'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | JOB 16-20

-Kwa mɛn -nu ꞊faan ˈmën -wo ˈˈnɛɛnnɛn ˈka

-Kwa mɛn -nu ꞊faan ˈmën -wo ˈˈnɛɛnnɛn ˈka

-Dhioodɔmɛntamɛn -bha -dhioo dua -mü kö -yö mɛn ꞊faan ˈmën

16:4, 5

  • Zɔbö -bha zuʋ̈dhiʋ̈tɛɛ waa- -bha ˈˈklʋʋbhɔdhe ˈnën -an -wɔn ˈgü ˈö- -bhawɔn -yö -yö mɛn ˈˈwɛɛ -bha kö -wa ꞊faan ˈmën.

  • Zɔbö ˈˈtɛɛbɔ -nu ˈwii dhiaŋ ˈö -dho -a ꞊faan ˈmën -a zë. Za ˈnën ˈwo- -ya -a -bha, ˈyö ˈwo- -bha zuʋdhiʋ̈tɛɛ -dadhiʋ̈.

Bildadö -bha -wo ˈˈdhiʋ̈dhɛ -ya -kë ˈö Zɔbö -yö -wëëwo kpɔ.

19:2, 25

  • Zɔbö -yö -wëëwo -kpɔ kö -Zlan -ya bho saanˈˈ ˈgü, ˈkö -kë ꞊dhɛ -a ˈˈdhɛ -kë ga ˈka -ʒiaanwo.

  • Zɔbö -yö ö -zo -to -gogagüsü ˈˈpiʋ̈, ˈyö bɔ ö -bha ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈgü zuʋ̈saadhɛ ˈka.