-Zlan -dhɔkëgükɔ ˈö gun Izraɛdhö ˈˈsɛ ˈgü bhë, -a dɔsü yö -gun ꞊va, ˈö- ꞊sɔnŋ -yö -gun ˈˈgbɩɩ- ꞊dedewo. ˈˈKɛɛ -yö zë- ꞊gban ˈgü, Izraɛdhömɛn -nu -wo wo -kɔ -ya -a dɔsü -gɔ wo ꞊faan ˈka. (1Ch 29:2-9; 2Ch 6:7, 8) -Kɔ ˈö Izraɛdhömɛn -nu ˈwo ˈkɔ bhë- -wɔn ˈkun -a -bha, -ya -zɔn ꞊dhɛ -an -bha -Zlan -wɔn -gun ˈˈgbɩɩ-. (2R 22:3-6; 2Ch 28:24; 29:3) Kwa -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü ˈpö ꞊dɛɛ, Kletiɛn -nu -wo wo -bha ˈˈtʋ̈ŋ ꞊va sü, ˈwo wo ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- kö ˈwo -bhɔkwëëkëgükɔ -nu waa -bhɔkwëë ˈˈkpii- kë -dhɛ -nu dɔ, kö -wo -an -wɔn -nu ˈkun. -Kë Zoova -bha yëkëyɔɔ ˈka -sü ꞊dhɛ -kɔ bhë- ˈdhö, -yö ꞊bhlëë ˈˈkpii- ꞊dede ˈnën ˈka. -A -dhɔkë -kɔ ˈbhaa -mü ˈpö.—Ps 127:1; -Dh 7:15.

KWA ꞊MƆƆN- -BHA ˈKWA KWA -KƆ DA YÖ BHË- ˈGÜ ˈPÖ...

  • -Dhɛ baaˈˈ -sü ˈka kö -bhɔkwëe -ya ɲën. -Dhɛ baaˈˈ -sü ˈka kwa -bha -gbloo -nu ꞊wlöö kö ˈˈtʋ̈ŋ ˈyii kë kwa -gɔ.

  • Kwa -kɔ da -bhɔkwëëkëgükɔ ˈˈzu -sü waa- -wɔn ˈkun -sü -nu ˈwo ˈˈdhoogɔ ꞊gban ˈka, -an ˈgü -sü ˈka.—lv-F 92-93 §18.

  • ꞊Gbɔɔdhe kë -sü ˈka. ˈKö -kë -ʒiaanwo ꞊dhɛ kwa “ˈwëë- ˈˈpuu ga ˈö- ꞊bhlëë ˈyaa ꞊mɔɔ ˈwëëga do zian -bha bha- ga ꞊plɛ” ˈnën nu kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu ˈka, -yö -dhi Zoova -dhɛ.—Mk 12:41-44.

  • Kwa -de nu -sü ˈka ˈkɔdɔsü waa -bhɔkwëëkëdhɛ -nu ˈö ꞊wa shiʋ̈ˈˈ, -an baaˈˈ -sü yö -nu -dhɛ kö ˈˈtʋ̈ŋ ɛɛnˈˈ ꞊faan -ya kë kwa -gɔ. ˈˈFlɔɔti ˈyaa -mü kö ˈkwa kë ˈkɔdɔmɛn zii ɛɛnˈˈ ˈkɔdɔmɛn ˈka.