bha -zlanwopö -yö ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.