Yesu -ya -pö :‘-Ya -gbaɔ ka -gɔ ˈˈwɛɛwɛɛ. Kaa -dɩ ˈpö, -kaa nu mɛ -nu -dhɛ ˈˈwɛɛwɛɛ.’ (Mt 10:8) -Wo ˈö bhë, -to -a ˈˈpiʋ̈ -sü ˈka, ˈkwa Biblö ɛɛnˈˈ ˈsëëdhɛ -nu ˈwo -gban -a -ta, -a nu mɛn -nu -dhɛ, ˈkwaa- pö -an -dhɛ -wa ˈˈdhɔ. (2Ko 2:17) ˈˈKɛɛ, ˈsëëdhɛ -nu ˈwo bhë, gagade -tiaandhö -nu -wo -an ˈgü. ꞊Ya ˈgo mü, yö ˈˈgbɩɩ- ˈnën ˈkwa- -kë, ˈyö ˈwëëga ꞊va ˈnën ˈkwa- sü kö ˈkwa -an -pë -kë, kö ˈkwa -an bɔ -zlanwokɔdhi -nu ˈwo ˈˈsɛ -todhʋ̈sü ˈgü, -an ˈgü. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -a -dhɛ ˈö ˈkwa -bhawɔn ˈö- -bha ˈnën ˈkwa- ˈsü.

ˈKwa ˈsëëdhɛ -nu -gblü -ni ˈgü mɛn -nu -ta, -a -de -ʒian -zlanwopösü ˈö -kan mɛn ˈgü -a ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, -kwaa kë kwa ꞊suan ˈka. (Mt 7:6) ˈKwa ˈdho -a nu dosɛnŋ mɛn -dhɛ. -Kwa kwa ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- kö ˈkwa ˈˈdoo dɔ -an ˈˈpiʋ̈ kö ꞊ya kë ꞊dhɛ -a -dhɔ ˈdhö -an -bha, ˈkwa- dɔ. Dhɛɛˈˈ -nu ˈwo ˈkɔnën ˈgü yö, kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa dosɛnŋ -yɔ bɔ ꞊ii ˈka -ee? ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈkwaa ꞊mɔɔn- -bha kö ˈkwa- -wɔn dɔ ꞊ya kë ꞊dhɛ -a -dhɔ -ya -bha, -kwa ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn nu -a -dhɛ. ˈˈKɛɛ, -a mɛn -ya pö -yö ˈsëëdhɛ ˈbhaˈˈpiʋ̈, -kwaa nu -a -dhɛ zuʋ̈blüdhi ˈka.—Pr 3:27, 28.