RÉVEILLEZ-VOUS !

Dhɛɛˈˈ: Mɛn ꞊vadhɛ -wa ˈˈpiʋ̈ kö -wo kë wo ˈflëë- ˈgü. ˈˈKɛɛ ü -bhaa ˈka, -mën ˈö -dho kwa -takun kö ˈˈyua ˈya ˈdho kwa kë ˈˈvaandhö?

Biblö ˈˈɲan: Pr 22:3

-A nu -kɔ: Pë ˈö ˈkwa -dho -a kë kö ˈˈyua ˈya ˈdho kwa -kë ˈˈvaandhö, Réveillez-vous ! ˈö yö, -ya ˈˈslö -nu -zɔn.

-KWA GAGADE -ZƆN MƐN -NU -DHƐ

Dhɛɛˈˈ: Saanˈˈ ˈkwa- ˈgü ꞊dɛɛ yö, -yö -sü -Zlan ɛɛnˈˈ pë ˈˈwɛɛ -bha -ee?

Biblö ˈˈɲan: Jb 34:10

Gagade: -Zlan ˈyaa ˈnën ˈö- -kë ˈö ˈkwa -saan. Kwa -bha saanˈˈ -nu -go -Dügɔmɛn waa mɛnbhɩɩdhe -nu kwa ꞊de kwa ˈˈpiʋ̈. ꞊Ya go mü ˈzü, kwa -bha -kë -dhɛ yaa ˈgü ˈˈtʋ̈ŋ yaa ˈka -sü, -yö ꞊mɔɔn- bha -yö kwa -da saanˈˈ ˈgü. ˈKwa -kë saanˈˈ ˈgü, -Zlan -zë -yö kwa -takun. -A ˈˈtʋ̈ŋ -yö kwa ˈgü ꞊dedewo.

-MËN ˈÖ -KË ˈKWA -DHO BIBLÖ DRAANˈˈ? (Video)

Dhɛɛˈˈ: Ü -bhaa ˈka, -Zlan ˈnën ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔn -ee? [Ü ˈˈtʋ ˈto -a -wo -bha.] Video ꞊klöö- ˈö yö, -dho pë ˈö Biblö -ya pö -a -zɔn. -A -wɔn -dho ü ˈkun. [Video bhë, -a ˈˈwɩ.]

-A nu -kɔ: Pë ˈö -kë ˈö -Zlan -yö kwa -ga ˈö ˈkwa saanˈˈ sü waa pë ˈö -dho -a kë kö saanˈˈ -yö ɲën, ˈsëëdhɛ -be ˈö yö, -a ˈwɔn -gɔ 11 -ya -wɔn ꞊blɛɛ. [ˈSëëdhɛ -be Qu’enseigne la Bible ? ɛɛnˈˈ Biblö -ya -pö ꞊dhɛ? nu -a -dhɛ.]

Ü -DE -BHA ˈSËËDHƐ NU -KƆ ˈˈSLÖ -BƐN ZË

-Bhö -a ˈwɔnzuan -nu ˈwo ˈˈdhiʋ̈ bhë, -an -ga kö ˈü ü -de -bha -zlanwopö -yö ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.