• ˈˈTan 68 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö ˈto -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Zɔbö ˈö kë mɛn kpɛnŋdhö ˈka bhë, -yö -wëëwo -kpɔ”: (Min. 10)

  • Job 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16—Pë ˈö mɛn -nu -wa pö kö -wo -wëëwo ˈkpɔ -ni ˈgü, ˈyaa ˈgo -an zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈. (w13-F 15/8 19 § 7; w13-F 15/5 22 § 13)

  • Job 9:20-22—Zɔbö -ya pö ꞊dhɛ -Zlan ˈˈtʋ ˈyaa ö -bha -kë kpɛnŋdhösü -bha. (w15-F 1/7 12 § 2)

  • Job 10:12—ˈKö -de -yö -gun ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ꞊dede ˈgü, Zɔbö -yö Zoova -wɔn -së -blɛɛ. (w09-F 15/4 7 § 18; w09-F 15/4 10 § 13)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Job 6:14—Zɔbö -ya -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -dhɔ ꞊dede -wɔn -yö ˈˈgbɩɩ-? (w10-F 15/11 32 § 20)

  • Job 7:9, 10; 10:21—Kö Zɔbö -yö ö -zo -yö -gogagüsü -dhɛ, -mën ˈö -kë ˈö pë ˈö Biblö ˈˈɲan -nu bhë -an ˈgü, -an blɛɛˈˈ? (w06-F 15/3 14 § 10)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: Job 9:1-21 (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: -Bhö T-35 nu mɛn -nu -dhɛ. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a -yɔ bɔ ꞊taabha kö ˈbha -wo -a -mɛn -dhɛ, -bhö -a ˈkpɔ. (Min. 2)

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: -Kɔ ˈö ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë -a ˈka, -wa ˈˈslö do kë. Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ T-35 ˈsü -sü -bha, -wa nu -a ˈˈpiʋ̈. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ -a -mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ. (Min. 4)

 • Biblö draansü: fg ˈwɔn -gɔ 2 § 6-8 (Min. 6)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 114

 • Ü mɛn ˈˈwɛɛ -nu -zogban -ni ˈgü, -bhö ˈwɔn -bhokoo kë: (Min. 15) Video ˈö mɛn zii -nu ˈwo- -ga -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -yö ꞊klaŋ ˈˈdhiʋ̈ bhë, bhö -a ˈˈwɩ. ꞊Ya ɲën, -bhö -a pö ˈˈtʋtomɛn -nu -dhɛ kö -wo pë ˈö -kë ˈö kwa dhegblü ꞊plɛ bhë ˈwo ˈwɔnzuan -së ˈka mɛn -zogban -sü ˈgü -wa -wɔn blɛɛˈˈ. Mɛn ˈö- -bha mɛn -ya ˈˈshiʋ̈ ˈnën ˈwo- -zogban.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 11 § 12-20, -zobodhe ˈö p. 98 -ta (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 27 waa bhɛɛsü