'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Fevlie 2016

Fevlie 1-7

Nehémia 1-4

Fevlie 1-7
 • ˈˈTan 126 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • -Zlan -dhɔkë -kɔ -së -dhɔ -yö Neemia -kë”: (Min. 10)

  • [-Bhö video ˈwo- -dhɛ Introduction à Nehémia ˈˈwɩ.]

  • Ne 1:11-2:3—-Zlan -dhɔkë -kɔ -së -bha -dho ˈˈdhiʋ̈ -sü -yö Neemia zuʋ̈ˈˈ-gblü -dhi. (w06-F 1/2 9 § 7)

  • Ne 4:14—Neemia -yö -to -a ˈˈgbɩɩ- ˈka -gban -Zlan -dhɔkë -kɔ -së -gɔ -mɛn -nu -ta ö -zo -yö Zoova -dhɛ -sü ˈka. (w06-F 1/2 10 § 3)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ (Min. 8)

  • Ne 1:1; 2:1—-Mën ˈö -kë ˈö ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö ꞊dhɛ -kwɛ 20 -naan ˈö Nehémia 1:1 waa 2:1 ˈgü bhë, -an ˈˈdhʋnŋ -sü zübhodhɛ -yö do? (w06-F 1/2 8 § 5)

  • Ne 4:17, 18—Mɛn ꞊mɔɔn- -bha kö mɛn -yö ˈkɔ dɔ mɛn -kɔ do ˈˈkpaan ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ? (w06-F 1/2 9 § 1)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: Ne 3:1-14 (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈwo ˈˈsu yö- ˈgü, -an draanˈˈ: (Min. 15) ˈˈDoo. Video ˈö -gban -Mën ˈö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ˈkɔdhi ˈwaannu? nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -bha bhë, -a ˈˈwɩ kö- ˈˈpian -nu ˈö -an ˈwɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- bhë, ˈü -an ˈˈdoo dɔ. Pë ˈö -Zlanwopömɛn -ya -blɛɛ kö -yö -wo mɛn -dhɛ -dɛɛwo, -bhö ꞊gbɔɔn- -ta. -Bhö -zlanwopömɛn -nu ꞊gban ꞊faan ˈmën kö -wo wo -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -nu -bɛn zë.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 103

 • -Kë yödhiʋ̈ˈˈ -kɔ ꞊löö ˈka -sü ˈö Masö waa Avlidhö ˈgü -wɔn -ya ü zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ ˈˈtʋ̈ŋ ya- ˈgü: (Min. 15) ˈˈDoo. ˈWɔn ga ga -nu wo go ˈwɔn -gɔ « La période du Mémorial, source de joie ! » ˈgü bhë, -bhö -an -wɔn blɛɛˈˈ. (km-F 2/14 2) -Bhö ꞊gbɔɔn- -ta ꞊dhɛ -a -wɔn -ya -sü ˈö kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ ˈˈtʋ̈ŋ ya- ˈgü bhë -yö -së. (Pr 21:5) -Bhö -zlanwopömɛn ꞊plɛ ˈwo -kë yödhiʋ̈ˈˈ -kɔ ꞊löö ˈka -an dhɛɛˈˈ ˈkpɔ. ˈWɔn ˈˈgbɩɩ- -mɛɛn ˈwo ˈto -a ˈˈgbɩɩ- ˈka -an ˈgü? Zuʋ̈gblüdhi -mɛɛn ˈwo- ꞊slɔɔ?

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 8 § 1-16 (Min. 30)

 • • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 135 waa bhɛɛsü