'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Kwa ꞊dhegblü -nu ˈwo -zlanwopö -ni ˈgü Cambodge.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ WAA KWA -BHA -ZLANWOPÖ -YÖ -BHƆKWËË -KË -A ˈKA ˈSËËDHƐ Fevlie 2018

-Zlanwopö -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

-Zlanwopö -kɔ ˈˈslö -nu -bha dhɛɛˈˈ -nu ˈnën ˈwo ˈtɔ-: Biblö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kwa -takun ꞊dɛɛ -ee? Waa ꞊klaŋ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -wo -yö do -ee? -Dhioo -nu ˈwo go- ˈgü, -wo -së -ee?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

ˈWɔnzuan ˈö -gban -mlü ga waa blëë yaa -nu -bha

-Mën ˈö Yesu kun- ˈˈpiʋ̈ kö -ya -zɔn ˈwɔnzuan bhë- ˈka? De ˈö -tɔ pëtamɛn? Pëtamɛn ˈyɔɔ-? Waa -mlü ˈˈkanmɛn -nu?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

ˈWɔnzuan -nu ˈwo -gban -Gblüdëdhɛ -bha waa -gleŋ -nu ˈwo go -an ˈgü

Yesu -yö ˈwɔnzuan -bhaasü -nu -sü kö -yö -gleŋ -sɛŋbɔ -nu -da kwa -bha. -Gleŋ ˈˈwɛɛ ˈbha -mɛɛn ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- -sü Matiö ˈˈɲan ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ 13 ˈgü?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Mɛn kpö ˈˈtɩtɩ ˈö mɛn ꞊va ˈˈdhi gba

Yesu -ya -pö ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ ꞊dhɛ ˈkö kë ꞊dhɛ ˈbluu- ˈˈsoodhu waa ˈyuʋ̈- ꞊plɛ ˈˈkpaan ˈnën ˈö -an -gɔ, -wo -bhöpë nu mɛn ꞊va bhë -an -dhɛ. -Mën ˈö -kë? -Gleŋ -mɛɛn ˈö go- ˈgü?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

“-Bhö i dë waa- i dhe -a -nu ꞊bhlëë -ya”

ˈTɔŋ- ˈö -kë: “-Bhö i dë waa- i dhe -a -nu ꞊bhlëë -ya” ˈka bhë, Yesu -yö -gbɔɔn -a -ta. Kwa dë waa kwa dhe ꞊bhlëë -ya -sü ˈˈtʋ̈ŋ -yö -ʒiö -ee?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Kwa -bha -zotadhe -yö ꞊dhɛ ˈde -bhaa ˈdhö?

ˈMën ˈkwa -dho -a -kë kö ˈkwa ˈto -Zlan dhɔɔbhaawɔn ꞊keŋ-, kö ˈkwa ˈdho ˈto Sɔtraan -bhaa ꞊keŋ-? Pë ˈö -dho kwa -takun kö ˈkwa ˈˈkan -zotadhe yaa -bha, Yesu -ya -yaaga -zɔn.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka: Dhɛɛˈˈ -së -nu ˈkpɔ -sü ˈka

Yesu -yö -bɔ dhɛɛˈˈ -nu -ta ˈö -gleŋ ꞊va -da mɛn -nu ˈö kun -an ꞊klaŋ kë -ni ˈgü, -an -bha. Kwa -dho ˈto -a -bha mɛn ꞊klaŋ -kë -kɔ -së bhë- ˈˈpiʋ̈ -kɔ -kë ꞊dhɛ -zlanwopödhɛ ˈgü?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

ˈKwa ˈdho -pö ɛɛnˈˈ mɛn ˈˈwɛɛ -nu -pö ˈwɔn yaa ˈgü

Yesu -yö ˈwɔnzuan -nu bhë, -an -sü kö -ya -zɔn ꞊dhɛ -pö ɛɛnˈˈ mɛn ˈˈwɛɛ -nu -pö ˈwɔn yaa ˈgü -sü -yö ˈya-. -Mën ˈö ü -gɔ ˈö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -pö ˈwɔn yaa ˈgü?