'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Avlidhö 30–ˈMɛn 6

MAKÖ 5-6

Avlidhö 30–ˈMɛn 6
 • ˈˈTan 151 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Kwa -bha mɛn -nu ˈwo ga, Yesu ꞊mɔɔn- -bha kö -yö -an bho ga ˈgü”: (Min. 10)

  • Mk 5:38—Kwa -bha mɛn ˈbha -wɔn ꞊ya kë ˈkwa- -gbo bɔ.

  • Mk 5:39-41—Mɛn -nu ˈwo ‘yi zë’ -ni ˈgü ga ˈgü, Yesu ꞊mɔɔn- -bha kö -yö -an -bo. (« n’est pas morte. Elle dort » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mk 5:39 -bha, nwtsty)

  • Mk 5:42—-Go ga ˈgü -sü ˈkpii- ˈö nu -ni ˈgü bhë -dho mɛn ꞊gban “ˈˈdhi dɔ bong ˈka.” (jy-F 118 § 6)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Mk 5:19, 20—ˈMën -kë pë ˈö Yesu -ya pö yö bhë ˈyaa bhɔ -a -dhɛ -nu ˈö -an pö ꞊shiöŋ -an -bha? (« raconte-leur » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mk 5:19 -bha, nwtsty)

  • Mk 6:11—“-Ka ka -kɔ -ma ka -gɛn -bha kö -bobi ˈö -dɔ ka -gɛn -bha ˈpö- bha- ˈgü bha, -yö ˈgo ka -gɛn -bha” -gɛn ˈnën -tɔ -mën? (« secouez la terre de vos pieds » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mk 6:11 -bha, nwtsty)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn ü -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • Pë -sɛŋbɔ -nu ˈˈwɛɛ ˈbha -mɛɛn ˈü -an ꞊slɔɔ Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü, -a ˈgü?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4) Mk 6:1-13

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü ꞊plɛ -naan: (Min. 3) -Bhö -zlanwopö -kɔ ˈˈslö bhë- kë -sü -züdɔ. -Bhö kwa -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -zɔn -a -dhɛ.

 • -Womɛndhɛsü -yaaga -naan: (Min. 3) Ü -de -bha Biblö ˈˈɲan -wo pö kö dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha ˈü- ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) bhs 36 § 23-24—-Kɔ ˈü -dho -a ꞊klaŋ kë -a ˈka kö -yö ˈˈyɛ -a zuʋ̈ˈˈ -bha, -bhö -a -zɔn.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 144

 • -Kwa yë kë -së ˈka kwa -bha mɛn ꞊klaŋ -kë -a ˈka ꞊kwɛɛ- -nu ˈka”: (Min. 5) ˈˈDoo.

 • Ils puisent de la consolation dans l’organisation de Jéhovah: (Min. 10) ˈˈDoo. -Bhö video bhë- ˈˈwɩ. ꞊Ya ɲën, dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö, -bhö -an ˈkpɔ: ˈWɔn ˈˈgbɩɩ- suu -mɛɛn -nu ˈö Pedhasö -nu -wo -bɔ -an ˈgü? -Mën ˈö -an -takun kö -wo bɔ -an ˈgü? ˈKwa bɔ -ni ˈgü ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü ˈmën -kë ˈö -së kö kwa -kɔ -yö ˈto -Zlan -dhɔkë -sü ˈgü?

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) lv-F ˈwg. 6 § 1-9

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 72 waa bhɛɛsü