'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | ISAÏE 63-66

Dhaŋ- -dɛɛ waa ˈˈsɛ -dɛɛ -nu zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -dho dhi

Dhaŋ- -dɛɛ waa ˈˈsɛ -dɛɛ -nu zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -dho dhi

Pë ˈˈpɛpɛ -bha -kë -dɛɛ -sü ˈö -Zlan -ya ˈˈplüün bhö Isaïe 65 ˈgü -bhë, -a -bha -kë gagade ˈka -sü -wɔn ˈgü, Zoova -ya -wɔn ꞊blɛɛ ꞊dhɛ pë ˈö -ya kë ˈsaadhö, -a ˈdhö.

Dhaŋ- dɛɛˈˈ waa ˈˈsɛ -dɛɛˈˈ -nu ˈö ˈwɔn zii -nu ˈwi ˈdho nu kwa -zo ˈˈpiʋ̈ mü bhë, Zoova -ya -an -kë.

65:17

Dhaŋ- -dɛɛ ˈnën -tɔ -mën?

  • Mɛnkɔɔnsü -dɛɛ ˈö -dho ˈwɔn -së kë ˈˈsɛ -ta.

  • -Dhɛ ˈö Yesu -yö -kë -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈö dhaŋ- ˈgü, -a -Gblüdë ˈka 1914 ˈka bhë, ˈyö -a mɛnkɔɔnsü ˈö dhʋ̈ -yö -ya.

ˈˈSɛ -dɛɛ ˈnën -tɔ -mën?

  • Yö ˈnën -tɔ mɛn suu ꞊gban ˈdo ˈdo, ˈˈsɛgɔ ꞊gban ˈdo ˈdo ɛɛnˈˈ -wo suu ꞊gban ˈdo ˈdo pömɛn -nu ˈwo -dho ˈˈwɩ- -bha kö dhaŋ- -dɛɛ -yö -an ꞊kɔɔn.

ˈWɔn zii -nu ˈwi ˈdho nu kwa -zo ˈˈpiʋ̈ ˈzü -kɔ -kë ꞊dhɛ?

  • Pë -nu ˈwo -dho kwa -zo -bo ˈwɔn ˈˈdhiʋ̈ ɛɛnˈˈ saanˈˈ -nu ˈka, ˈwi ˈdho kë ˈzü.

  • Mɛn -nu ˈwo -dho -klu -Zlan -bha -dho -tosɛta din yö. ˈYö ˈwɔn -së ˈö -dho kë -an -dhɛ yi ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka, ˈnën -dho ˈto -an -zo ˈˈpiʋ̈.