'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Avlidhö 2016

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Pë -dɛɛ ˈö ˈkwa -dho ˈˈdoo -nu züdɔ -a -ta

Pë -dɛɛ ˈö ˈkwa -dho ˈˈdoo -nu züdɔ -a -ta

ˈÖ sü 2016 Zanvie -bha, ˈwɔn -gɔ -dɛɛ ˈbha ˈö -gɔ -kë “Biblö -ya -pö ꞊dhɛ?” ˈka bhë, -yö La Tour de Garde -dhɛ ˈö ˈkwa- nu mɛn -nu -dhɛ, -a ˈˈpian -totaabhasü -ta. -Wa pë -kë kö ˈkwa ˈˈdoo ˈö -gɛn -gban Biblö -ta, -a züdɔ -a -ta. -Yö -bhɔ -a -dhɛ -nu ˈwo kwa -bha ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn -nu -ta -an -bha. Dhɛɛˈˈ ˈö -a -mɛn dho ö -bha -yɔ nu -ya -ta. ꞊Ya ˈgo mü Biblö -bha -yɔ waa ˈwɔn -gɔ ˈˈsɛɛn- -nu ˈwo draanˈˈ -bhaa ˈka -wo -yö -a ˈˈpiʋ̈.

ˈˈDoo ˈˈnɛɛnnɛn -nu ˈwo -gban Biblö -bha, -an ˈˈdhiʋ̈ -yö -ta ꞊shiöŋ ꞊shiöŋ Biblö draansü -ta. Pë -dɛɛ ˈö bhë- ˈsü kö ˈü mɛn -nu -takun kö -wo ꞊ɲɔɔn -Zlan ˈˈsuee.Mt 5:6.

KWA -DHO YÖ KË- ˈKA -KƆ -KË ꞊DHƐ?

  1. -A pö ˈkɔɔmɛn -dhɛ kö dhɛɛˈˈ -nu bhë, -yö ö -bha -yɔ bɔ.

  2. Ü ˈˈtʋ ˈto -a -wo -bha, kö ˈü- -bha -yɔ dɔ.

  3. Biblö ˈˈɲan ˈö ˈwɔn -gɔ “-Mën ˈö Biblö -ya pö?” ꞊wlöö bhë, -a -wo pö, kö ˈü- dhɛɛˈˈ ˈkpɔ ꞊dhɛ -mën ˈö Biblö ˈˈɲan bhë -ya pö. ˈˈTʋ̈ŋ -ya kë -a -gɔ, -ka ˈdho ˈˈdoo bhë- ˈka ˈˈdhiʋ̈ ˈwɔn ga -nu ˈwo ˈwɔn -gɔ “-Mën ˈˈwɛɛ ˈbha ˈkwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- ꞊draan Biblö ˈgü?” ꞊wlöö bhë, -a do draanˈˈ -sü ˈka.

  4. ˈSëëdhɛ bhë- nu -a -dhɛ.

  5. -A kë kö ˈü ü yee kë -a -mɛn ˈˈpiʋ̈ kö ˈka- dhɛɛˈˈ ꞊plɛ -naan draanˈˈ.