●○○ -WOMƐNDHƐSÜ -BLƐƐSÜ

Mɛn -dhɛ -zo -bo ˈwlaan- -ta ˈˈtʋ̈ŋ ˈkpii- (Masö 3-31): ˈSëëdhɛ yö, yi- nu -ni ˈgü mɛn -nu -dhɛ kö -wo nu ˈwɔn ꞊bhlëësü do -ta. [-A nu -a -dhɛ.] Masö 31 ˈö -kë ˈˈsɩyi ˈka bhë, mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va ˈwo ˈˈsɛ ꞊gban ˈgü, -wo -dho ˈdho wo ˈkwëë- kö -wo wo -zota Yesu -bha ga ˈgü. -Dhɛ ˈö ˈwlaan- bhë ˈö -dho kë- -bha, waa- ˈˈlɛlɛ -wo ˈsëëdhɛ yö- -ta. Yi ü -dhɛ ˈpö kö ˈü nu ü ˈˈtʋ ˈto ˈˈdhɛɛtadhiaŋ- do -bha -glooyi ˈö -dho kë -a ˈˈdhiʋ̈ bhë- ˈka. -A -gɔ ˈnën ˈtɔ-: “De ˈö -tɔ Yesu Klito?”

-A -dhɔ -ya -kë -a -bha, -bhö dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha -a ˈkpɔ: -Mën ˈö -kë ˈö Yesu -yö ga?

○●○ -WOMƐNDHƐSÜ -DƐƐ

Dhɛɛˈˈ: -Mën ˈö -kë ˈö Yesu -yö ga?

Biblö ˈˈɲan: Mt 20:28

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: -Mën ˈö -gɔtadhɔpë -ya -kë kwa -dhɛ?

○○● -WOMƐNDHƐSÜ ꞊PLƐ -NAAN

Dhɛɛˈˈ: -Mën ˈö -gɔtadhɔpë -ya -kë kwa -dhɛ?

Biblö ˈˈɲan: Wlɔ 6:23

Dhɛɛˈˈ ˈö- -yɔ -dho bɔ ꞊taabha: Kwa -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ -gɔtadhɔpë -yö ꞊bhlëësü?