'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Jéhovah te donnera du courage

Jéhovah te donnera du courage

ˈKa kë ꞊klaŋ ˈˈdhiʋ̈, ˈka -de -zɔn Zoova -bha ꞊Gbɛkiö ˈka -sü ɛɛnˈˈ -zlanwopösü ˈˈsuʋ̈ -yö ˈka -kë -ee? ꞊Ya kë ꞊dhɛ -a ˈˈsuʋ̈ -yö ˈka -kë, ka “-zʋ” -dho “-gban” -kɔ -kë ꞊dhɛ kö ˈka dhiaŋ -zë? (1Te 2:2) ˈMën -wɔn ˈgü ˈka -dho dhiaŋ zë? ˈKa ka bo video Jéhovah te donnera du courage -ga ˈsü ˈka, -ka dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö -an -yɔ bɔ:

  1. Biblö -bha -kwɛzlan -mɛɛn ˈö Sofia -zo -gban?

  2. -Zlanwopösü ˈˈslö ˈwo- -kë bhë, -yö Sofia -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ?

  3. ˈMën -kë ˈka dua ˈdhö -mü kö ˈka -zlanwopö ka ˈˈtɛɛbɔ -nu -dhɛ?

  4. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwaa ꞊klaŋnën ˈka ˈzü, -gleŋ -mɛɛn ˈö video bhë -ya -da kwa -bha?