'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

-Zlanwopö -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

-Zlanwopö -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

●○○ -WOMƐNDHƐSÜ -BLƐƐSÜ

Dhɛɛˈˈ: ˈWɔn ˈö -dho kë -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü kwa -dho -a dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Biblö ˈˈɲan: Is 46:10

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: -Dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -së -mɛɛn ˈö -Zlan ˈdhö- ˈˈplüün -bho -sü ˈka mɛnbhɩɩ -nu -dhɛ?

○●○ -WOMƐNDHƐSÜ -DƐƐ

Dhɛɛˈˈ: -Dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -së -mɛɛn ˈö -Zlan ˈdhö- ˈˈplüün -bho -sü ˈka mɛnbhɩɩ -nu -dhɛ?

Biblö ˈˈɲan: Ps 37:29

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: ˈMën ˈkwa -dho -a kë kö pë ˈö -Zlan -ya ˈˈplüün bho ˈkwa- yö?

○○● -WOMƐNDHƐSÜ ꞊PLƐ -NAAN

Dhɛɛˈˈ: ˈMën ˈkwa -dho -a kë kö pë ˈö -Zlan -ya ˈˈplüün bho ˈkwa- yö?

Biblö ˈˈɲan: Ps 37:34

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: -Tosɛta -kë -kɔ -mɛɛn ˈö -Zlan ˈdhö- ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa- -kë?