'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | JOB 21-27

Zɔbö -yö -to -a ˈˈgbɩɩ- ˈka -zotadhe yaa -nu -ta

Zɔbö -yö -to -a ˈˈgbɩɩ- ˈka -zotadhe yaa -nu -ta

꞊Dɛɛ Sɔtraan -yö -bɔ ꞊sua -ta kö -yö Zoova -dhɔkëmɛn -nu ˈgü ga. ꞊Sua ˈö Sɔtraan -ya -kë waa Zoova zuʋ̈piʋ̈wɔn -nu -wo Job -bha ˈsëëdhɛ -be ˈgü, -an -wo pö. Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo- -zɔn ꞊dhɛ Zoova ˈˈtʋ̈ŋ -yö ü ˈgü, -a ˈbha -nu -bɛn zë.

꞊SUA ˈÖ SƆTRAAN -YA -KË

ZOOVA ZUƲ̈PIƲ̈WƆN ꞊DEDE

-Zlan -bha ˈwɔn –yö ˈˈgbɩɩ-. -A -dhɔkëmɛn -nu këwɔn ˈbha ˈyaa- -zokun. -An këyö -nu ˈwaa ꞊mɔɔn- -bha kö -wo kë -a -dhɛ -së. (Job 4:18; 25:5)

ˈBha ü ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ-, -yö -kë Zoova -dhɛ -së. (Job 36:5)

Mɛnbhɩɩdhe -yö -a -bha pë ˈyaa ˈdhö -Zlan -gɔ. (Job 22:2)

Zoova -yö ö -kɔ -ya ü -bha yö -bha, ˈö ˈdhuëë- -kpɔ -a -bha. (Job 33:26; 36:11)

-Zlan ˈˈtʋ ˈyaa ü -bha -kë kpɛnŋdhösü -bha. (Job 22:3)

Zoova ˈˈɲan -yö mɛn kpɛnŋdhö -nu -bha. (Job 36:7)