'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Zanvie 2016

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | EZRA 6-10

Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ kö -a -dhɔkësü -yö ˈgo kwa -de ˈgü

Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ kö -a -dhɔkësü -yö ˈgo kwa -de ˈgü

Ezra -yö ö -de -baa -an yee -kë Zedhizadhɛmö -pö ˈgü -sü -bha.

7:6, 22; 8:26, 27

  • -Gblüdë Atazɛɛsɛsö -yö ˈˈplesɔn nu Ezra -dhɛ kö -wo wo yee kë Zedhizadhɛmö kö -wo Zoova -dhɔkësü ˈsɔ -a dhɛ ꞊gban ˈgü.

  • “Pë ˈˈpɛpɛ” ˈö Ezra “-ya -dhɛ” kö -wo Zoova -bha -kɔ dɔ -a ˈka, ˈö ˈwo kë ˈˈsënŋ, ˈwëëga, blu -bi, -drɔɔyi, ˈˈɲɔn, waa ꞊wee -an ˈka bhë, -gblüdë bhë -ya nu -an -dhɛ. -An ꞊gban ˈˈpɛpɛ -lokotasü ꞊sɔnŋ gun ʒiö -ni ˈgü ˈˈmliya 600 -ta.

Ezra -yö ö -zo -yö Zoova -dhɛ kö -yö ö -kɔ kpa Ö -dhɔkëmɛn -nu

7:13; 8:21-23

  • -Wo yee -kë Zedhizadhɛmö pö ˈgü -sü -dho kë ˈˈgbɩɩ-.

  • -A ʒiaan -yö ꞊mɔɔn ˈˈkidhʋŋ 1600 -bha, ˈyö bɔ -dhɛ yaya -nu ˈgü.

  • -Wo ˈˈta -kpɔ ˈˈsu 4 ˈˈpiʋ̈.

  • -An -bhawɔn -yö -gun -zoyödhe ꞊dede, ꞊faan waa -Zlan -dhɔkësü -dhɔ -bha kö -wo wo yee kë.

EZRA -YÖ Ö YEE KË...

ˈˈSënŋ waa ˈwëëga -nu ˈwo -mɔɔn ˈˈkidhʋŋ 30.000 -bha ɛɛnˈˈ biö gɔn zii ˈwo mɛn tii ˈˈsɛ ˈgü -a ꞊yaaga -lotkotasü ˈˈkidhʋŋ -bha, -an ˈka.

ˈWƆN ˈˈGBƖƖ- -NU ˈWO GUN -AN YEEKËSÜ -ƷIAAN -TA ˈWO -TƆ...

Ʒiaankanmɛn -nu, ˈˈyɛɛtadhɛ waa -wü ˈˈdhiʋ -nu.