'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Masö 2016

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Zlan -dho mɛn -nu bho ga ˈgü -gɔtadhɔpë ˈsaa- ˈgü.

-Zlan -dho mɛn -nu bho ga ˈgü -gɔtadhɔpë ˈsaa- ˈgü.

-Zo -bo ˈwlaan- -ya -kë ˈö ˈkwa kwa -zota ˈwɔn -së ˈö -Zlan -dho -a kë kwa -dhɛ dhiʋ̈ˈˈ -gɔtadhɔpë ˈsaa- ˈgü, -a ˈgü. -A ˈwɔn -së -nu ˈwo bhë -a do ˈnën -tɔ -go ga ˈgü -sü. ˈYaa gun Zoova ˈˈpiʋ̈ -be kö mɛnbhɩɩdhe ga toŋtoŋdhö. -Yö ˈnën -wɔn ˈgü ˈö kwa -bha mɛn -ya ga, ˈyö mën kwa ˈka ꞊dedewo bhë. (1Ko 15:26) -Dhɛ ˈö Yesu ö -bha gwëëˈˈ -nu yö kö -wo Dhazaa -bha ga -gbo -bɔ -ni ˈgü, -wëë -yö -bɔ -a -ta. (Zn 11:33-35) -Dhɛ ˈö kë ꞊dhɛ Yesu -yö -bhɔ ö Dë -bha kpakpadhö bhë, -yö kë kwa ˈˈɲaan ꞊dhɛ kwa -bha mɛn -nu ˈö -an -dhɔ kwa kë, ꞊wa go kwa -bha, -yö -mën Zoova ˈka ˈpö ꞊dedewo. (Zn 14:7) Zoova -dho mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an bho ga ˈgü. -Ya ˈˈpiʋ̈ ˈö- kë ˈˈdhʋ̈ ˈˈvaandhö.—Jb 14:14, 15.

Zoova -dho mɛn -nu bho ga ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ? ˈYii- -bho ˈko -ta kë kwa -dhɛ. ˈˈKɛɛ -dhɛ ˈö kë ꞊dhɛ Zoova -zë ˈyaa ˈwɔn ˈˈbhluubhlu kë bhë, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa kwa -zo yö ꞊dhɛ -go ga ˈgü -sü ˈyi ˈdho kë ˈˈbhluubhludhe ˈgü. (1Ko 14:33, 40) ˈKwi -dho ˈdho ga -ta ˈzü. ˈˈKɛɛ kwa -dho kwa ˈˈɲan ˈto mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ˈö ˈwo -dho ˈgo ga ˈgü -an -gɔ, kö ˈkwa kwa -kɔ -ya -an -gɔ. Ga -ya bhɔ ü -ta, ü ü -zota -go ga ˈgü -sü ˈgü -ee? (2Ko 4:17, 18) Ü Zoova ˈˈnuɛ bho -gɔtadhɔpë ˈö nu bhë, -a -bha -ee? -A -zɔn ˈö- -wo kwa -dhɛ ö ˈˈDhiwo ˈgü ꞊dhɛ mɛn ˈö ꞊wa ga -wo -dho ˈgo ga ˈgü bhë, ü- ˈˈnuɛ bho -a -bha -ee?—Kod 3:15.

  • Ü ˈˈtɛɛdo ɛɛnˈˈ ü mɛn -nu -mɛɛn ˈü- ˈˈpiʋ̈ kö ˈü ü ˈˈɲan -kpan -an -bha ˈˈvaandhö?

  • Mɛn -nu ˈö Biblö -an -wɔn -blɛɛ bhë, de -nu ˈü- ˈˈpiʋ̈ kö ˈü ü ˈˈɲan -kpan -an -bha, kö ˈü ˈˈdoo dɔ -an ˈˈpiʋ̈?