'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | ISAÏE 58-62

“Zoova -bha ˈwɔn -së kë -kwɛ -wɔn blɛɛˈˈ”

“Zoova -bha ˈwɔn -së kë -kwɛ -wɔn blɛɛˈˈ”

“Zoova -bha ˈwɔn -së kë -kwɛ” bhë, ˈyaa -kwɛ ꞊dede ˈka

61:1, 2

  • -Yö ˈnën -tɔ ˈˈtʋ̈ŋ ˈö Zoova -ya nu mɛn -nu ˈwo wo -de ˈsü ˈˈtɩtɩ -an -dhɛ kö -wo ˈˈwɩ -nɔɔn ˈö mɛn bho ˈˈgan ˈgü, -a -bha.

  • -Kwɛ -këŋ do -blɛɛsü -ˈka, -Zlan -bha ˈwɔn -së kë -kwɛ -zü -yö -dɔ ˈˈtʋ̈ŋ ˈö Yesu -yö -zlanwopösü züdɔ -kwɛ 29 K.Y. ˈka bhë, -a ˈka. -A ˈˈdhiʋ̈ -ta yi ˈö Zoova -yö bhlɔɔ bho ö ˈgü -a ˈka, Zedhizadhɛmö -pö ˈgü shiʋ̈ˈˈ -sü ˈka -kwɛ 70 K.Y.

  • ꞊Dɛɛ, -dhɛ ˈö Yesu -yö -kë -Gblüdë ˈka dhaŋ- ˈgü 1914 ˈka, ˈyö -Zlan -bha ˈwɔn -së kë -kwɛ -zü -yö dɔ -a ˈka. -A ˈˈdhiʋ̈ -dho -ta ˈˈklʋʋbhɔdhe ˈkpii- yi ˈka.

Zoova -yö ˈdhuëë- ˈkpɔ ö -dhɔkëmɛn -nu -bha “kpɛnŋdhödhɛ ˈˈdhü ˈkpii- -nu” -nu -an -dhɛ -sü ˈka

61:3, 4

  • ˈˈDhü ˈkpii- -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -wo -gla wo ˈˈkwëë ˈˈblü. ꞊Wa ˈˈgla ˈˈdhʋ̈, ˈyö -wo dɔ wo ˈko -gban -gɔ.

  • -An ˈˈɲun ꞊gblɛɛn ꞊gblɛɛn -nu ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ʒiö koo, kö -wo -an kë ˈˈgɛnŋgɛnŋ kë ˈˈdhʋ̈ kö -wo -gban ˈˈtɛɛ ˈˈgbɩɩ- -nu -gɔ.

  • ˈˈDhü ˈkpii- -nu ˈˈbin -yö -kpa ˈˈdhü ˈsɛɛnsɛɛn- -nu -ta kö ˈwa ˈdho ga. -An ˈˈdhɛɛ -nu ˈwo -pö -wo ˈˈsɛ kë -së.

ˈˈƝɔn -a ꞊troo -nu ˈwo to, ˈö ˈwo ꞊dhɛ “ˈˈkpɛnŋdhödhɛ ˈˈdhü ˈkpii- -nu” ˈdhö bhë, -wo wo -kɔ kpa mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo kwa -bha -kɔlokota ˈgü, -an -ta, ˈyö ˈwo -an -takun.