'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Masö 5-​11

MATIÖ 20-21

Masö 5-​11
 • ˈˈTan 76 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Mɛ ˈö- ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ ˈö kë mɛ ꞊bhlëësü ˈka -yö kë ka ˈˈdhiʋ̈ -ziö wo -mɛ ˈka”: (Min. 10)

  • Mt 20:3—Mɛn -nu ˈˈɲan -bɔ wo -ta -sü kö -wo -an ꞊tuabho “ˈˈdhɛɛdhɛ -nu” ˈgü -dhɔ -kun Zuifö -nu -bha ˈtɔŋgɔmɛn waa Fadhiziɛn -nu kë -ni ˈgü.” (« La place du marché » multimedia ˈö -gban Mt 20:3 -bha, nwtsty)

  • Mt 20:20, 21—-Yö -kun bɔmɛn ꞊plɛ ˈˈpiʋ̈ kö -wo ˈtɔbhɔdhe waa -duɛɛ ˈkpii- ꞊slɔɔ. (« mère des fils de Zébédée », « l’un à ta droite et l’autre à ta gauche » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn -nu ˈwo -gban Mt 20:20, 21 -bha, nwtsty)

  • Mt 20:25-28—Yesu -ya -pö ꞊dhɛ ö -bha gwëëˈˈ -nu dua -mü kö -wo kë mɛn ˈˈdhiʋ̈ -ziö wo -mɛn -nu -wo wo -de -sü ˈˈtɩtɩ -an ˈka. (« serviteur » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn ˈö -gban Mt 20:26 -bha, nwtsty)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ: (Min. 8)

  • Mt 21:9—“-Bhö yi dha, Davi Gbö!” ˈö mɛn kpö bhë -ya pö bhë, -a -gɛn ˈnën -tɔ -mën? (« S’il te plaît, sauve », « Fils de David » -zoto -a ˈˈpiʋ̈ -wɔn -nu ˈwo -gban Mt 21:9 -bha, nwtsty)

  • Mt 21:18, 19—-Mën ˈö -kë ˈö Yesu -ya pö figö -dhü bhë- -dhɛ -yö ga? (jy-F 244 § 4-6)

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn ü -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • Pë -sɛŋbɔ -nu ˈˈwɛɛ ˈbha -mɛɛn ˈü -an ꞊slɔɔ Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü, -a ˈgü?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4) Mt 20:1-19

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü -bha video: (Min. 4) Video bhë- ˈˈwɩ kö ˈka- ˈˈdoo dɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 3) -Bhö -zlanwopö -kɔ ˈˈslö bhë- kë.

 • Biblö draansü: (Min. 6) lv-F 36-37 § 3-4

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 99

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü -wɔn -nu: (Min. 5)

 • ˈWɔn -nu ˈö kwa -bha -kɔlokota -yö -an -kë: (Min. 10) -Bhö Masö -bha video ˈWɔn -nu ˈö kwa -bha -kɔlokota -yö -an -kë -a ˈˈwɩ.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: (Min. 30) lv-F ˈwg. 4 § 8-11 waa ˈkɔnën ˈö ˈˈpian 46-47 -ta.

 • -Zobodhe. ˈPë ˈdho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ (Min. 3)

 • ˈˈTan 53 waa bhɛɛsü