'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Masö 2017

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Kwa -dho yö kë De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ? ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Kwa -dho yö kë De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ? ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Wo ˈsëëdhɛ -be ˈnën De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ? -pë -kë kö ˈkwa- ˈsü ˈkwa mɛn -nu ꞊klaŋ kë -a ˈka -an -bha ꞊klaŋ züdɔdhɛ ɛɛnˈˈ ˈˈdhiʋ̈tadhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈka. A ˈwɔn -gɔ 1 ˈö yö- ˈka- 4 -bha -yö ꞊klaŋdhiʋ̈nën -nu -takun kö -wo kwa dɔ. -A 5 ˈö yö- ˈka- 14 -bha -yö -an -takun kö -wo kwa këyö -nu dɔ. ˈYö -a 15 ˈö yö- ˈka- 28 -bha, -yö pë ˈö kwa -bha -kɔlokota -ya -kë, -a -zɔn -an dhɛ. -Yö -së kö ˈkwa- ˈwɔn -gɔ -nu ˈsü do do, kö ˈkwa -an draanˈˈ. Ɛɛnˈˈ ˈzü kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈö ˈkwa dho vɛɛdho ˈwɔn -gɔ do ˈbha ˈö -klaŋdhiʋ̈nën -bhawɔn ˈdhö- -bha,-a -ta. -A ˈwɔn -gɔ -dhɛ ˈö ˈdhö, -yö ˈsëëdhɛ ˈˈpian do -ta. Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- -zɔn ꞊klaŋdhiʋ̈nën -nu -dhɛ minitö ˈˈsoodhu ɛɛnˈˈ -kɔŋ do ˈˈpiʋ̈.

  • -Kwaa pö- -dhɛ -yö ö -zoto kë dhɛɛˈˈ bhë, -a ˈˈpiʋ̈.

  • -Kwa ˈwɔn -gɔ bhë, -a -wo pö kwa ˈˈkwëë. Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- ꞊gban -wo pö do ɛɛnˈˈ ˈzü ˈkwa- ˈˈpian ˈsü do do ˈkwa- -wo pö.

  • Pë ˈö ˈkwa- -wo pö bhë, -kwaa ˈˈdoo dɔ. Dhɛɛˈˈ -nu ˈwo -wo kpö -nu -gɔ ˈˈshia bhë, -kwa -an ˈkpɔ kö pë ˈˈbin -nu ˈwo- ˈgü bhë, ˈkwa -an -zɔn -an -dhɛ. Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo- ˈgü, ꞊ya kë ꞊dhɛ -an -wopösü -dho kë -së, -kwaa -wo pö kö ˈkwa -an ˈˈdoo dɔ. -A -zɔn -a -dhɛ ꞊dhɛ ˈwɔn -gɔ ˈsɛɛn- tii -nu bhë, ˈwɔn -gɔ ˈö ˈˈdhʋŋ bhë, -an -yɔ -mü

  • ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkɔnën “-Bhö dho -a ˈka ˈˈdhiʋ̈” -yö mü, -kwaa -wo pö kwa ˈˈkwëë kö ˈkwa- ꞊faan ˈmën kö -yö ˈto -wo -nu bhë, -an ˈˈpiʋ̈.

ˈSëëdhɛ -be ˈnën bhë, -a -dhɛ ˈö ɛntɛnɛtö -ta ˈnën -dɛɛ.