'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | MATIÖ 20-21

‘Mɛ ˈö- ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ ˈö kë mɛ ꞊bhlëësü ˈka -yö kë ka ˈˈdhiʋ̈ -ziö wo -mɛ ˈka’

‘Mɛ ˈö- ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ ˈö kë mɛ ꞊bhlëësü ˈka -yö kë ka ˈˈdhiʋ̈ -ziö wo -mɛ ˈka’

20:28

Mɛn -nu ˈˈɲan -bɔ wo -ta -sü kë ˈˈdhʋ̈ kö -wo -an ꞊tuabho “ˈˈdhɛɛdhɛ -nu” ˈgü -dhɔ -kun Zuifö -nu -bha ˈtɔŋgɔmɛn -nu waa- Fadhiziɛn -nu kë -ni ˈgü.

Zuifö -nu -bha ˈtɔŋgɔmɛn waa- Fadhiziɛn mɛn -nu ˈö -de -sü ꞊va -dhɔ ˈdhö -an ˈgü bhë, -wo -kun -a ˈˈpiʋ̈ kö mɛn -nu ˈˈɲan ˈyö bɔ wo -ta. (Mt 23:5-7) Yesu -zë ˈyaa kun ˈˈdhʋ̈. -Ya -pö: “Mang Mɛgbömɛ ˈmii nu kö -wo ma -zë n ˈˈdhiʋ̈ -ziö wo, ˈˈkɛɛ ˈyö ˈa nu kö ma ꞊në ˈa mɛ ˈˈbhɩɩ- -nu ˈˈdhiʋ̈ -ziö wo.” (Mt 20:28) Yö ˈö -dho mɛn -nu ˈˈɲan bɔ kwa -ta ɛɛnˈˈ kwa ˈtɔ bhɔ ˈnën ˈkwa- -mɛɛn -ee? Klito -kun mɛn ꞊bhlëësü ˈka ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö -kun mɛn ˈˈwɛɛ -nu ˈˈdhiʋ̈ -ʒiö wo -ni ˈgü. -A yö ˈö ˈˈdhʋ̈ ˈkwa- kë -ni ˈgü mɛn ˈbha ˈˈɲan ˈyaa yö. Zoova dosɛnŋ ˈnën- -kpan -a -bha. (Mt 6:1-4) Mɛn ˈö ö -de sü ˈˈtɩtɩ ˈö mɛn -nu ˈˈdhiʋ̈ -ʒiö wo...

  • -yö ö -kɔ -da -bhɔkwëëkëgükɔ ˈˈzu -sü ˈgü.

  • -yö mɛn ˈˈgbʋʋ- -nu waa mɛn ˈˈwɛɛ -nu -takun.

  • -yö gbɔɔdhe -kë kö -Zlan -bha yö -yö ˈdho ˈˈdhiʋ̈.