2:5-12

-Mën ˈö -dhidha ˈö Yesu -ya -kë bhë -ya -zɔn ˈkwa -dhɛ?

  • ˈˈYua -yö -gban ˈwɔn yaa ˈö kwa kwi ˈgü bhë- -bha.

  • Yesu ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kwa -bha ˈwɔn yaa -nu -bhawɔn ˈto, kö -yö kwa ˈˈdhɛ kë.

  • -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -kɔ -lö, Yesu -dho ˈˈyua waa ˈwɔn yaa bho kwa -bha.

ˈˈYua ꞊ya kë n -bha, Makö 2:5-12 -dho n -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ?