'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Kwa ꞊dhɛgblü -nu ˈwo mɛn -dhɛ -ni ˈgü Dëmɛn -bha ˈˈdooka -bhöpë -ta Albani.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ WAA KWA -BHA -ZLANWOPÖ -YÖ -BHƆKWËË -KË -A ˈKA ˈSËËDHƐ Masö 2017

ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

La Tour de Garde waa gagade ˈö go Biblö ˈgü ˈö -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha, -an nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu. -Bhö -an -ga kö ˈü ü -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

“-A ü ˈˈpiʋ̈, kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈa ü dha”

-Dhɛ ˈö Zoova -yö Zedhemi -kë ö -wodhiʋ̈lomɛn ˈka, Zedhemi -bhaa ˈka, -a -kɔ ˈyi ˈdho ꞊mɔɔn yö ö bhë, -a kë -sü -bha. Zoova -ya zuʋ̈ˈˈ -kë -saa -kɔ -kë ꞊dhɛ?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

-Wa wo ꞊kwaa Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -sü -zü

Izraɛdhömɛn -nu -bhaa ˈka, -an -bha ˈˈsaa- -nu -dho ˈˈdhɛ kpa -an -bha ˈwɔn yaa -nu -ta. Zedhemi -yö Izraɛdhömɛn -nu -bha ꞊sɔŋ yaa waa -an ˈˈgblʋ̈ʋ̈dhɛtii -wɔn -nu ꞊blɛɛ ꞊faan ˈka.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Kwa -dho yö kë De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ? ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Bhö yö kë ˈsëëdhɛ -be ˈnën bhë, -a ˈka kö ˈwɔn -nu ˈwo -gban Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu, kwa këyö -nu waa kwa -bha -kɔlokota -nu -bha, -an -zɔn ü -bha Biblö ꞊klaŋ -nu -dhɛ.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Zoova ˈyii ˈˈdhiʋ̈ ˈsü mɛn ˈka, pë ˈbha ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha -yö dhi mɛn -gɔ

Izraɛdhö ꞊kwɛŋzü, mɛn -nu ˈwo to Zoova -bha -ʒiaan -ta, zuʋ̈ˈˈ ˈwaannusü, zuʋ̈gblüdhidhe waa -yadeflëëgüdhe -kun -an -gɔ.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Kwa -dho yö kë -Ka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlan -wo -bha ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Bhö pë ˈˈbin -nu waa Biblö ˈˈɲan -nu bhë, -an ˈsü kö ˈü gagade -gɛngbandhɛ -nu ˈwo Biblö ˈgü -an -zɔn mɛn -nu ˈö ˈwaa ˈsëëdhɛ dɔ -së ˈka -an -dhɛ.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Izraɛdhömɛn -nu -zo -yö -tröö Zoova ˈka

-Dhɛ ˈö Zoova -Zlan -ya pö Zedhemi -dhɛ ꞊dhɛ -yö ˈˈta ˈsü ˈˈkidhʋ̈ŋ 2000 ˈˈpiʋ̈ kö -yö ˈfeŋga do -bin Öflatö ˈˈsɔɔ bhë, -mën ˈö kun -a ˈˈpiʋ̈ kö -ya -zɔn?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kwa kwa -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -takun kö -an -zo ˈya ˈdho ꞊tröö Zoova ˈka

-Zlan -dhɔkë ˈkɔɔsü -së ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ˈkɔdhi -nu -takun kö -an -zo ˈya ˈdho ꞊tröö Zoova ˈka. -A -dho bɔ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈwo -gban -Zlan -dhɔkë ˈkɔɔsü -bha, -an ˈgü kɔ -kë ꞊dhɛ?