-A -GA
Text
Pë ˈˈbin

455 K.Y.B.

 1. Nisan (Mas./Avl.)

  2:4-6 Neemia -yö ˈˈplɛnsɔn -dhɛ -sü -ʒiaan -mɛɛn kö -wo Zedhizadhɛmö -pö, ˈö gun -Zlan -dhɔkë -kɔ -së -gɔgodhɛ ˈka -a -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü bhë, -a baaˈˈ.

 2. Iyaa

 3. Sivanö

 4. Tamuzö (Ʒuɛn/Ʒue)

  2:11-15 Neemia -yö -nu ˈˈtʋ̈ŋ bhë ˈnën- ˈgü ˈö ꞊pkɔɔ -pö bhë- ˈkɔ ˈˈbhaŋ -bha.

 5. Abö (Ʒue/ˈUtö)

  3:1; 4:7-9 ˈKö -kë ꞊dhɛ -wo -gban ˈan -gɔ, ˈkɔ ˈˈbhaŋ bhë- dɔsü -yö -zü -yö -dɔ.

 6. Edhudhö (ˈUtö/Sɛt.)

  6:15 ˈKɔ ˈˈbhaŋ dɔsü -yö -ɲën -dhɛkpaɔyi 52 -naan ˈka.

 7. Tishidhi