'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

Kwa -dho mɛn ꞊klaŋ kë ˈsëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Kwa -dho mɛn ꞊klaŋ kë ˈsëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?
  1. -Bhö dhɛɛˈˈ ˈö tii ꞊dede ˈka, ˈö- ˈˈnimlɔn ˈdhö- ˈˈsɔɔ bhë- -wo pö kö -ya mɛn -takun kö -yö ö -zoto -a -yɔ ˈˈpiʋ̈.

  2. -Bhö -wo -bhüöö kpö ˈö dɔ- ˈˈpiʋ̈ bhë- -wo pö.

  3. -Bhö Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo italikö ˈgü bhë -an -wo pö, kö ˈü dhɛɛˈˈ -së -nu ˈkpɔ- -gɔ, kö -kɔ ˈö Biblö ˈˈɲan -nu bhë ˈwo dhɛɛˈˈ bhë -a -daa -kë -a ˈka, -ya -yö.

  4. ꞊Ya kë ꞊dhɛ -wo -bhüöö kpö ꞊plɛ -naan ɛɛnˈˈ -a ˈˈwɛɛ ˈbha -yö dhɛɛˈˈ bhë- ꞊wlöö, -bhö ʒiö ˈˈslö 2 waa 3 bhë, -an ˈgü. ꞊Ya kë ꞊dhɛ video ˈö jw.org -ta, -a do ˈbha -yö -gban dhɛɛˈˈ bhe- -bha, -bhö -a ˈˈwɩ kö ˈü- -zɔn -a -dhɛ -a ꞊klaŋkësü ˈˈtʋ̈ŋ ˈka.

  5. -Bhö -a pö -a -dhɛ kö -yö dhɛɛˈˈ bhë- -yɔ bɔ kö ꞊ya kë ꞊dhɛ -ya ˈgüman, kö ˈü- ˈwɔn dɔ.