-Zoyödhe waa ˈgügbɩɩdhɛ ꞊dede ˈnën Ɛstɛɛ -ya -zɔn -Zlan -bha ˈˈsɛgümɛn -nu -takozë -sü ˈka

  • -Mɛn ˈö dɔ -gblüdë wëëdhö kö ˈyii- -dhɛ, -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wa zë. -Gblüdë ˈyii- pö Ɛstɛɛ -dhɛ -yö nu ö ˈˈpiʋ̈ -dhɛkpaɔyi 30 -bha.

  • -Gblüdë Asiedhisö, ˈö gun mɛn -nu ˈgü ꞊dhɛ -yö ˈnën -tɔ Zɛɛsɛsö I bhë, -gun zuʋ̈dhiʋ̈mɛn do ˈka. ˈˈTʋ̈ŋ do ˈka, -ya -pö mɛn -nu -dhɛ -wo gɔndënën do ˈˈkan- ˈgü ꞊plɛ, kë ˈˈdhʋ̈ kö -yö kë mɛn -kpɛɛ -nu -bha ˈwɔnzuan ˈka. ˈDhɛ ˈö Vasi ˈyii- ꞊bhlëë -ya, -ya -pö -dhɛ ˈyaa -gblüdëdhe ˈka ˈzü.

  • Ɛstɛɛ -ya ˈˈpiʋ̈ ˈö- pö -gblüdë -dhɛ ꞊dhɛ ö Zuifö ˈnëndhiëŋ ˈka, ꞊dhɛ -a -bha -dhioodɔmɛn ˈö ö -zo yö- -dhɛ -ya ˈˈkpënŋ- kë- -gɔ.